MILIEUPLATFORM
 LEEUWARDEN

secretariaat:
 p/a Maagdenpalm 40, 8935 ND Leeuwarden 

contact: milieuplatform.leeuwarden 
@ gmail.com

web analytics

Ook stadstuinen kunnen insecten helpen.


(artikel Te Gast 27 januari 2018 Leeuwarder Courant van Daan Zomeren)

De meeste mensen die lang in de zelfde buurt wonen hebben in deze periode bomen, struiken en zelfs complete tuinen zien verdwijnen.

In deze steeds meer versteende omgeving zien we steeds minder bijen en vlinders en zien en horen we minder vogels. Met het verdwijnen van dit groen is er minder stuifmeel en nectar voor de insecten, minder nestgelegenheid voor vogels en zijn er minder insecten waarmee de vogels hun jongen voeren.

Zoals bekend is de sterke achteruitgang van insecten, die velen al was opgevallen, nu ook door Duits onderzoek bewezen. Deze achteruitgang van insecten, die van cruciaal belang zijn voor de bestuiving en enorm belangrijk voor het ecosysteem, is een gevolg van algehele achteruitgang van de biodiversiteit in stad en boerenland. Insecten zijn immers net zo afhankelijk van planten als planten dat zijn van insecten.

Heel veel schade ondervinden insecten ook door het gebruik van Roundup (Glyfosaat) dat onder invloed van de Monsanto-lobby (Monsanto wordt beticht Europees onderzoek naar de schadelijkheid van Roundup te hebben beïnvloed ) nog weer vijf jaar gebruikt mag worden in de landbouw en door particulieren.

De Europese commissie wil de neonicotinoiden, landbouwgiften die nog schadelijker zijn voor insecten uiteindelijk ook gaan verbieden.

Naar aanleiding van de alarmerende cijfers van de achteruitgang van vliegende insecten die met 75% zijn afgenomen, is nu ook de LTO aangeschoven bij natuurorganisaties om gezamenlijk tot een Biodiversiteitsplan  te komen voor de zomer van 2018. Laten we hopen dat dit een positief resultaat zal gaan opleveren, maar ondanks de goede wil zullen de mogelijkheden die er voor verbetering in het boerenland zijn vanwege economische belangen beperkt blijven.

Deze belemmering is er voor stadsgroen natuurlijk niet, waardoor er in steden veel mogelijk zou zijn als meer mensen het belang hiervan zouden inzien. We moeten niet vergeten dat de vele stadstuinen met elkaar een enorme oppervlakte vormen. Als mensen willen bijdragen met hun tuin, heeft dit ook echt zin. Er zijn al veel voorbeelden en in sommige wijken in Leeuwarden is hulp beschikbaar. Ook doet Leeuwarden mee met “Operatie Steenbreek”

Zie: operatiesteenbreek.nl 


Uitslag Natuur Enquête: 

                     hoe denkt de Fries over de Friese natuur?

(Artikel website Friese Milieu Federatie, 24 april 2017)

De resultaten van de Friese Natuur Enquête die is uitgevoerd door de Friese Milieu Federatie in samenwerking met It Fryske Gea en ondersteund door Landschapsbeheer Friesland, IVN, Natuurmonumenten en de Bond van Friese Vogelwachten zijn binnen! Zo’n 3250 betrokken Friezen hebben aangegeven hoe zwaar dit onderwerp in de samenleving weegt. Het is nu aan de provincie om er wat mee te doen.

       

,,Minsken ûnderkenne de problemen fan de natoer. It is in hiel dúdlik sinjaal oan de oerheid: doch hjir wat mei.’’ Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, roept samen met programmaleider Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie gedeputeerde Johannes Kramer op de uitkomsten van de Friese natuurenquête serieus te nemen.

De respons van de door de Milieufederatie, It Fryske Gea en de Leeuwarder Courant georganiseerde enquête was met 3250 inzendingen zo hoog dat de verantwoordelijke overheid er niet omheen kan, vinden beide vertegenwoordigers van de natuurorganisaties. Nu de provincie aan een nieuwe omgevings- en natuurvisie werkt, krijgt ze de inbreng van de bevolking op een presenteerblaadje aangereikt.

Diversiteit in boerenland

Henk de Vries van It Fryske Gea stelt vast dat wat betreft de biodiversiteit de grootste slag gemaakt moet worden in het boerenland. Uit de enquête wordt de kloof tussen twee bevolkingsgroepen duidelijk, constateert Arnoud de Vries van de Milieufederatie. ,,De ene groep zegt: laat het allemaal maar aan de boeren over, de andere vindt dat het dan niet goed zal komen. Daar moet je mee in debat, om ze tot elkaar te laten komen.’’

