Các Chùa Quận Hải Châu

Chùa Pháp Lâm

(Thành hội phật giáo Tp.Đà Nẵng )

Chùa Pháp Lâm được thành lập vào năm 1932

Do Hội Phật học Trung phần đề xuất xây dựng.

Trùng Tu năm: 1964-1999-2005.

Đã có : 5 đời trụ trì

Hiện nay do Hòa Thượng Thích Giác Viên trụ trì từ năm 1975

Tọa lạc tại : 574 Ông Ích Khiêm –Phường Nam Dương

Quận Hải Châu –Tp Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.816979

: 0511.823870

 

Chùa Phổ Đà

Chùa Phổ Đà được thành lập vào năm 1927

Chùa Phổ Thiên là tiền thân của chùa Phổ Đà

Do Hòa Thượng Thích Tôn Thắng sáng lập năm 1927 đến năm 1953 cúng cho Giáo hội Trung phần để mở Phật học viện.

Trùng tu năm : 1983-2002

Do Hòa Thượng Thích Từ Mẫn trụ trì từ năm 1975 đến nay .

Tọa lạc tại : 340 Phan Chu Trinh – Phường Bình Thuận

Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.826094

 

Chùa Bửu Nghiêm

Chùa Bửu Nghiêm thành lập năm 1920

Do Hòa Thượng Trừng Ngộ khai sơn .

Trùng tu năm : 1965 – 2005

Do Đại đức Thích Tâm Hữu chưa bổ nhiệm trụ trì .

Tọa lạc tại : 185 Hoàng Diệu - Phường Nam Dương

Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511. 3873031

 

Chùa Vu Lan

Chùa Vu Lan được thành lập 1905 .

Do Hòa Thượng Thích Hưng Long khai sơn .

Qua ba đời trụ trì .

Trùng tu năm : 1954 – 1967

Do Thượng Tọa Thích Như Nghĩa trụ trì .

Tọa lạc tại : 84 Đường Núi Thành – P. Hòa Thuận Đông

Quận Hải Châu – Tp . Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3613467

 

Chùa Tường Quang

Chùa Tường Quang được thành lập năm 1898

Do Hòa Thượng Trừng Phước khai sơn .

Đã nhiều lần trung tu vào năm : 1963

Do Đại Đức Thích Tâm Đạo . Trải qua năm đời trụ trì

Năm 1999 Thượng Tọa Thích Đức Trí trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : 316 Phan Châu Trinh – Phường Bình Hiên

Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3572093

 

Chùa An long

Chùa An Long do 12 tộc phái đứng ra thành lập năm 1759.

Trùng Tu năm : 1954 - 1966 – 2002- 2010

Năm đời trụ trì .

Nay do Đại Đức Thích Thông Phước(Thích Đồng Nghĩa) trụ trì .

Tọa lạc tại : Đường Tiểu La – Phường Bình Hiên

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3872049

 

Chùa Tam Bảo

Chùa Tam Bảo được thành lập năm 1963

Do Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm khai sơn

Trùng tu năm : 2001 – 2004

Từ năm 1980 Thượng Tọa Thích Pháp Cao trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : 323 Phan Chu Trinh – Phường Bình Hiên

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3872277

 

Chùa Bát Nhã

Chùa Bát Nhã thành lập năm 1949 .

Do Đại Đức Thích Chơn khai sơn .

Trùng tu năm : 1970 – 1991 – 1997 – 2001 – 2004 .

Do Hòa Thượng Thích Đồng Chơn .

Đại Đức Thích Giác Ngộ trụ trì năm 1987 đến 2006 và hiện nay do Đại Đức Thích Chúc Tín trụ trì .

Tọa lạc tại : 176 Triệu Nữ Vương – Phường Nam Dương

Quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3897925

 

Chùa Sư Nữ Bảo Quang

 

Chùa Sư Nữ Bảo Quang do sư bà Thích Nữ Đàm Minh khai sơn năm 1961

Trùng tu lần thứ 1 vào năm : 1994 – 2001 .

Trụ trì hiên nay : Sư cô Thích Nữ Diệu Cảnh .

Tọa lạc tại : 38 Đường Núi Thành – Phường Hòa Thuận Đông

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3632051

 

Chùa Long Thơ

Chùa Long Thơ thành lập năm 1949 . Do Đạo hữu xây dựng

Trùng tu năm  : 1970 – 1990

Do Thượng Tọa Thích Như Thọ trụ trì từ năm 1976 đến nay .

