ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กใน สพป.ศก 1

ลำดับ รหัสsmis ชื่อสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น หมายเหตุชาย หญิง รวม ห้อง
1 33010084 บ้านมะกรูด 9 12 21 8 เล็ก
2 33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ 17 10 27 8 เล็ก
3 33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 9 21 30 8 เล็ก
4 33010185 บ้านหนองตลาด 17 13 30 8 เล็ก
5 33010141 บ้านขามป้อม 13 18 31 7 เล็ก
6 33010095 บ้านดู่ 17 15 32 8 เล็ก
7 33010140 บ้านสีถาน 14 18 32 8 เล็ก
8 33010161 บ้านร่องเก้า 17 16 33 8 เล็ก
9 33010172 บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง 17 16 33 6 เล็ก
10 33010024 บ้านง้อหนองแสง 17 17 34 8 เล็ก
11 33010051 บ้านดอนกลาง 16 20 36 8 เล็ก
12 33010181 บ้านหนองสนม 21 16 37 8 เล็ก
13 33010074 บ้านจอมวิทยา 23 17 40 8 เล็ก
14 33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี 20 20 40 8 เล็ก
15 33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 25 17 42 8 เล็ก
16 33010125 บ้านหนองกี่ 20 22 42 8 เล็ก
17 33010149 บ้านหนองหัวช้าง 24 18 42 8 เล็ก
18 33010018 บ้านทุ่ม 24 19 43 6 เล็ก
19 33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 26 18 44 8 เล็ก
20 33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 24 20 44 8 เล็ก
21 33010020 บ้านเสือบอง 19 26 45 8 เล็ก
22 33010082 บ้านหนองอีกว่าง 22 23 45 8 เล็ก
23 33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง 24 23 47 8 เล็ก
24 33010058 บ้านโพนแดง 26 21 47 8 เล็ก
25 33010059 บ้านแก 28 19 47 8 เล็ก
26 33010166 บ้านโนนสว่าง 30 17 47 8 เล็ก
27 33010254 บ้านโคกเพ็ก 28 21 49 8 เล็ก
28 33010108 บ้านหนองโอง 30 20 50 8 เล็ก
29 33010256 บ้านคูเมือง 30 22 52 8 เล็ก
30 33010017 บ้านฮ่องแข้ดำ 26 27 53 8 เล็ก
31 33010160 บ้านเท่อเล่อ 28 25 53 8 เล็ก
32 33010072 บ้านโนนติ้ว 25 29 54 8 เล็ก
33 33010247 บ้านกระถุน 29 26 55 8 เล็ก
34 33010042 มหาราช 3 26 30 56 8 เล็ก
35 33010064 บ้านยางกุดนาคำ 29 27 56 8 เล็ก
36 33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์ 32 25 57 8 เล็ก
37 33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 28 29 57 8 เล็ก
38 33010019 บ้านขมิ้น 29 29 58 8 เล็ก
39 33010035 บ้านบ้านดอนสั้น 24 34 58 8 เล็ก
40 33010200 บ้านหนองนาเวียง 33 25 58 8 เล็ก
41 33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า 32 26 58 8 เล็ก
42 33010184 บ้านนาม่องนาเมือง 26 33 59 8 เล็ก
43 33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 31 29 60 8 เล็ก
44 33010123 บ้านโคก 35 25 60 8 เล็ก
45 33010194 บ้านสวนกล้วย 31 29 60 8 เล็ก
46 33010048 บ้านหนองโพธิ์ 31 30 61 8 เล็ก
47 33010180 บ้านก้อนเส้า 32 29 61 8 เล็ก
48 33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ 31 30 61 8 เล็ก
49 33010268 บ้านเสมอใจ 33 28 61 8 เล็ก
50 33010132 บ้านเขวา 36 26 62 8 เล็ก
51 33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 32 30 62 8 เล็ก
52 33010269 บ้านหนองค้า 28 34 62 8 เล็ก
53 33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 35 28 63 8 เล็ก
54 33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 28 36 64 8 เล็ก
55 33010167 บ้านโพนงาม 35 29 64 8 เล็ก
56 33010050 บ้านหนองสวง 36 29 65 8 เล็ก
57 33010057 บ้านก่อโนนหล่อง 28 37 65 8 เล็ก
58 33010124 บ้านยาง 33 32 65 8 เล็ก
59 33010208 บ้านทุ่งสว่าง 34 32 66 8 เล็ก
60 33010061 บ้านหมากเขียบ 31 36 67 8 เล็ก
61 33010067 บ้านแก้ง 34 34 68 8 เล็ก
62 33010128 บ้านหนองกก 32 36 68 11 เล็ก
63 33010174 บ้านโนนดู่ 35 34 69 8 เล็ก
64 33010240 บ้านสะมัด 37 32 69 8 เล็ก
65 33010065 บ้านยางเครือ 34 36 70 8 เล็ก
66 33010086 บ้านหนองทามใหญ่ 35 35 70 8 เล็ก
67 33010003 บ้านเปือย 28 43 71 8 เล็ก
68 33010030 บ้านบก 33 38 71 8 เล็ก
69 33010218 บ้านลิงไอ 37 34 71 8 เล็ก
