หน่วยที่ 5 การแทรกตาราง

        การนำเสนอในรูปแบบของตารางจะช่วยให้น่าสนใจและง่ายต่อการอ่าน ซึ่งตารางประกอบด้วย ส่วน

หลัก ๆ คือ

          - แถว (Row) : ส่วนที่แสดงในแนวนอน

          - คอลัมน์ (Column) : ส่วนที่แสดงในแนวตั้ง

          - เซลล์ (Cell) : ช่องที่เกิดจากการตัดกันระหว่างแถวและคอลัมน์


        วิธีที่ การแทรกตารางจากแถบริบบอน

            1. คลิกที่แท็บ INSERT (แทรก)

            2. คลิกที่ปุ่ม Table (ตาราง)

            3. คลิกเมาส์ค้างแล้วลาก เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์

 

            4. หรือคลิกเลือก Insert Table (แทรกตาราง) เพื่อระบุจำนวนคอลัมน์และแถว จากนั้นกดปุ่ม OK

                   - Number of columns (จำนวนคอลัมน์)

                   - Number of rows (จำนวนแถว)

 

         

        วิธีที่ การแทรกตารางจากเค้าโครงสไลด์

            1. คลิกที่เลือกที่ต้องการ

            2. คลิกที่แท็บ HOME (หน้าแรก)

            3. คลิกที่ปุ่ม New Slide (สไลด์ใหม่) แล้วเลือกรูปแบบเค้าโครงสไลด์

            4. ที่หน้าจอออกแบบ คลิกที่ปุ่ม Insert Table (แทรกตาราง) ดังรูป

            5. ระบบจำนวนคอลัมน์และแถว จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)

  

   

        เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้ว ให้คลิกที่เซลล์ที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความ

 

     

            1. คลิกที่เซลล์ที่ต้องการจัดการ

            2. คลิกที่แท็บ LAYOUT (เค้าโครง)

            3. ถ้าต้องการแทรกแถวและคอลัมน์

                - Insert Above (แทรกแถวด้านบน)

                - Insert Below (แทรกแถวด้านล่าง)

                - Insert Left (แทรกคอลัมน์ด้านซ้าย)

                - Insert Right (แทรกคอลัมน์ด้านขวา)

            4. ถ้าต้องการลบแถวและคอลัมน์

                - Delete Columns (ลบคอลัมน์)

                - Delete Rows (ลบแถว)

                - Delete Table (ลบตาราง)

    

            1. คลิกเลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการรวมเซลล์ หรือ คลิกเลือกเซลล์ในกรณีที่ต้องการแบ่งเซลล์

            2. คลิกที่แท็บ LAYOUT (เค้าโครง)

            3. ถ้าต้องการรวมเซลล์ คลิกที่ปุ่ม Merge Cells (ผสานเซลล์)

            4. ถ้าต้องการแบ่งเซลล์ คลิกที่ปุ่ม Split Cells (แยกเซลล์)

                - Number of columns (จำนวนคอลัมน์)

                - Number of rows (จำนวนแถว)ที่มา : http://www.muit.mahidol.ac.th/muit_training/it360/manual-powerpoint2013.pdf


Comments