Tọa lạc tại : 99 đường Trần Phú – Quận Hải Châu

Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3818688

 

 

Chùa Hòa Tiên

Chùa Hòa Tiên do đạo thành lập năm 1962

Trung Tu năm : 1981 – 1992 – 2004

Do sư cô Thích Nữ Diệu Hiền Trụ trì từ năm 1986 – 2000

Tọa lạc tại : Đường Núi Thành – phường Hòa Cường Bắc

Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3620509

 

 

Chùa Tân Ninh

Chùa Tân Ninh được thành lập năm 1957

Do một số phật tử đòng góp xây dựng .

Trùng tu năm : 1969-2011

Do Thượng Tọa Thích Như Đạt trụ trì từ năm 1987 đến nay .

Tọa lạc tại : 119 Nguyễn Chí Thanh – phường Hải Châu

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3891061

 

Chùa Phước Ninh

Chùa Phước Ninh được thành lập năm 1962

Do ông Huỳnh Ngọc Cần xây dựng .

Trùng tu năm : 2003 - 004- 2005

Do Đại Đức Thích Tâm Hậu trụ trì từ năm 1997 đến nay .

Tọa lạc tại : Đường Lê Đại Hành – Phường Phước Ninh

Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3872046

 

Chùa Thuận Châu

Chùa Thuận Châu được thành lập năm 1957

Do một số đạo hữu đứng ra xây dựng

Trùng tu năm : 1960 – 1994

Đại Đức Thích Khánh Chơn trụ trì

Tọa lạc tại : 220 Đường Đống Đa – Phường Thuận Phước

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3895966

 

Chùa Thanh Bình

Chùa Thanh Bình thành lập năm 1962

Do một số phật tử xây dựng

Trùng tu năm : 1981 – 1993 – 1995 – 2002

Do Thượng Tọa Thích Minh Lâm trụ trì từ năm 1996-2000 viên tịch

Nay Đại đức thích Tịnh Bảo Trụ trì

Tọa lạc tại : Phường Thanh Bình – Quận Hải Châu Tp.Đà Nẵng.

Điện Thoại : 0511.3863763

0511.3530464

 

 

Chùa Tân Hòa

Chùa Tân Hòa do một số đạo hữu thành lập năm 1953.

Trùng tu năm :1955 – 1962 – 2000

Tọa lạc tại : 96 Đường Lê Duẩn – phường Thạch Thang

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại :

 

Chùa Nam Định

Chùa Nam Định thành lập năm 1966 .

Do một số đạo hữu địa phương xây dựng .

Trùng tu năm : 1994 – 2003

Do Đại Đức Thích Tịnh Chơn làm trụ trì từ năm 2001 đến nay .

Tọa lạc tại : 255 Núi Thành – Phường Hòa Cường Bắc

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

Điện Thoại : 0511.3612363.

 

Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp do Hòa Thượng Thích Tôn Thắng Khai sơn năm 1940.

Trùng Tu năm  : 1980 – 1993 .

Do Hòa Thượng Thích Từ Mẫn trụ trì .

Tọa lạc tại : Phường Bình Thuận – Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3550427

 

Chùa Báo Ân

Chùa Báo Ân được quân nhân Phật tử đóng góp xây dựng năm 1966 .

Đến năm 1974 Thượng Tọa Thích Như Bửu cúng cho Thành hội Đà Nẵng cử Đại Đức Thích Hạnh Đạo trụ trì xuống cấp trầm trọng chưa có phương tiện trùng tu .

Đại Đức : Thích Từ Nguyện chưa bổ nhiệm trụ trì .

Tọa lạc tại : 388 Nguyễn Tri Phương – Phường Hòa Thuận Tây

Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3632214

 

Chùa Hải Lạc

Chùa Hải Lạc được thành lập năm 1953 .

Do một số đạo hữu đứng ra xây dựng .

Trùng tu năm : 1960 – 2001 – 2002

Tọa lạc tại : 19 Triệu Nữ Vương – Phường Hải Châu 2

Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng .

Điện Thoại :

 

Chùa Vĩnh Ninh

( Chùa Cát Tường )

Chùa Vĩnh Ninh được thành lập năm 1960 . Do đạo hữu Bùi Văn Nhỏ và một số đạo hữu nhiệt tâm xây dựng .

Trùng tu năm : 1997

Do Đại Đức Thích Thanh Bảo trụ trì từ năm 2003 đến nay

Tọa lạc tại : Phường Bình Hiên - Quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3573010

 

Tịnh Xá Ngọc Cơ

Tịnh Xá Ngọc Cơ thuộc phái Khất Sĩ

Thành Lập vào năm 1960

Trùng tu năm : 1982

Do Ni sư Thích Nữ Liêu Liên trụ trì

Tọa lạc tại : Phường Bình Thuận – Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.3550161

 

Chùa Từ Tôn

Chùa Từ Tôn được thành lập năm 1920

Do 2 phường Nam Dương và Phước Ninh sáng lập .

