CHÚ PHỔ AM

PHỔ AM THẦN CHÚ

 

Nam mô Phật Đà, Đạt Ma, Tăng Già, Bổn Sư, Quán âm, Phổ Am Tổ sư, Bách Vạn Hoả Thủ Kim Cang Vương Bồ tát

Án

 

Ca ca ca nghiêm giới

Giá giá gia thần nhã

Tra tra tra đát đa

Đa đa đa đàn na

Ba ba ba phạm ma

Ca

 

 

Giá

 

 

Tra

 

 

Đa

 

 

Ba

 

 

Ca

 

 

Giá

 

 

Tra

 

 

Đa

 

 

Ba

 

 

 

 

Chi

 

 

Tri

 

 

Đế

 

 

Bi

 

 

 

 

Chi

 

 

Tri

 

 

Đế

 

 

Bi

 

 

Cu

 

 

Châu

 

 

Đô

 

 

Đa

 

 

Ba

 

 

Cu

 

 

Châu

 

 

Đô

 

 

Đa

 

 

Ba

 

 

Dẹ

Chi

Chi

Du

Tri

Tri

De

Đế

Đế

De

Bi

Bi

De

Cu

Kiêu

Du

Châu

Chiêu

Du

Đô

Đa

Đa

Đa

Ba

Ba

Mẫu

Kiêm

Du

Chi

Chiêm

Du

Tri

Đởm

Đế

Đàm

Bi

Phạm

Mẫu

Cu

Kiêm

Du

Châu

Chiêm

Du

Đô

Đởm

Đa

Đàm

Ba

Phạm

Mẫu

Kiêm

Kiêm

Du

Chiêm

Chiêm

Du

Đởm

Đởm

Đàm

Đàm

Phạm

Phạm

Mẫu

Kiêu

Kiêm

Dụ

Chiêu

Chiêm

Du

Đa

Đởm

Đa

Đàm

Ba

Phạm

Mẫu

Kiêm

Du

Chi

Chiêm

Du

Tri

Đởm

Đế

Đàm

Bi

Phạm

Mẫu

Kiêu

Kiêm

Du

Chiêu

Chiêm

Du

Đa

Đởm

Đa

Đàm

Ba

Phạm

Mẫu

Nghiêm

Du

Chi

Nghiêm

Du

Tri

Nẩm

Đế

Nẩm

Bi

Phạm

Mẫu

Kiêm

Nghiêu

Du

Chiêm

Nghiêu

Du

Đởm

Na

Đàm

Na

Phạm

Ma

Mẫu

 

Nghê

 

 

Nghê

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiêu

 

 

Nghiêu

 

 

Na

 

 

Na

 

 

Ma

 

 

Nghê

 

 

Nghê

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiêm

 

 

Nghiêm

 

 

Nẩm

 

 

Nẩm

 

 

Phạm

 

 

       Án Ba Đa Tra, Giá Tra Da Da Lan Ha, A Sắc Tra, Tát Hải Tra, Lậu Lô Lậu Lô Tra, Gia Ca Tra Toá Ha.

    Vô số Thiên Long Bát bộ, bách vạn hoả thủ kim cang tạc nhật phương ngung kim nhật phật địa, phổ am đáo thử bách thủ cấm kỵ
Án, ca ca ca nghiên giới. Dá dá dá thần nhã. Tra tra tra đát na . Đa đa đa đàn na. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa Na đát tra tra tra. Nhã thần dá dá dá giới nghiên ca ca ca. Ca ca ca nghiên giới ca ca kê kê cu cu kê, cu kê cu. Kiên kiều kê, kiều kê kiêm, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới Dá da chi chi châu châu chi , Châu chi châu chiêm chiêu chi, châu chi chiêm. Nhã thần dá dá. Dà dá dá thần nhã Tra tra tri tri, đô đô tri. Đô tri đô, đãm đa tri, đa tri đảm-na đát tra tra tra- Tra tra tra đát ma- Đa đa đế đế đa đa đế- Đa đế đàm, đa đế đa đàn na – Ba ba bi bi. Ba ba bi. Ba bi ba. phạm ba bi, Ba bi phạm Ma phạm ba ba ba. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba- Na đàn đa đa đa. Na đát tra tra tra, nhà thần dá dá dá. Giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Ca ca kê kê, cu cu kê kiều kiêm- Kiêm kiêm kiêm kiêm kiêm. Nghiêm nghiêu nghê, nghiêu nghê nghiên giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu chi chiêu chiêm, chiêm chiêm chiêm chiêm chiêm. Nghiêm nghiêu nghê; nghiêu nghê nghiệm. Nhã thần dá da dá, dá dá dá thần nhã - Tra tra tri tri, đô đô tri đa đảm, đãm đãm đảm đãm. Nẫm na ni na ni nẫm, na đát tra tra tra, tra tra tra đát na, Da đa đế đế đa đa đế đa đàm, đàm đàm đàm đàm- Nẫm na ni na ni nẫm. Na đàn đa đa đa, đa đa đa đàn na - Ba ba bi bi ba ba bi ba phạm, phạm phạm phạm phạm phạm. Phạm ma mê, ma mê phạm, ma phạm ba ba ba, ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa đa - Na đát tra tra tra - Nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới - Ca ca kê kê cu cu da. Dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ dụ dụ. Giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu da - Dụ du, dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ. Nhã thần dá dá dá, dá dá dá thần nhã. Tra tra tri tri đô đô da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô - Na đát tra tra tra, tra tra tra đát na. Đa đa đế đế đa đa da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô - Na đàn đa đa đa - đa đa đa đàn na. Ba ba bi bi ba ba da- Mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu mẫu. Ma phạm ba ba ba - ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba - Na đàn đa đa đa, na đát tra tra tra, nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới.
Án:
Ba đa tra, dá ca da, dạ lan ha, a sắc tra, tát hải tra, lậu lô, lậu lô tra- Dá ca dạ tóa ha. Vô số Thiên long Bát bộ, bách vạn hỏa Thủ Kim cang, tạc nhật phương ngung, kim nhật Phật địa - Phổ Am đáo thử, bách vô cấm kỵ.

Comments