70 33010217 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 30 42 72 8 เล็ก
71 33010122 บ้านหนองเทา 39 35 74 8 เล็ก
72 33010249 บ้านอะลางหัวขัว 30 44 74 8 เล็ก
73 33010025 บ้านหนองคำ 40 35 75 8 เล็ก
74 33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 30 45 75 8 เล็ก
75 33010114 บ้านจิกกะลา 46 30 76 8 เล็ก
76 33010220 บ้านดงยาง 49 27 76 8 เล็ก
77 33010041 บ้านเอกสร้างเรือง 41 37 78 8 เล็ก
78 33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง 52 26 78 8 เล็ก
79 33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 44 37 81 8 เล็ก
80 33010189 บ้านโนนสว่าง 40 41 81 8 เล็ก
81 33010237 บ้านหนองตาเชียง 36 46 82 8 เล็ก
82 33010238 บ้านทุ่ง 39 43 82 8 เล็ก
83 33010049 หนองสาดโนนเจริญ 48 35 83 8 เล็ก
84 33010083 บ้านอีต้อม 43 40 83 8 เล็ก
85 33010193 บ้านสะเต็ง 40 43 83 8 เล็ก
86 33010262 บ้านสำโรงโคเฒ่า 41 42 83 8 เล็ก
87 33010170 บ้านปลาข่อ 43 41 84 8 เล็ก
88 33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 38 47 85 8 เล็ก
89 33010117 บ้านนาดี 54 31 85 8 เล็ก
90 33010154 บ้านอีปาด 41 44 85 8 เล็ก
91 33010109 บ้านพันลำ 40 46 86 8 เล็ก
92 33010209 บ้านขี้เหล็ก 43 43 86 8 เล็ก
93 33010164 บ้านโปร่ง 50 37 87 8 เล็ก
94 33010211 บ้านแวด 50 37 87 8 เล็ก
95 33010227 อนุบาลวังหิน 47 40 87 8 เล็ก
96 33010251 บ้านสร้างหว้า 47 40 87 7 เล็ก
97 33010196 บ้านกะวัน 48 40 88 8 เล็ก
98 33010243 บ้านตีกา 40 49 89 8 เล็ก
99 33010177 บ้านหนองหิน 51 39 90 8 เล็ก
100 33010201 บ้านหนองบาง 50 40 90 8 เล็ก
101 33010257 บ้านหนองรัง 50 40 90 8 เล็ก
102 33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 46 47 93 8 เล็ก
103 33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว 46 48 94 8 เล็ก
104 33010054 บ้านหนองไผ่ 52 42 94 8 เล็ก
105 33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ 44 50 94 8 เล็ก
106 33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี 55 39 94 8 เล็ก
107 33010147 บ้านทุ่งพาย 53 42 95 8 เล็ก
108 33010206 บ้านโนนงาม 49 46 95 8 เล็ก
109 33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 50 46 96 8 เล็ก
110 33010204 บ้านหนองพะแนง 47 49 96 8 เล็ก
111 33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 50 46 96 8 เล็ก
112 33010265 บ้านป่าไร่ 57 39 96 1 เล็ก
113 33010153 บ้านหนองไฮ 48 51 99 8 เล็ก
114 33010241 บ้านหนองคู 57 42 99 8 เล็ก
115 33010113 บ้านขาม 50 50 100 8 เล็ก
116 33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย 48 52 100 8 เล็ก
117 33010270 บ้านหนองออ 54 46 100 8 เล็ก
118 33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 54 49 103 8 เล็ก
119 33010148 บ้านหนองถ่ม 50 53 103 8 เล็ก
120 33010191 บ้านสะพุง 52 51 103 8 เล็ก
121 33010100 บ้านทาม 53 51 104 8 เล็ก
122 33010002 บ้านเวาะ 55 50 105 8 เล็ก
123 33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา 62 43 105 8 เล็ก
124 33010226 บ้านสร้างสะแบง 52 53 105 8 เล็ก
125 33010142 บ้านหนามแท่ง 60 47 107 8 เล็ก
126 33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง 59 49 108 8 เล็ก
127 33010175 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 61 47 108 8 เล็ก
128 33010131 บ้านกอก 62 48 110 8 เล็ก
129 33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 56 54 110 8 เล็ก
130 33010186 บ้านเหล่าฝ้าย 57 54 111 8 เล็ก
131 33010099 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) 71 43 114 8 เล็ก
132 33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 56 58 114 8 เล็ก
133 33010104 บ้านหนองหวาย 50 65 115 8 เล็ก
134 33010136 บ้านเปือย 60 59 119 8 เล็ก
135 33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 54 65 119 8 เล็ก
136 33010195 บ้านยางน้อยตองปิด 64 56 120 8 เล็ก
Comments