Trung tu năm : 1960 – 1968 – 2000 do đạo hữu tạo lập .

Do Đại Đức Thích Như Trí trụ trì từ năm 1966 đến nay .

Tọa lạc tại : Huỳnh Thúc Kháng – Phường Nam Dương

Quận Hải Châu – Tp . Đà Nẵng

Điện Thoại :

 

 

Các Chùa Quận Thanh Khê

 

 

Chùa Pháp Vân

Chùa Pháp Vân được thành lập năm 1968 .

Do Thượng Tọa Thích Chí Mãn khai sơn .

Trùng Tu và đổi địa điểm : 2004

Tọa lạc tại : Đông Xuân – An khuê – Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng.

ĐiệnThoại :0511.3724018

 

 

Tịnh Xá Ngọc Giáng

Tịnh Xá Ngọc Giáng do Hòa Thượng Thích Giác Tịnh thành lập .

Trùng tu năm  : 1986 – 2002

Do Hòa Thượng Thích Giác Thìn trụ trì từ năm 1986 đến 2006 viên tịch.

Tọa lạc tại : Phường Tân Chính – Quận Thanh Khuê – Tp. Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3818646

 

 

Chùa Thuận Thành

Chùa Thuận Thành được thành lập năm 1948

Do Đạo hữu Hồ Mệnh khởi xướng .

Trùng tu năm :1972 – 1989 – 2002

Do Thượng Tọa Thích Từ Hoa trụ trì từ năm 1975 đến nay .

Tọa lạc tại : Tổ 29 – Phường Tam Thuận – Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3743209

 

Chùa Thanh Hà

Chùa Thanh Hà được thành lập 1960

Do Đạo hữu Nguyễn Kim Thoa khởi xướng .

Đại trùng tu năm : 1999

Do Thượng Tọa Thích Thiện Toàn trụ trì từ năm 1994 đến nay .

Tọa lạc tại : 541 Trần Cao Vân – Phường Thanh Hà

Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .

Điện thoại :   0511.3746132

 

 

Chùa Phổ Quang

Chùa Phổ Quang được thành lập năm 1952 .

Do một số đạo hữu tâm huyết xây dựng

Trùng tu năm : 1966 – 1981

Do Đại Đức Thích Hạnh Trí trụ trì từ năm 1982 đên nay .

Tọa lạc tại : 317 Trướng Chinh – Phường An Khê

Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3183644

 

 

Chùa Kỳ Viên

Chùa Kỳ Viên nguyên thủy có tên là chùa Quang Lâm , được thành lập năm 1960 .

Trùng Tu năm : 1968

Do Thượng Tọa Thích Bảo Toàn trụ trì từ năm 1983 đến 1999 viên tịch

Hiện nay do Đại Đức Thích Đạo Hạnh làm trụ trì .

Tọa lạc tại : 72 Lê Đình lý – Quận Thanh Khê

Thành Phố  Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3690094

 

 

Chùa Viên Quang

Chùa Viên Quang nguyên thủy có tên là chùa Trung Lập được thành lập năm 1970 . Do Đại Đức Thích Trí Việt xây dựng .

Trùng tu năm : 1994 và chuyển về địa điểm mới .

Do Đại Đức Thích Minh Thành trụ trì từ năm 1984 đến nay .

Tọa lạc tại : 70 Phan Văn Nghị - Phường Thạc Giáng

Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3893017

 

 

Chùa Thanh Hải

Chùa Thanh Hải do Đại Đức Thích Chơn Quyền khai sinh năm 1969

Do Sư cô Thích Nữ Diệu Quả trụ trì từ năm 1995 đến nay .

Tọa lạc tại : 156 Dũng Sĩ Thanh Khê – P.Thanh Lộc Đán

Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3883404

 

 

Chùa Thạch Quang

Chùa Thạch Quang thành lập năm 1964 .

Do Đạo hữu Trần Hoàn và một số đạo hữu xây dựng .

Do Đại Đức Thích Huệ Chơn làm trụ trì từ năm 1986 đến 2001 .

Tọa lạc tại : 354 Trần Cao Vân – Phường Xuân Hà – Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng .

Điện Thoại :

 

Chùa Vĩnh An

Chùa Vĩnh An được một số đạo hữu nhiệt tình xây dựng năm 1955 , đến năm 1960 dời về địa điểm hiện nay .

Chùa Vĩnh An do Thượng Tọa Thích Huệ Thông làm trụ trì từ năm 1974 đến nay .