Uitgangspunt moet dan zijn dat de landbouw de richting kiest van natuur-inclusief werken, stelt Henk de Vries. De promotie van die visie moet op een heldere manier worden gedaan, met concrete voorbeelden: ,,Lit sjen, lykas Vogelbescherming dat no al docht, hoe’t it lân der útsjocht fan boeren dy’t al wat mei natoer dwaande binne. Meitsje it konkreet. Ek hoe’t in boer der syn rendemint mei helje kin.’’

En stimuleer dan tegelijk, vult Arnoud de Vries aan, dat de consument melk koopt van boeren die al op natuurinclusieve wijze werken. ,,Zo kan de burger er dus zelf ook wat aan doen.’’

Gepassioneerde inzendingen

De betrokkenheid van de bevolking is er volgens de uitkomsten van de enquête groot genoeg voor. Inzenders toonden zich heel gepassioneerd, zo leidt Arnoud de Vries af uit de hartenkreten die sommigen toevoegden.

,,Se wolle dingen dwaan om it better te krijen’’, concludeert Henk de Vries. Dat doen ze het liefst in en rond eigen huis en tuin. Als het iets verder van huis is, wordt het lastiger. En wie dat wel wil, komt er vaak niet toe door tijdgebrek. Daar trekt Arnoud de Vries een les uit voor de projecten die de Milieufederatie organiseert om mensen bij hun eigen leefomgeving te betrekken. ,,We moeten zorgen voor goede informatie, voor een goede voorbereiding. Maak het ze zo gemakkelijk mogelijk, dan krijg je de mensen wel mee met de activiteiten.’’

De bevolking wil dus best wat doen, zo maakt de enquête duidelijk. Toch schuiven de respondenten de verantwoordelijkheid voor een groot deel door naar de overheid. Ze verwachten dat die flink in natuur, dus in hun leefomgeving, investeert. ,,Pak dit op’’, adviseert Henk de Vries aan de provincie. ,,Dit is wat de boargers wolle.’’

Klik hier om de uitslag te lezen van de Friese Natuur Enquête.

Burgerinitiatief Kening fan ’e Greide organiseert op dinsdag 9 mei een debatavond over de uitkomsten van de natuurenquête. Plaats: Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Aanvang: half acht.Bewoners voorstel meetlokaties vliegtuiglawaai JSF d.d. 12 januari 2017Op donderdag 12 januari 2017 hebben 
25 vertegenwoordigers van omwonenden op verzoek van de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten  de lokaties aangegeven waar microfoons van het te realiseren geluidsmeetnet rondom de Vliegbasis Leeuwarden zouden moeten komen. Slechts ca 15 lokaties  zullen waarschijnlijk gehonoreerd worden. Vandaar de clustering 
in volgorde van prioriteit 
zoals hierboven op het plaatje aangegeven. 
Voor meer info hierover zie Marsum.info .


Landelijke zaaidag op het Zaailand 22 april 2016

                             

            

            
22 april internationale Dag van de aarde, landelijke zaaidag en dat hebben ze geweten de bezoekers van de markt op het Zaailand. In het lekkere zonnetje stonden de guerrilla gardeners van het Milieuplatform Leeuwarden en PAL GroenLinks te zaaien. En waar kan je beter zaaien dan op het Zaailand. 

Het Zaailand
Ooit werd er …….
dat is geschiedenis,
Helaas!

Maar wat let je?
zaai waar je maar kan!

Dat was de boodschap van de actie. Want al dat steen van het mooie Wilhelminaplein, in de volksmond nog steeds Zaailand genoemd mag niet het voorbeeld zijn voor al onze tuintjes, braakliggende terreinen en ook bijvoorbeeld de boomspiegels.
Dus uitgenodigd werd er om te zaaien waar het maar even kan. De zakjes met bloemenmengsel werden gretig aangenomen. Op weg naar een Natuurlijk Leeuwarden!

Het was een mooie dag om te zaaien en hopelijk volgen er mooie dagen om een groenere stad te oogsten.


                                    
 


Uitnodiging debatavond: Keuzes in het boerenland

Op 26 april 2016 organiseren de Noardlike Fryske Wâlden en Kening fan ‘e Greide samen een debatavond over de keuzes en ontwikkelingen in het boerenland. Voor deze avond nodigen we boeren, vakkenners, burgers en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over de keuzes die onze omgeving vorm geven, in het bijzonder met betrekking tot het boeren in balans met de leefomgeving. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over natuurinclusieve landbouw? Welke keuzevrijheden en beperkingen hebben boeren om invulling te geven aan maatschappelijke wensen? Welke boeren werken al op een natuurinclusieve manier, wat is hun visie, hun aanpak en hoe zijn zij tot hun keuzes gekomen? Het zijn vragen die de revue zullen passeren in De Pleats te Burgum.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide zijn benieuwd! U ook? Aanmelden voor de debatavond kan hier.

