การบัญชีเฉพาะกิจการ

จุดประสงค์รายวิชา
    เพื่อให้...
  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ
  2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ
  3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
                    
                    1.  รู้เกี่ยวกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
                    2.  เลือกรูปแบบการจัดทำบัญชีได้เหมาะสมกับลักษณะของกิจการแต่ละประเภท
                    3.  บันทึกบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ ได้
                    4.  สอบทานการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 
คำอธิบายรายวิชา
 
                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ  เช่น  การประกันภัย  ธุรกิจขนาดย่อม  ธุรกิจการเกษตร 
                    กิจการสาธารณูปโภค  โรงแรม  กิจการไม่หวังผลกำไร  ธุรกิจสังหาริมทรัพย์  กิจการให้บริการอื่น ๆ  โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามเหมาะสม 


เนื้อหาวิชา

 
                     1.1  ความหมายและความสําคัญของบัญชีเฉพาะกิจ
                     1.2  ประเภทของบัญชีเฉพาะกิจ
 
 
                     2.1  ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
                     2.2  การบันทึกบัญชีของธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
                     2.3  รายงานการเงินของธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
 
 
                     3.1  ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวและภัตตาคาร
                     3.2  การบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวและภัตตาคาร
                     3.3  รายงานการเงินของธุรกิจนําเที่ยวและภัตตาคาร
 
 
                     4.1  ระบบบัญชีของธุรกิจประกันภัยเปรียบเทียบกับของธุรกิจทั่วไป
                            - Going Concern Basis
                            - Liquidation Basis
                     4.2  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีของธุรกิจประกันภัย
                     4.3  มาตรฐานการบัญชีธุรกิจประกันภัย
                            -   IFRS 4 Insurance contracts
                     4.4  การจัดทำรายงานทางการเงิน
                            -  งบการเงิน
                            -  รายงานประจำปี
                     4.5  การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย
 
 
                     5.1  ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับโรงรับจํานํา
                     5.2  การบันทึกบัญชีของโรงรับจํานํา
                     5.3  รายงานการเงินของโรงรับจํานํา
 
 
                     6.1  ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
                     6.2  การบันทึกบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
                     6.3  รายงานการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
 
                     7.1  ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับกิจการที่มิได้หวังผลกําไร
                     7.2  การบันทึกบัญชีกิจการที่มิได้หวังผลกําไร
                     7.3  รายงานการเงินของกิจการที่มิได้หวังผลกําไร
 
 
                     8.1  ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
                     8.2  การบันทึกบัญชีของธุรกิจโรงแรม
                     8.3  รายงานการเงินของธุรกิจโรงแรม
 
Comments