หน่วยที่ 1 รู้จัก PowerPoint

เมื่อคลิกเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรม PowerPoint ก็จะพบกับส่วนประกอบการทำงานต่างๆ ดังนี้


        1. Office Button (ปุ่ม Office) ส่วนที่เก็บรวบรวมเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ สำหรับใช้งานไฟล์งานนำเสนอทั้งหมด เช่น New, Open, Save, Print หรือ Send เป็นต้น


       2. Customize Quick Access Toolbars (กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองเป็นแถบเครื่องมือที่จัดเก็บปุ่มคำสั่งที่ต้องการใช้งานด่วน เช่น Open, Save, Undo หรือ Redo เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามรถเพิ่มหรือลบปุ่มคำสั่งในส่วนนี้ได้ตามต้องการ


        3. Title bar (ชื่อหัวเรื่อง) เป็นแถบแสดงหัวเรื่องหรือชื่อไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน โดยแผ่นสไลด์ที่เปิดขึ้นมาใช้งานแผ่นแรกจะมีชื่อว่า Presentation1


     4. Ribbon (ริบบอน) ส่วนที่จัดเก็บแท็บคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สำหรับสร้างและออกแบบงานนำเสนอโดยแต่ละแท็บคำสั่งจะจัดเก็บชุดคำสั่งเรียงไว้เป็นกลุ่มๆ


        5. Normal View เป็นมุมมองการทำงานที่มีให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบ คือ แบบ Slides (ใช้สำหรับจัดวางและปรับแต่งองค์ประกอบบนแผ่นสไลด์และแบบ Outline (ใช้สำหรับกำหนดและจัดลำดับหัวข้องานที่จะนำเสนอ)


         6. พื้นที่สำหรับใช้ออกแบบและจัดวางองค์ประกอบต่างๆ บนแผ่นสไลด์


         7. Status bar แถบแสดงสถานการณ์ทำงาน


         8. View ส่วนที่ใช้สับเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลแผ่นสไลด์


         9. Zoom Level เครื่องมือที่ใช้ย่อหรือขยายขนาดการแสดงผล


        1. สำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว


        2. สามารถตกแต่งตัวอักษรให้สวยๆ ด้วย WordArt ที่พิเศษกว่า PowerPoint 2003, 2007, 2010


      3. การทำงานจะแบ่งออกเป็นหน้าๆ แต่ละหน้าเรียกว่า Slide (คลิกแท็บเมนูหน้าแรก (Home) เลือก New Slide)


        4. การสร้างจะมี Slide Layout ช่วยในการออกแบบและใส่ข้อมูล (คลิกแท็บเมนูหน้าแรก (Home) เลือก Layout)


        5. รูปแบบหรือ Themes จะมี Design สำหรับรูป ช่วยให้สร้าง Presentation ได้สะดวกมากขึ้น (คลิกแท็บเมนูออกแบบ Design)


        6. รองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตารางจาก Microsoft Excel เป็นต้น


        7. รองรับภาพเคลื่อนไหว เช่น Flash, Gif Animation, Video เป็นต้น


        8. สามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติได้


        9. สามารถสั่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พิมพ์แบบ Slide, Handout เป็นต้น


       10. ไฟล์ที่สร้างจาก PowerPoint 2013 มีนามสกุล .PPTX ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่า จะมีนามสกุล .PPT


       11. ถ้าไฟล์ที่สร้างเป็นไฟล์ .PPSX จะสามารถรับ Presentation แบบอัตโนมัติได้


ที่มา : http://nateeputchakeaw.com/lms/pluginfile.php/126/block_html/content/

Comments