Programma onder leiding van avondvoorzitter Douwe Hoogland:

  • 19.30 – 20.00 uur Inloop
  • 20.00 – 20.10 uur Welkom en inspiratie
  • 20.10 – 20.20 uur Hans van der Werf (Kening fan ‘e Greide) en Attje Meekma (Noardlike Fryske Wâlden) delen hun visie over keuzes in het boerenland
  • 20.20 – 20.30 uur Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.nl, vertelt over ontwikkelingen in het boerenland, waar onder natuurinclusiviteit
  • 20.30 – 20.45 uur Boeren Pieter de Vries, Menno Bloemhoff en Gerke Jilt Veenstra uit de Noardlike Fryske Wâlden aan het woord
  • 20.45 – 21.00 uur Pauze en uitreiking Woudencertificaten Noardlike Fryske Wâlden
  • 21.00 – 22.00 uur (Panel) Discussie met vragen uit de zaal
  • 22.00 uur Borrel

Met vriendelijke groet,Hans van der Werf, Directeur Friese Milieu Federatie


Internationale Zaai-dag en Pop-up Zaai-Festival

Op 22 april – Nationale Zaai-dag en Internationale Dag van de Aarde – vindt in Leeuwarden het Pop-up Zaaifestival plaats. De organisatie van het festival is in handen van de Rainbow Gardeners, Floraflow, PAL GroenLinks, de Leerschool Permacultuur Friesland,  en de Friese Milieu Federatie in samenwerking met vele andere groene partijen uit Leeuwarden.

 Het braakliggende terrein tussen het Zuidvliet en de 6e Saskiadwarsstraat wordt op deze dag omgetoverd in de prachtige “Buurttuin Welgelegen”. In de tuin kunnen omwonenden terecht voor ontspanning, ontmoeting, werken en oogsten.

Op het festivalterrein zijn  leuke stands en worden workshops gehouden. Er kunnen zaadbommen (van klei en zaden) worden gemaakt. Er is een ruil- en geefkleed voor zaden en planten en er wordt een insectenhotel gebouwd. Naast de creatieve workshops wordt er informatie verstrekt over o.a. het maken van een wormenbak en het leven van de bijen.

De Guerrilla Gardeners houden op 22 april een optocht door de stad waarbij er onderweg zaden worden gestrooid. Tijdens tussenstops bij de Blokhuispoort en Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek wordt extra aandacht besteed aan het zaaien. Ook worden folders uitgedeeld met tips over hoe mensen gemakkelijk een positieve invloed uit kunnen oefenen op hun omgeving wat betreft flora en fauna.

Het Pop-up Zaaifestival begint om 14:00 uur en eindigt om 21:00 uur. Iedereen is van harte welkom. ’s Avonds wordt het festival afgesloten met muziek en een kampvuur. Meer info: www.facebook.com/Pop-up-Zaai-Festival

Startpunt: 6e Saskiadwarsstraat, Leeuwarden

Starttijd: 14:00 uur

Vlindertuin en Beweegtuin Nijlân 

Voor wie het nog niet wist, komt er een beweegtuin tussen het wijkgebouw en de vlindertuin.

Vorige week werd het ontwerp op de wijkconferentie gepresenteerd en binnenkort wordt begonnen met de uitvoer. Vanaf de beweegtuin komt er een pad dat aansluit op het bestaande van de vlindertuin. 

 

Langzaam komt het voorjaar op gang. Op de foto's de eerste bloei van de bolgewassen en de bandwilg.


Microfoons houden JSF in de gaten

Leg een permanent geluidsmeetnet aan rond de vliegbases in Leeuwarden en Volkel. Dat is het advies in het vandaag uitgebrachte adviesrapport aan defensieminister Hennis-Plasschaert. Het meetnet moet duidelijk maken of het geluid van de F-35, beter bekend als JSF, binnen het toegestane niveau blijft. Gedeputeerde Michiel Schrier van Fryslân bood het advies vandaag aan de minister aan.Hij was voorzitter van de stuurgroep die het advies voorbereidde.De minister neemt de adviezen over, zo schrijft ze in haar Kamerbrief


.
Omwonenden van de beide vliegvelden uitten hun zorgen over het geluid van de JSF. Zij zijn bang dat de JSF meer lawaai maakt dan de huidige F-16. Zij vrezen dat de methode die normaal wordt toegepast om het geluidsniveau van vliegtuigen te bepalen, onvoldoende betrouwbaar is om de overlast te beoordelen. Daarom diende Kamerlid Angelien Eijsink een motie in om met een permanent meetnet het geluidsniveau in de gaten te houden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) deden onderzoek naar de beste methode om het geluid te meten. Zij adviseren beide om permanente geluidsmeetnetten aan te leggen rond de vliegvelden Leeuwarden en Volkel. Die houden met microfoons in de gaten of de vliegtuigen zich aan de afgesproken geluidsnormen houden. Verder komen in een aantal woonkernen microfoons die de geluidspieken op die locaties registeren. Een mobiele meetpost moet tenslotte de mogelijkheid geven om ook op andere plekken de geluidspieken duidelijk te maken.

