Trang chủ

BÀI TẬP PASCAL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

1-Viết chương trình nhập vào 2 số thập phân . Tính tổng,hiệu, tích của 2 số đã nhập, xuất ra màn hình theo dạng có 6 chữ số và 1 chữ số sau dấu , thập phân.
2-Viết chương trình nhập 1 số nguyên. Xuất bảng cửu chương tương ứng.
3-Viết chương trình nhập 1 số nguyên. Xuất tổng từ 1 đến số đã nhập.
4-Viết chương trình nhập 1 số nguyên. Xuất các số từ số 1 đến số đã nhập.
5-Viết chương trình nhập 2 số nguyên a, b. Xuất các số từ số a đến số b đã nhập.
6-Viết chương trình nhập 2 số nguyên a, b. Xuất thương của phép chia giữa 2 số a và b, nếu số b= 0 thì cho nhập lại.
7-Viết chương trình nhập 3 số nguyên a, b, c. Xuất số lớn nhất, số nhỏ nhất trong 3 số đã nhập.
8-Viết chương trình nhập 1 số nguyên. Cho biết số vừa nhập là số chẳn, hay số lẽ.
9-Viết chương trình nhập 2 số nguyên a, b.Xuất tổng các số từ a đến số b.
10-Viết chương trình nhập 3 số nguyên a, b, c. Cho biết 3 số này có thể tạo thành chiều dài 3 cạnh của 1 tam giác hay không?

11)Xuất 50 số chẳn đầu tiên kể từ số 1 trở đi ( 2 4 6 ….)
12)Xuất 50 số lẽ từ số 100 ngược lại số 1 ( 100 98 96 …)
13)Nhập 1 số nguyên xuất 50 số chẳn kể từ số nguyên đã nhập
14)Nhập 1 số nguyên xuất các ước số của số đã nhập
15)Nhập 1 số nguyên. Xuất tích của các số từ 1 đến số đã nhập(gọi là giai thừa kí hiệu !)
Vd nhập 4 xuất 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = ?
16)Nhập 2 số nguyên , số thứ nhất là cơ số a , số thứ 2 là số mũ m. Xuất a mũ m am
17)Viết chương trình nhập 1 số nguyên tính tổng các số lẽ (chẳn) từ 1 đến số đã nhập
18) Viết chương trình nhập 1 số nguyên có 3 chữ số(cho nhập lại nếu số nhập không đúng).Xuất số đảo của số đã nhập ví dụ : nhập 123 xuất 321

19.Cho số tự nhiên N và dãy fibonaci 1,1,2,3,5,8,13.........Hãy viết chương trình kiểm tra xem N có thể phân tích được tổng các số fibonaci khác nhau hay không(tổng ít nhất có 2 sô hạng) thông báo ra màn hình cách biểu diễn đó, nếu không có cũng thông báo: KHONG THE PHAN TICH.                                        

 Nhập N Đọc ra màn hình
 20 20=13+5+2

20.Cho dãy nguyên A(N) gồm N số nguyên(5<N<30). Viết chương trình tìm dãy con có phần tử liên tiếp không giảm lớn nhất.                                                           Ví dụ: N=14 dãy số: 31 3 6 9 18 22 10 21 24 27 13 7 4                                               In ra màn hình: 3 6 7 9 18 22

21.Một số N được gọi là số phản nguyên tố nếu ước của nó là nhiều nhất trong N số tự nhiên đầu tiên. Cho số k (k<=10000). Hãy tìm tất cả các số phản nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng k.

 Nhập K Đọc ra màn hình
 1000 840

22.Viết chương trình in ra cây thông noel có dạng:
                                   **
                                ******
                            ************
                        ******************
                    ************************
                                 ***
                                 ***
                                 ***
                                 ***
                          ************
                          ************

23.Viết chương trình nhập vào một mảng một chiều gồm N phần tử số nguyên. Sau đó:
- Xuất mảng vừa nhập.
Xuất ra mảng cho từng giá trị phần tử trong mảng vừa nhập, mà giá trị đó là tổng các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,... cộng lại. Ví dụ ta có mảng:
A1={2,134,56,-23,8,876} thì sẽ xuất mảng A1 như sau:
A1 ={2,8,11,-5,8,21} vì 8=4+3+1

24.Nhập vào một số nguyên N và cho biết số đó có phải là số nguyên tố hay ko.Nếu phải thì in ra màn hình:" ko phai la so nguyen to", Nếu phải thì in ra:"La so nguyen to".
VD: Nhập N=5 In ra mà hình: "La so nguyen to".
      Nhập N=10 In ra màn hình: "Ko phai nguyen to".

25.Nhập vào 1 số N và kiểm tra xem số đó có phải là sô chính phương hay ko.Nếu phải thì in ra màn hình:" ko phai la so chinh phuong", Nếu phải thì in ra:"La so chinh phuong". (Số chính phương là một số mà tự nó là căn bậc hai của một số tự nhiên khác, hay nói rõ hơn thì số chính phương là bình phương của một số tự nhiên)
VD: Nhập N=16 In ra màn hình: "La so chinh phuong".
      Nhập N=17 In ra màn hình: "ko phai la so chinh phuong".

26. Tính tổng các số Fibonaci đứng trước N.

27.Tính tổng sau: S=1+1/2+2/3+3/4+4/5+.....+n/n+1.

28. Tính tổng sau: S=1+1/3+1/5+1/7+.....+(1/n nếu n là số lẻ) (1/n-1 nếu N là số chẵn).

Còn nữa