Tọa lạc       : Tổ 36 – Phường Vĩnh Trung – Tp Đà Nẵng .

Điện thoại   : 0511.3832183

 

Chùa Tân Thành

Chùa Tân Thành được thành lập năm 1969

Do ông Võ Viết Tiếp đứng ra xây dựng .

Đại Đức Thích Đạo Lực trụ trì .

Trùng tu năm : 1998

Tọa lạc tại : 39 Thái Thị Bôi – Quận Thanh khê

Thành phố Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3645171

 

Chùa Tân An

Chùa Tân An do đạo hữu Lê Yên và một số đạo hữu nhiệt tâm thành lập năm 1964 .

Trùng tu năm : 1969 – 2002

Đại Đức Thích Giải Quang trụ trì

Tọa lạc tại : 351 Hải Phòng – Phường Tân Chính

Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

Chùa Xuân Hòa

Chùa Xuân Hòa được thành lập năm 1956

Do đạo hữu Đặng Bửu Đường và một số đạo hữu xây dựng .

Năm 1966 chuyển về địa điểm hiện nay .

Năm 1997 chùa được trùng kiến nguy nga đồ sộ . Do Ni sư Thích Nữ Diệu Thục trụ trì từ năm 1975 đến nay.

Tọa lạc tại : Đường Hà Huy Tập – Phường Xuân Hà

Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3813327

 

 

Chùa Phục Đán

Chùa Phục Đán thành lập năm 1965 .

Do Đại Đức Thích Minh Hồng khai sơn .

Trùng tu năm  : 2002

Nay do ni cô Thích Nữ Diệu Tín trụ trì năm 2001 đến nay .

Tọa lạc tại : Tổ 18 Thanh Khê 6 – Phường Thanh Lộc Đán

Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3756906

 

Chùa Tâm Giác

Chùa Tâm Giác thành lập năm 1959 .

Do đạo hữu Đặng Văn Nam .

Trùng tu năm : 1965 – 2001

Do Đại Đức Thích Pháp Thuận trụ trì từ năm 1996 đến nay .

Tọa lạc tại : 32 Lý Thái Tổ - phường Thạc Gián

Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3818735

 

 

Các Chùa Quận Sơn Trà


Chùa An Hải

Chùa An Hải được thành lập năm 1957 .

Do Hòa Thượng Thích Quang Thể cùng một số đạo hữu xây dựng

Trùng tu năm  : 1958-1997

Nay Đại đức Thích Pháp ý Trụ trì

Tọa lạc tại : Đường Nguyễn Công Trứ - P. An Hải Bắc

Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3844733

 

Chùa Đông Quang

Chùa Đông Quang được thành lập năm 1965 .

Do một số đạo hữu xây dựng .

Trùng tu năm : 1987 – 2000

Tọa lạc tại : Phường Nại Hiên Đông – Quận Sơn Trà

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3916226

 

Chùa Hải Hội

Chùa Hải Hội được thành lập năm 1957 .

Do Hòa Thượng Thích Bửu Toàn sáng lập . Trải qua 6 năm đời trụ trì

Nay Đại đức Thích Nhuận Hòa Trụ trì

Trùng tu năm : 1987 – 1997 – 2005

Tọa lạc tại : 82 Ngô Quyền – Phường Mân Thái

Quận Sơn Trà – Tp.Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3910235

 

Chùa Liên Trì

Chùa liên trì được thành lập năm 1966.

Do một số đạo hữu xây dựng .

Trùng tu năm : 1985-1999-2005

Qua 3 đời trụ trì.

Năm 1996 Đại Đức Thích Thông Quang trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : 187 Ngô Quyền – Phường Mân Thái

Quận Sơn Trà – Tp.Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3910338

 

Chùa Mỹ Khê

Chùa Mỹ Khê được thành lập năm 1902

Do Hòa Thượng Thích Trí Quang khai sơn .

Ngài Phước Trí trụ trì .

Năm 1988 sư cô Thích Nữ Thông Đạo trụ trì đến nay .

Trùng tu năm : 1912 – 1962 – 2001 .

Tọa lạc tại : Phường Phước Mỹ -Quận Sơn Trà

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3932646

 

Chùa Nam Hải

Chùa Nam Hải được thành lập năm 1968 .

Do Hòa thượng Thích Viên Minh khai sơn .

Trùng tu năm: 1992 – 2003

Nay Hòa Thượng Thích Viên Minh trụ trì.

Tọa lạc tại : K64/94 Nguyễn Huy Hiệu – P.An Hải Đông

Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3844733

 

 

Chùa Phổ Quang

Chùa Phổ Quang được thành lập năm 1963 .