Het geluidsmeetnet is niet de enige wens van de omwonenden. De stuurgroep dringt ook aan op een duidelijke informatievoorziening over de JSF. Omwonenden hebben aangegeven graag informatie te willen krijgen over vliegroutes, geluidsniveaus en activiteiten.

   
Zijn de muren van jouw huis goed geïsoleerd? Vraag een gratis ThermoCard® aan en ontdek het meteen! Deze slimme kaart meet de binnentemperatuur van je buitenmuren. En zo weet je meteen of ze wel goed geïsoleerd zijn. Met de juiste isolatiemaatregelen is je huis een stuk comfortabeler en bovendien een stuk energiezuiniger! Wil je je buitenmuren, bodem of vloer isoleren? Dan heeft Natuur & Milieu een mooi aanbod voor je. De beste kwaliteit, duurzaam en betrouwbaar. Tegen een goede prijs.    
WARMETRUIENDAG 5 februari 2016

Zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar op confortabele wijze 7% energie per graad en dus 7 % CO2. Een mooie les voor elke dag!

In 2020 willen we in Nederland minstens 14% van ons energieverbruik duurzaam opwekken. Of blijven we steken op 11,9 % ?  Wij geloven dat de klimaatdoelstellingen te halen zijn: lees de blog van onze collega Ruben. Kijk verder op http://www.warmetruiendag.nl.

TUINVOGELTELLING RESULTATEN                                                                  Met in top huismus, koolmees en merel is de tuinvogeltelling anno 2016 op 16 en 17 januari weer een succes geworden. Zie site van de Vogelbescherming.

VLINDERTUIN NYLAN SUCCES


De 
nieuwe vlindertuin in Nylân trekt heel wat leuke vlinders en niet alleen overdag! In ieder geval van de dagvlinders werden in het zomerse vlindertelweekend o.m. waargenomen: atalanta, dagpauwoog, bont zandoogje, distelvlinder, grote en kleine koolwitje, citroenvlinder, hooibeestje en gamma uiltje. Volgens de deskundigen prima voor een matig vlinderjaar  Zag u ook vlinders in december 2015?Wilt u ook meehelpen de vlindertuin te onderhouden? Geeft u zich dan op bij Daan van Zomeren van ons Milieuplatform ( da.vanzomeren@gmail.com ).

LEEUWARDEN OVERWEEGT AANLEG VOEDSELBOS

Bij de herplant van het deel van het Leeuwarder bos ten Noorden van de volkstuinen overweegt de gemeente om daar een voedselbos aan te leggen naar een ontwerp van Anastasia Limareva. Zij heeft onder meer het rapport geschreven: Plantenbiografieën van eetbare bomen en struiken in voedselbossen. Zie ook haar website over dit onder onderwerp: https://lucavera.wordpress.com/

GA JE DE NATUUR IN ? KIJK OP tekenradar.nl

VUURWERKOVERLAST? 
Jaarlijks zorgt vuurwerk voor heel veel schade, overlast en landelijk honderden gewonden. Als u last heeft van vuurwerk of het nu om lawaai gaat, uw veiligheid of niet opgeruimde rotsooi op straat meldt het bij het vuurwerkoverlastpunt. Gaat het om direct groot gevaar of zwaar gewonden bel dan natuurlijk eerst 112. De gemeente Leeuwarden zet deze maand als proef een nieuw vuurwerkdetectiesysteem in. Daarmee wordt op een paar meter nauwkeurig afgestoken vuurwerk gedetecteerd en kunnen handhavers snel ter plaatse zijn. Als de handhavers een overtreding vaststellen geven ze de overtreders een bekeuring en wordt het vuurwerk in beslag genomen. Alleen op donderdag 31 december mag van af 18 uur tot de volgende ochtend van nieuwjaar 2 uur vuurwerk worden afgestoken. In een zone van 50 m rond de verzorgingstehuizen Greunshiem, Het Nieuwe Hoek, Erasmushiem en wijkzorgcentrum de Hofwijck mag in het geheel geen vuurwerk worden afgestoken.

