การอัญเชิญพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐาน ณ ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว(ฝั่งใน)


พระพุทธรูปปางลีลา

11 สิงหาคม 2547  เป็นวันที่ชาวชุมชนหมู่บ้านบัวขาวและชาวพุทธผู้มีจิตรศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญ เพื่อจัดสร้างองค์พระประธานประดิษฐาน
ณ ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว(ฝั่งใน)    ให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา  เพื่อความเป็นศิริมงคลตลอดไป ส่วนรูปแบบและฐานขององค์พระ
ที่เห็นอยู่นี้ได้ต้นแบบมาจาก สน.มีนบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้กำกับการ  สน.มีนบุรี ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น

"พระพุทธรูปปางลีลานี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น     ปลายพระบาทยังจดอยู่กับพื้น ในท่าจะก้าว เพื่อทรงพระดำเนิน
พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอ พระอุระ  ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน       มูลเหตุของพระพุทธรูปปางนี้
มีที่มาจากครั้งที่    สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกในวันออกพรรษา ท่ามกลางหมู่เทวดาและพรหมแวดล้อม   ครั้งนั้น
พระสารีบุตรได้กล่าวชื่นชมในพระอิริยาบถย่างก้าวของพระพุทธองค์ว่า ช่างงดงาม           ทำให้ผู้ได้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นยิ่งนัก
ปางลีลา เป็นปางที่แสดงให้ทราบถึงพระกรุณาคุณของพระผู้มีพระภาค        ที่ได้ทรงเสด็จจาริกไปเผยแพร่พระธรรมแก่ผู้คนในแว่นแคว้นต่างๆ 
สมัยสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน และเดิน    โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางลีลานั้นนับได้ว่ามีความสวยงาม มีเอกลักษณ์
และ เป็นลักษณะทางพุทธประติมานที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในศิลปะสุโขทัย    พระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัยที่ถือว่ามีความงดงามมากที่สุด
องค์หนึ่ง  คือพระพุทธรูปปางลีลา      ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในระเบียงคดของวัดเบญจมบพิตรดุสิต วนาราม กทม.

       ส่วนพระพุทธรูปปางลีลาสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งงดงามและเป็นที่รู้จักกันดี คือ     ‘พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์’   ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ใจกลางพุทธ มณฑล จ.นครปฐม ออกแบบโดย ศจ.ศิลป์ พีระศรี         สร้างขึ้นเมื่อปี 2523"
 
คัดลอกจาก บอร์ดธรรมะ