Do một số Phật Tử đứng ra xây dựng.

Có một đời trụ trì

Trùng tu năm : 1964 – 2002 – 2003

Tọa lạc tại : Tổ 8 Nại Hiên Đông – Quận Sơn Trà

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3910091

 

 

Chùa Sơn Trà

Chùa Sơn Trà được thành lập năm 1957.

Do Quân nhân Phật tử đứng ra xây dựng.

Có 4 đời trụ trì.

Trùng tu năm : 1998 – 2001

Nay Đại Đức Thích Quảng Độ trụ trì.

Tọa lạc tại : Tổ 6A Phường Thọ Quang , Quận Sơn Trà

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện Thoại : 0511.3831379

 

Chùa Tân Thái

( Phước An Tự )

Chùa Tân Thái được thành lập năm Tân Dậu 1741

Năm Cảnh Hưng thứ hai vua Lê

Do Hòa Thượng Huỳnh Công Đồng khai sơn . Đã qua 5 lần trùng tu . Trãi qua 18 đời trụ trì .

Nay do Đại Đức Thích Thông Đạo làm trụ trì .

Tọa lạc tại : 46 Trương Định – Phường Mân Thái

Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3910018

 

 

Chùa Nam Thọ

Chùa Nam Thọ được thành lập năm 1961.

Do một số đạo hữu đứng ra xây dựng.

Trùng tu năm : 1964- 1972 – 1994

Tọa lạc tại : Tổ 23A – Phường Thọ Quang –Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3921907

 

Chùa Pháp Hội

Chùa Pháp Hội được thành lập năm 1966

Do một số Phật tử đứng ra xây dựng.

Trùng tu năm : 1972 -1997 – 2004

Năm 1975 – 1987 Thầy Thích Hành Sơn trụ trì .

Từ năm 1992 Thượng Tọa Thích Trí Viên trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : 60 Nguyễn Văn Thoại – P . An Hải Đông

Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3931283

 

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt được thành lập năm 2004

(19.6 Nhâm Thân )

Do Thượng Tọa Thích Thiện Nguyện đứng ra thành lập và trụ trì .

Tọa lạc tại : Phường Thọ Quang – Quận Sơn Trà

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại :

 

Tịnh Thất Vạn Thiện

Tịnh Thất Vạn Thiện được thành lập năm 1992 .

Do Ni cô Thích Nữ Diệu Từ sáng lập và trụ trì .

Tọa lạc tại : Phường Phước Mỹ , Quận Sơn Trà

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3940175

 

Chùa Sơn Quang

Chùa Sơn Quang được thành lập năm 1947 .

Do một số đạo hữu xây dựng.

Trùng tu năm : 1999

Nay Đại Đức Thích Như Cẩn trụ trì

Tọa lạc tại : Phường Thọ Quang – Quận Sơn Trà

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3921049

 

Các Chùa Quận Liên Chiểu

 

Chùa Bồ Đề Thiền Viện

Chùa Bồ Đề Thiền Viện được thành lập năm 1995 .

Do Hòa Thượng Thích Minh Tuấn khai sơn và trụ trì .

Tọa lạc tại : Trung Nghĩa – Phường Hòa Minh

Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3896199

 

Chùa Quang Minh

Chùa Quang Minh được thành lập năm 1961 .

Do Phật tử địa phương xây dựng .

Trùng tu năm : 1992 – 1994

Trải qua 6 đời trụ trì .

Năm 1975 Sư bà Thích Nữ Diệu Lý trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Phường Hòa Minh – Quận Liên Chiểu

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3842862

 

Chùa Tịnh Quang

Chùa Tịnh Quang được thành lập năm 1967 .

Do Đại Đức Thích Tịnh Giác khai sơn và trụ trì.

Trùng tu năm : 2003

Từ năm 1996 Đại Đức Thích Pháp Quang trụ trì đến nay

Tọa lạc tại : 124 Nguyễn Huy Tưởng – Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3841710

 

Chùa Phước Lộc

Chùa Phước Lộc được thành lập vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1670 )

Đến năm Thành Thái thứ 16 (1905)

Trùng Tu năm 1995.

Do Sư cô Thích Nữ Hạnh Trí trụ trì từ năm 1984 đến nay .

Tọa lạc tại : Tổ 29 Hòa Phú – Phường Hòa Khánh

Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3765296

 

Chùa Minh Phước

Chùa Minh Phước được thành lập năm 1961

Do Thượng Tọa Thích Minh Chiếu khai sơn.