FRIEZEN STEUNEN KLIMAATTOP PARIJS 
Op 28 november 2015 was er op de Lange Pijp - Nieuwstad een manifestatie ivm de Klimaattop in Parijs . Bij de met spandoeken versierde lokatie kon iedereen een boodschap voor de wereldleiders meegeven. Acte de présence gaven de Friese Milieufederatie, de Fietsersbond, kerken in Friesland, Tûmba, Avaaz, Pal Groen Links, PvdA, Christenunie, enz. De manifestatie was onderdeel van People' s Climate March.Zie ook Code oranje voor het klimaat van het KNMI.


HELP MEE EEN EINDE TE MAKEN AAN DE MASSASLACHTING ONDER ONZE ZANGVOGELS IN FRANKRIJK: TEKEN DE INTERNATIONALE PETITIE !

STEENMARTER MAG NIET ZOMAAR GEDOOD WORDEN DOOR DEFENSIE   Faunabescherming heeft Steenmarters op de Vliegbasis (en elders!) wat betere bescherming helpen geven. Steenmarters veroorzaken schade op de vliegbasis en zijn daarmee een risico voor de vliegerij. De provincie mag de beoordeling of er genoeg preventieve maatregelen zijn genomen echter niet aan Defensie overlaten. Dit heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld in haar uitspraak

OTTERS ECHT TERUG IN LEEUWARDEN                                                                       Het is wachten op de eerste foto van een zwemmende wilde otter in Leeuwarden nu hij/zij actief is aan de Noordoostzijde van de stad. Wellicht zijn er zelfs meer.......!


FESTIVALS MET LAWAAI IN DE GROENE STER                                                               Op 1 april 2015 organiseerde de gemeente Leeuwarden een info-avond over de festivals (geluid, begin- en eindtijden enz.)  in de Groene Ster. Er is sprake van 3 festivals: de eerste Promised Land is al in de vogelbroedtijd nl. 23 en 24 mei 2015; daarna volgen Welcome to the Village op 17, 18 en 19 juli 2015 en Psy Fi op 27, 28 en 29 augustus 2015. Met op- en afbouw zou het per festival om 15 dagen gaan dat het park deels afgesloten is. Volgens wethouder Isabella Diks moet dat in een recreatief park kunnen en zij zwaait daarbij met de naam van het ecoburo Altenburg en Wymenga.

STUKJE FIETSPAD NAAST DOKKUMER LOKAALTSJE OVERBODIG                            

Om leerlingen van de Pieter Jelles  in Westeinde  beter  naar/van het  toekomstige Europaplein te geleiden wordt door de gemeente  toch weer gedacht aan een fietspad  tussen de Harlinger straatweg en  de  eerste overgang naast  het  spoor van het Dokkumer-lokaaltsje.  Afgelopen  2 jaar is een vernieuwde inrichting van dit gebied van de  ecorail tot stand gekomen en is afgesproken dat  dit deel van de  groenstrook een natuurlijke  ontwikkeling zou krijgen met begrazingsbeheer.  De leerlingen laten zich hier  niet  langs leiden  want  zij  gebruiken  andere  wegen.  De Euterpestraat zou immers ook gebruikt kunnen worden. Wij hebben nogmaals de gemeente gevraagd haar voornemen te heroverwegen.

NACHT VAN DE NACHT

De Oldehove en de Achmeatoren beklimmen, praamvaren in Leeuwarden, sterren kijken, spooktochten, verhalenvertellers.  Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober werden in de provincie Fryslân ongeveer 25 activiteiten georganiseerd om te genieten van de donkere nacht. 

Een donkere nacht is geen vanzelfsprekendheid. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en wordt nog elk jaar drie tot zes procent lichter. Echte duisternis is bijna nergens meer te vinden. Ieder jaar wordt tijdens de langste nacht van het jaar, de Nacht van de Nacht, aandacht gevraagd voor de schoonheid en het belang van duisternis. Gelukkig hebben we in Friesland nog genoeg duistere plekken. Schiermonnikoog is bijvoorbeeld de duisterste plek van Nederland. De website www.nachtvandenacht.nl geeft een overzicht van activiteiten in het hele land.

LEEUWARDEN WEER BOOM-ONVRIENDELIJK                                                              Om containers voor het tijdelijk onderbrengen van ambtenaren te kunnen plaatsen heeft de gemeente Leeuwarden een paar jaar geleden geplante bomen bij het stadskantoor verwijderd en overgeplant. Wij ondersteunden de Bomenridders die daar bezwaar tegen maakten. Een overbodige handeling want er staan genoeg kantoren leeg in Leeuwarden en de bomen lijden eronder. 

