Các ký tự đặc biệt dùng trong game Audition

Đây là tổng hợp các ký tự đặc biệt trong Game Audition, bạn có thể dùng để đặt tên cho nhân vật để trông €µ†ë hơn một chút. để gõ ký tự nào, bạn nhấn phím ALT rồi gõ vào các số tương ứng, sau khi gõ số xong bạn thả phím ALT ra thì ký tự đó sẽ xuất hiện


ALT-0128 €    ALT-0129 ?    ALT-0130 ‚
ALT-0131 ƒ    ALT-0132 „    ALT-0133 …
ALT-0134 †    ALT-0135 ‡    ALT-0136 ˆ
ALT-0137 ‰    ALT-0138 Š    ALT-0139 ‹
ALT-0140 Œ    ALT-0141 ?    ALT-0142 Ž
ALT-0143 ?    ALT-0144     ALT-0145 ‘
ALT-0146 ’    ALT-0147 “    ALT-0148 ”
ALT-0149 •    ALT-0150 –    ALT-0151 —
ALT-0152 ˜    ALT-0153 ™    ALT-0154 š
ALT-0155 ›    ALT-0156 œ    ALT-0157 
ALT-0158 ž    ALT-0159 Ÿ    ALT-0160
ALT-0161 ¡    ALT-0162 ¢    ALT-0163 £
ALT-0164 ¤    ALT-0165 ¥    ALT-0166 ¦
ALT-0167 §    ALT-0168 ¨    ALT-0169 ©
ALT-0170 ª    ALT-0171 «    ALT-0172 ¬
ALT-0173 ¬    ALT-0174 ®    ALT-0175 ¯
ALT-0176 °    ALT-0177 ±    ALT-0178 ²
ALT-0179 ³    ALT-0180 ´    ALT-0181 µ
ALT-0182 ¶    ALT-0183 •    ALT-0184 ¸
ALT-0185 ¹    ALT-0186 º    ALT-0187 »
ALT-0188 ¼    ALT-0189 ½    ALT-0190 ¾
ALT-0191 ¿    ALT-0192 À    ALT-0193 Á
ALT-0194     ALT-0195 à   ALT-0196 Ä
ALT-0197 Å    ALT-0198 Æ    ALT-0199 Ç
ALT-0200 È    ALT-0201 É    ALT-0202 Ê
ALT-0203 Ë    ALT-0204 Ì    ALT-0205 Í
ALT-0206 Π   ALT-0207 Ï    ALT-0208 Ð
ALT-0209 Ñ    ALT-0210 Ò    ALT-0211 Ó
ALT-0212 Ô    ALT-0213 Õ    ALT-0214 Ö
ALT-0215 ×    ALT-0216 Ø    ALT-0217 Ù
ALT-0218 Ú    ALT-0219 Û    ALT-0220 Ü
ALT-0221 Ý    ALT-0222 Þ    ALT-0223 ß
ALT-0224 à    ALT-0225 á    ALT-0226 â
ALT-0227 ã    ALT-0228 ä    ALT-0229 å
ALT-0230 æ    ALT-0231 e    ALT-0232 è
ALT-0233 é    ALT-0234 ê    ALT-0235 ë
ALT-0236 ì    ALT-0237 í    ALT-0238 î
ALT-0239 ï    ALT-0240 đ    ALT-0241 ñ
ALT-0242 ò    ALT-0243 ó    ALT-0244 ô
ALT-0245 õ    ALT-0246 ö    ALT-0247 ÷
ALT-0248 ø    ALT-0249 ù    ALT-0250 ú
ALT-0251 û    ALT-0252 ü    ALT-0253 ý
ALT-0254 þ    ALT-0255 ÿ    ALT-0134 †


Bạn có thể dùng các ký tự này để đặt tên cho nick yahoo, Group trong Friend List. Chúc bạn vui
Comments