Từ năm 1980 Đại Đức Thích Nguyên Hồng trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Phường Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu

Thành phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.373095

 

Chùa Ba Sơn

Chùa Ba Sơn được thành lập năm Minh Mạng thứ 12 (1832 ) do các Hòa Thượng truyền thừa .

Trùng tu năm : 1969 – 1996

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hiệp – Quận Liên Chiểu

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

Chùa Kim Quang

Chùa Kim Quang được thành lập từ phong trào Chấn Hưng Phật giáo .

Trùng tu năm : 1990 – 2000

Do sư cô Thích Nữ Diệu Thọ trụ trì từ năm 1999 đến nay .

Tọa lạc lại : Phường Hòa Hiệp – Quận Liên Chiểu

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3770386

 

 

Chùa Nam Thành

Chùa Nam Thành được xây dựng năm 1952 .

Do Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn .

Trùng tu năm : 1991 – 2001

Từ năm 1981 – 1992 Thượng tọa Thích Minh Lâm trụ trì ( Viên tịch )

Nay do Đại đức Thích Pháp Bảo trụ trì

Tọa lạc tại : Xuân Hưng- Phường Hòa Hiệp

Quân Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

Chùa Hải Vân Sơn

Chùa Hải Vân Sơn được xây dựng năm 1962.

Do một số phật tử xây dựng ,

Từ năm 1968 Thượng tọa Thích Trí Việt trụ trì đến nay .

Trùng tu xây dựng nhiều lần .

Tọa lạc tại : Hòa Phú – phường Phước Ninh

Quận Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3730896

 

Các Chùa Thuộc Quận Ngũ Hành Sơn

 

Chùa Linh Ứng

Chùa Linh Ứng được thành lập vào cuối thế kỷ 17.

Hàng ngàn năm trước , sau khi biển rút khỏi năm cụm núi , các bậc tu hành đã đến đây mở mang cảnh trí để dựng am tu học , qua các đời nối nhau tu hành không còn lai lịch chỉ biết bia chùa Linh Ứng ghi người trụ trì chùa linh Ứng vào cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 đó là ngài Hòa Thượng Bửu Đài , trải qua gần hai thế kỷ hơn 40 vị trụ trì .

Vị trụ trì hiện nay là Thượng tọa Thích Thiện Nguyện .

Trùng tu năm : 1975 – 2001

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3836895

 

 

Chùa Tam Thai

Chùa Tam Thai cũng như chùa Linh Ứng khai sơn tự lúc nào đến năm vua Minh Mạng thứ 27 (1826) sắc phong cho ngài Hòa Thượng Viên Trừngtrụ trì .

Từ đó đến nay gồm 40 vị trụ trì , hiện nay do Hòa Thượng Thích Trí Giáctrụ trì đến năm 2005 viên tịch .

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

 

Chùa Thái Bình

Chùa Thái Bình được thành lập vào giữa thế kỷ thứ 16 .

Trùng tu nhiều lần do chiến tranh hủy hoại .

Tổ Nam Đài người Trung Hoa trụ trì .

Hiện nay Đại Đức Thich Thông Đạt trụ trì

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

Chùa Quan Thế Âm

Chùa Quán Thế Âm được thành lập năm 1956 .

Do Hòa Thượng Thích Pháp Nhãn trùng tu năm 1996.

Từ năm 1995 Đại Đức Thích Huệ Vinh Trụ Trì đến nay .

Tọa lạc tại : 48 Sư Vạn Hạnh – Phường Hòa Hải

Quận Ngũ Hành Sơn- Tp Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3836597

 

Chùa Khuê Bắc

Chùa Khê Bắc được thành lập năm 1961.

Do đaoh hữu nhiệt tâm xây dựng .

Trùng tu năm: 1965 – 1993

Nay Đại Đức Thích Đồng Thuận trụ trì.

Tọa lạc tại : Tổ 05 Đa Mặn – Phường Bắc Mỹ An

Quận Ngũ Hành Sơn Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

 

Chùa Huệ Quang

Chùa Huệ Quang là hậu thân của Tịnh Thất Huệ Quang .

Được thành lập năm 1990 . Do Đại Đức Thích Pháp Châu xây dựng và trụ trì từ năm 2003 đến nay .

Tọa lạc tại : K636/27 Lê Văn Hiến – Phường Hòa Hải

Quận Ngũ Hành Sơn – Tp Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3969110

 

 

Chùa Phổ Đà Sơn

Chùa Phổ Đà Sơn được thành lập năm 1960 .

Do Sư Cô Thích Nữ Quãng Lượng chưa bổ nhiệm trụ trì .

Tọa lạc tại : K876 Lê Văn Hiến – Phường Hòa Hải

Quận Ngũ Hành Sơn – Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3968243

 

 

Chùa Bà Đa

Chùa Bà Đa thành lập năm 1957.