DEMOVLUCHTEN VOOR DE FUN                                                                                       De grootste milieuhinder qua geluid wordt in en om Leeuwarden veroorzaakt door demovluchten van de luchtmachtbasis. Op 30 maart 2015 kwam tijdens de COVM vergadering de reden van de lawaaierige demovluchten van de vliegbasis Leeuwarden nog eens op tafel. De demovluchten worden uitgevoerd als een soort reclame-campagne om jongeren en mogelijk geschikt personeel te interesseren voor de luchtmacht. Daarnaast wordt bij uitzondering gevlogen om bijvoorbeeld zieke kinderen te vermaken. Volkomen overbodig dus. Oefeningen daarvoor blijken ook elders uitgevoerd te kunnen worden. Als alleen de operationeel noodzakelijke vluchten worden uitgevoerd scheelt dat ontzettend veel milieuhinder, klachten en kosten. De volgende luchtmachtdagen waarvoor demo-oefeningen plaatsvinden zijn 10 en 11 juni 2016.

JACHT IN DE GROOTE WIELEN                                                                                  

Op 2 febr 2015 maakte Maria Quist in de LC bekend dat It Fryske Gea met andere natuurorganisaties en de KNJV  besloten heeft (via het zgn protocol predatiebeheer weidevogels) te willen jagen op predators van weidevogels in / bij weidevogelgebieden. Ook andere maatregelen worden overwogen zoals wegmaaien van riet vanwege het daar broeden van bruine kiekendieven en weghalen van nesten van blauwe reiger, buizerd, havik en ooievaar.  Daarnaast geeft het It Fryske Gea medewerking aan ganzenjacht in natuurgebieden om de ganzen te vergassen waartegen Faunabescherming en Vogelbescherming Nederland zich verzetten. Wat weet / vindt u hiervan? Het meest erge is wel het bestrijden van roofvogels door een natuurorganisatie.


DISCUSSIE OVER COMPENSATIE WEIDENVOGELGEBIED ivm HAAK                       Nog steeds zijn er onduidelijkheden over de compensatie voor de weidevogels. Er zijn in december 2014 vragen gesteld door GrienLinks in provinciale staten. Nu heeft Milieudefensie nog vragen over de ligging van de compensatie hectares, de 0-meting, het waterpeil, maaibeheer enz. Het is vreemd dat de provincie daarin niet transparant is. Je zou dat soort gegevens toch zo op de website van de provincie moeten kunnen vinden.

BIODIVERSITEIT LEEUWARDER BOS OPGEMETEN                                                     

In 2012 is door Van Hall - Larenstein een project begonnen gericht op het meten van de natuur i.c. de biodiversiteit  en de veranderingen daarin van het Leeuwarder Bos. De topvogelaar en student Jeroen Breidenbach heeft als stageopdracht dit opgepakt en heeft een biodiversiteitsrapport opgemaakt. Dat komt goed uit want de huidige ingreep i.c. het groot onderhoud van het Leeuwarder bos blijkt omvangrijk te zijn en zal zeker zijn weerslag krijgen in de biodiversiteit. Er zijn inmiddels 1733 soorten vastgesteld. Het rapport geeft enkele mogelijke trends aan en gaat onder meer in op de beschermde natuurwaarden van het bos. Wat diversiteitsindices zeggen of niet zeggen zou een promotie onderzoek kunnen zijn. Maar de vervolg stap hier ligt bij verder meten en de natuureducatie.

WORDT OOK VRIEND VAN PARK VIJVERSBURG                                                             Ga snel naar de website www.vijversburg.nl en geef u op en geniet in het park van de kunstige natuur. Voor de digitale nieuwsbrief moet u daar ook zijn.

LEEUWARDEN CULTURELE HOOFDSTAD                                                    Duurzaamheid zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn van Leeuwarden Culturele hoofdstad. Heeft u daar een idee voor dan horen we dat graag!                                            

