การจัดชั้นเรียน

การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
 
     การจัด ชั้นเรียน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้น เรียน
จำนวน ห้องเรียน
จำนวน นักเรียน
รวม
ครูตามเกณฑ์
หมาย เหตุ
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
3
35
49
84

 
อนุบาล 2
3
45
47
92

ผู้บริหาร 3 คน
รวม
6
80
96
176
7
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
51
31
82

ครู 38 คน
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
43
41
84

 
ประถมศึกษาปีที่ 3
3
42
38
81

พนักงานราชการ 4 คน
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
35
38
73

 อัตราจ้าง 2 คน
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
48
31
79

 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
45
28
72

 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1  คน
รวม
13
264
207
471
20
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
32
39
71

 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
37
24
61

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
39
36
75

 
รวม
6
108
99
207
12
 
รวมทั้งสิ้น
25
453
403
856
39
 
           
Comments