Do đạo hữu đứng ra xây dựng.

Trùng tu năm :1992

Nằm trong diện di dời giải tỏa được xây dựng mới vào năm 2010

Trụ trì hiện nay Đại Đức Thích Thông Đạo

Tọa lạc tại : Phường Khê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0905264567

 

Chùa Long Hoa

Chùa Long Hoa được thành lập năm 1997

Do Thượng Tọa Thích Huệ Thường xây dựng và trụ trì

Chưa trùng tu lần nào .

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3950521

 

Chùa Hương Sơn

Chùa Hương Sơn thành lập năm 1992 .

Do Sư Cô Thích Nữ Diệu Nguyên xây dựng và trụ trì .

Chưa trùng tu lần nào.

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện Thoại : 0511.3847467

 

Sắc Tứ Vân Long Tự

Chùa Sắc Tứ Vân Long Tự được thành lập năm 1940

Do Hòa Thượng Hải Phước Trụ Trì .

Trùng tu năm : 1994

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hánh Sơn

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

 

Các Chùa Thuộc Huyện Hòa Vang

Chùa Hòa Phong

(Chùa Hưng Quang)

Chùa Hòa Phong được thành lập vào năm 1956 .

Do đạo hữu đứng ra xây dựng .

Trùng tu năm :

Năm 2002 Đại Đức Thích Huệ Chấn trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Xã Hòa Phong – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3782285

 

 

Chùa Quang Châu

Chùa Quang Châu được thành lập năm 1940.

Do Đại Đức Thích Trừng Hiền trùng tu năm 1997.

Năm 1996 Sư Cô Thích Nữ Minh Tịnh trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Xã Hòa Châu – Huyện Hòa Vang

Thành phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3671129

 

Chùa Linh Ứng Bà Nà

Chùa Linh Ứng Bà Nà được thành lập năm 1999 (12.8 năm Kỷ Mão )

Do Thượng Tọa Thích Thiện Nguyện trụ trì năm 1999 đến nay .

Tọa lạc tại : Huyện Hòa Vang – Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại :

 

 

Chùa Sơn Hòa

Chùa Sơn Hòa được thành lập năm 1994.

Do Đạo Hữu Nguyễn Quang Lưu đứng ra xây dựng .

Năm 2000 do Ni cô Thích Nữ Nhuận Ý trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Xã Hòa Châu – Huyện Hòa vang

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3684163

 

Chùa Hòa Phước

Chùa Hòa Phước được thành lập năm 1950 .

Do Hòa Thượng Thích Hương Sơn

Trùng tu năm : 1994 – 2000 – 2003 – 2004

Từ năm 1975 Sư cô Thích Nữ Diệu Thanh trụ trì đến nay

Tọa lạc tại : Xã Hòa Phước – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3879271

 

Chùa Hòa Vinh

Chùa Hòa Vinh được thành lập năm 1958 .

Do Hòa Thượng Thích Quang Thể khai sơn .

Trùng tu năm : 1962 – 1968 – 1985 – 2001

Năm 2004 Do Đại Đức Thích Pháp Thông trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Xã Hòa Liên – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3795291

 

 

Chùa Phước Thiện

Chùa Phước Thiện thành lập năm 1887

Do Hòa Thượng Thích Phước Thông khai sơn .

Trùng tu năm: 1905- 1963 – 1992 – 2010

Do Đại Đức Thích Thông Diệu trụ trì .

Tọa lạc tại : Xã Hòa Tiến – huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3605259

 

 

Chùa Hòa Quang

Chùa Hòa Quang Được thành lập năm 1971.

Do hai phật tử Ngô Lự và Hà Thúc Bôn đứng ra xây dựng .

Trùng tu năm : 1995

Do Đại đức Thích Hạnh Minh trụ trì.

Tọa lạc tại : Xã Hòa Tiến – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3795026

 

 

Chùa Khe Lâm

Chùa Khe Lâm khai sơn năm 1968 do chiến tranh nên mãi đến 1994 mới trùng tu hoàn chỉnh .

Trụ trì hiện nay là Sư cô THÍCH NỮ THANH HOANG.

Tọa lạc tại : Xã Hòa Sơn – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3764477

 

Chùa Nam Sơn

Chùa Nam Sơn được thành lập năm 1962 .

Do đạo hữu Nguyễn Văn Châu sáng lập , cùng với một số Phật Tử nhiệt tình của địa phương xây dựng .

Trụ trì hiện nay là Đại Đức Thích Huệ Phong đã trùng tu nhiều lần .