JSF IN 20016 AL NAAR LEEUWARDEN                                                                               In de 44ste vergadering van de COVM op 8 jan 2015 bleek meer interesse van de plaatselijke bevolking voor de JSF-komst. NLR en TNO concluderen dat het toekomstig gebruik door Defensie van 20 JSF''s op vliegbasis Leeuwarden binnen de vastgelegde geluidscontouren van lucht- en grondgebonden geluid kan blijven. Deze contouren geven via bepaalde rekenmodellen de jaarlijkse sommering weer van het geluid. De berekeningen hiervoor gaan onder meer uit van een realiseerbaar bedrijfsmodel en 2013 als referentie. 2013 is een rustig vliegjaar geweest en eigenlijk niet representatief te noemen. Geert Verf uit Marsum propageerde een beperktere wettelijke geluidcontour. Deze werd echter door commandant Verhaaf van de basis vanwege mogelijke grotere activiteit in de toekomst niet haalbaar geacht. Tom van Mourik wil meer info over het soort geluid want lage tonen zijn minder gewenst. Ook is er onvoldoende kennis over het optreden en de mate van kortstondig hard geluid volgens huisarts Foekje Kalsbeek uit Stiens. Tijdens opstijgen en landen zal aanmerkelijk meer geluid geproduceerd worden. De tabellen die 14 resp 8 dB meer aangeven werden echter gerelativeerd. Sietske Imberg vroeg terecht om meer info over de emissie van stoffen zoals van kerosine. Hr Stormer uit Leeuwarden wil weten wat de JSF voor de productie van fijnstof betekent. De vraag ligt op tafel om een vrijwillige mer te doen om de gevolgen van de JSF breder in beeld te krijgen in plaats van het doen van allemaal kleine adhoc onderzoekjes. Provincie en gemeenten kunnen zich hier richting Den Haag sterk voor maken. Maar ja, Isabella Diks zit met een geheime millieuvergunning in haar maag.  Minister Hennis van Defensie zegde op 9 februari 2015 in Marsum toe dat  de JSF Leeuwarden al zal bezoeken tijdens de komende luchtmachtdagen in juni 2016.  Gedurende die maand kunnen ook geluidsopnamen gemaakt worden.  Volgens de basiscommandant zal er door de steilere opstijging van de JSF juist minder geluidsoverlast zijn. Het permanent geluidsmeetnet heeft dus prioriteit.

VLINDERTUIN VOORZIEN VAN DUURZAAM MOZAÏEK-BANKJE                                     

Op 24 septemb
er 2014 heeft kunstenares Nellie Procee een door haar ontworpen duurzaam bankje in de Vlindertuin Nylân onthuld. Duurzaam omdat zij met wijkbewoners oude scherven heeft verzameld en die heeft verwerkt in haar kunstproduct. Op de foto de kunstenares samen met Daan van Zomeren (Milieuplatform Leeuwarden) en Bauke Westra (Wijkpanel Nylân), de initiatiefnemers en beheerders van de Vlindertuin. 
.
.

VLINDERS EN PLANTEN ZOEKEN OOK VRIJWILLIGERS
Onder leiding van Bauke Westra van de wijkvereniging Nijlan en Daan van Zomeren van het Milieuplatform Leeuwarden krijgt de Nijlanse vlindertuin aan de Surinamestraat haar vorm en verschijning. Zij trekken ook de kar bij het beheer.
In maart 2014 heeft Geert Louwes docent aan het Nordwin College heesters en boompjes gezet. 24 april 2014 hielpen vrijwilligers met de aanplant van meer dan 150 vaste planten en op 29 april en daarna werd er gewied. Op 4 oktober 2014 is een heuveltje voo
r stokrozen gemaakt en de bestaande puinhevuel  met een buurheuvel uitgebreid. Dit nieuwe heuveltje is voor een deel in cement bekleed in de hoop dat de keien niet in de vijver zullen belanden. Wellicht kunt u ook een handje meehelpen (Geef u op als vrijwilliger bij Daan (da.vanzomeren@gmail.com ). Sinds 24 september 2014 staat er met dank aan het Nordwin College ook een infobord in de Vlindertuitn. Inmiddels is er op 4 oktober 2014 de eerste Argusvlinder in de tuin waargenomen.
.
DUURZAAMHEIDSDAG
Ook dit jaar werden op 10 oktober 2014  leuke en interessante evenementen georganiseerd. Op scholen zoals Willem Alexander, ROC Friese Poort O3-leeuwarden, CBS Klaverblad en OBS "De Twamêster in Wergea gingen voorlezers in gesprek over duurzaamheid.  Nordwin College en Van Hall -  Larenstein hadden lezingen, excursies en een duurzaamheidsfeest.  De FMF organiseerde bij/om het Green Experience Centre (nabij het Cristallic Centre aan de weg naar Harlingen) een duurzaamheidsmarkt. Ook wij waren daar. De discussie was levendig, maar het aantal bezoekers viel tegen. De organisatie moet dus volgend jaar nog meer aan de weg timmeren. 

GRATIS E-BOOK "ZONNEPANELEN VOOR DUMMIES" 
Eneco biedt gratis een bijzonder interessant e-book aan over zonnepanelen. U kunt het ook downloaden als pdf-bestand wat u op elke pc kunt lezen.