Tọa lạc tại : Cẩm Nam – Xã Hòa Châu

Huyện Hòa Vang – Tp. Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3671314

 

 

Chùa Hòa Nhơn

Chùa Hòa Nhơn được khai sơn vào năm 1964 .

Do đạo hữu Nguyễn Dám đứng ra vận động thành lập .

Trùng tu nhiều lần nằm trong diện giải tỏa .

Trụ trì hiện nay là Đại Đức Thích Hạnh Thắng .

Tọa lạc tại : Xã Hòa Nhơn – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3188012

 

 

Chùa Lộc Quang

Chùa Lộc Quang được xây dựng năm 1963 .

Do một số phật tử nhiệt tâm thành lập .

Nay Sư cô Thích Nữ Chúc Hiền trụ trì.

Trùng tu năm : 2001 – 2003

Tọa lạc tại : Xã Hòa Sơn – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3793232

 

 

Chùa Hòa Khương

Chùa Hòa Khương được thành lập vào năm 1945

Chùa Hòa Khương do một số phật tử vận động xây dưng từ năm 1945

Trùng tu năm : 1954 – 1963 – 1970 – 1990 – 1992 – 2002

Nay do Đại đức Thích Pháp Ấn trụ trì

Tọa lạc tại : Xã Hòa Khương – Huyện Hòa Vang

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3784276

 

Chùa Bảo Minh

Chùa Bảo Minh được thành lập vào năm 1965

Chùa Bảo Minh do Hòa Thượng Thích Trí Hữu khai sơn năm 1965 .

Trùng tu năm : 1992 – 2001

Đại Đức Thích Huệ Nghĩa trụ trì

Tọa lạc tại : Miếu Bông – Xã Hòa Phước

Huyện Hòa Vang- Tp Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3670214

 

 

Các Chùa Thuộc Quận Cẩm Lệ

Chùa Thọ Quang

Chùa Thọ Quang được thành lập năm 1962 .

Do Hòa Thượng Thích Quang Thể khai sơn

Trùng tu năm : 1966 – 1987 – 2000

Hiện nay Hòa Thượng Thích Quang Thể trụ trì ( Viên tịch ).

Nay do Thượng Tọa Thích Huệ Chỉnh giám tự

Tọa lạc tại : Phường Hòa Thọ - Quận Cẩm Lệ

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3670602

 

Chùa Hòa Thọ

Chùa Hòa Thọ được thành lập năm 1964

Do đạo hữu đứng ra xây dựng .

Trùng Tu năm: 1994 – 1998 – 2004 .

Đại Đức Thích Huệ Đạo trụ trì .

Tọa lạc tại : Huyện Hòa Thọ - Quân Cẩm Lệ

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3670951

 

 

Chùa Hòa Xuân

Chùa Hòa Xuân được thành lập năm 1959

Do Hòa Thượng Thích Tịnh Tràng

Trùng tu năm : 1975 – 1980 – 1990 – 2000

Hiện nay Sư cô Thích Nữ Huệ An trụ trì

Tọa lạc tại : Phường Hòa Xuân – Quẩn Cẩm Lệ

Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3688013

 

Chùa An Sơn

Chùa An Sơn được thành lập năm 1884 . Do dân Chiêm Thành xây dựng .

Trùng tu năm :1884 - 2010

Năm 1993 Đại Đức Thích Bửu Thiện trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Phường Hòa An- Quận Cẩm Lệ .

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3730339

 

 

Chùa Trung Lương

Chùa Trung Lương được thành lập năm 1958 .

Do đạo hữu đúng ra xây dựng .

Trùng tu năm :1992 – 2002 .

Năm 2002 do Đại Đức Thích Thông Hiếu trụ trì đến nay .

Tọa lạc tại : Tổ 29 – Phường Hòa Xuân

Quận Cẩm Lệ - Tp.Đà Nẵng.

Điện Thoại : 0511.3670737

 

 

Chùa Hòa Cường

Chùa Hòa Cường được thành lập vào năm 1956

Do đạo Hữu thành lập năm 1956

Trùng tu năm : 1959 – 1991 – 2005

Do Ni Sư Thích Nữ Hạnh Tâm trụ trì từ năm 1983 đến nay .

Tọa lạc tại : Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3846982

 

Chùa Huệ Quang

Chùa Huệ Quang được thành lập vào năm 1994

Do Đại Đức Thích Từ Hoa khai sơn .

Hiện nay Đại Đức Thích Thông Huệ Trụ Trì .

Tọa lạc tại : Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ

Thành Phố Đà Nẵng .

Điện thoại : 0511.3682212