OPZEGGING De Telefoongids & Gouden Gids op papier                                               Ze worden elk jaar weer bezorgd die massa papier. Wilt u ook papier besparen? U kunt eenvoudig opzeggen hier

ZELF BIJ UW HUIS ACTIEF MET GROEN                                                                           U kunt ook in uw eigen omgeving aan de slag met het groen. Zo kunt u niet alleen spiegels van publieke bomen beplanten en beheren, maar ook aan gevelbeplanting doen op grond van de gemeente. Er zijn echter wel gemeentelijke spelregels voor de spiegels en voor de geveltuinen.

KWARTSSTOF EN ASBEST BLIJVEN GEVAARLIJK                                                       De inspectie SZW heeft twee korte voorlichtingsfilms gemaakt: een over kwartsstof en een over astbest. Ze zijn met name voor werknemers die met deze gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen van doen (kunnen) hebben. Maar ook voor de leek zijn ze de moeite waard om te zien. Tegelijkertijd is het de vraag of het astbest van Parkhove wel goed opgeruimd is.

BOTULISME SLAAT WEER TOE                                                                                   Begin augustus worden weer veel door Botulisme getroffen vogels in en om het Leeuwarder bos gevonden. Mensen van de dierenambulance controleren de omgeving. Laat uw huisdieren daar niet loslopen en van het water drinken. 

LEEUWARDEN AAN DE SLAG MET BIODIVERSITEIT

Langzamerhand krijgt onze gemeente steeds meer interesse in de natuurlijke aspecten van onze leefomgeving. Zij heeft te kennen gegeven meer te willen doen aan Biodiversiteit en heeft daarvoor een nota Groen, gezond voor mens en dier uitgebracht.OPKNAPBEURT LEEUWARDER BOS 

 In verband met de stormschade van vorig jaar en achterstallig beheer krijgt het Leeuwarder bos een opknapbeurt. Vooral onveilige situaties zoals van hangers zullen worden aangepakt. De onderbegroeiing zal waar mogelijk worden gestimuleerd. Een en ander pas na het broedseizoen. Verzekerd is dat rekening gehouden zal worden met de bestaande natuurwaarden zoals horsten van roofvogels (buizerd, sperwer, havik). Het bestaande werkplan 2013-2018 is leidend en er vindt geen heroverweging van doelstellingen e.d. plaats. Ook is een omvangrijke evaluatie van het beheer nog niet aan de orde. Overigens zijn de CO2 doelstellingen gehaald volgens de gemeente.

LEEUWARDER AKTIE VOOR IJSVOGEL, SLECHTVALK EN ZWALUW SUCCES          IJsvogels zijn op diverse lokaties in de stad actief. De gemeente heeft de situatie in/bij het Leeuwarder bos geoptimaliseerd. In de Groene Ster is Aqua Zoo gewaarschuwd om nestlokaties met rust te laten. Dat deze vogels in/om Leeuwarden weer zo actief zijn hangt samen met de zachte winters die we gehad hebben. Daarnaast leveren aan de waterkant omgevallen bomen als gevolg van de winterstormen extra stijle kanten op en daarmee gunstige nestlokaties. Voor de slechtvalk is een nestgelegenheid gerealiseerd aan de oostzijde van de hoge Averotoren. Deze is inmiddels bezet en de slechtvalken brengen er 3 jongen groot. Van de op de Nijlansdyk gebouwde huiszwaluwentil wordt eveneens succes verwacht, maar gezien de ervaringen elders in het land moeten we voorzichtig zijn. De eerder gebouwde oeverzwaluwwanden zouden het goed moeten doen, maar helaas is die bij AquaZoo voorzien van afstotende kleuren. Verder hebben de nachtegalen dit jaar meer zangposten in de Groene Ster gehad dan voorgaande jaren en worden er veel sperwers en haviken in/om Leeuwarden waargenomen. Ook de Wielewaal laat zich in Leeuwarden horen. Af en toe komt er ook een zeearend overvliegen. Geniet u ook zo van de vogels in/om/boven Leeuwarden?GEMEENTE ZET OMGEKEERDE INZAMELING DOOR
De omgekeerde inzameling in Zuiderburen levert volgens de gemeente goede scheidingsresultaten en draagvlak onder de bevolking op. Bij dit type inzameling worden herbruikbare stromen zoals die van GFT, textiel, papier en drankenkartons extra gefaciliteerd. Het restafval daalt hierdoor met 20% . Vanaf september wordt de extra inzameling van grof tuinafval verruimd en de inzameling van GFT uitgebreid. Dit is goed voor natuur en milieu. Echter hierdoor krijgt OMRIN nog minder goed brandbaar afval. Voor de afvalverbrander in Harlingen wil men Engels afval importeren en vermoedelijk de calorische waarde van het Friese afval kunstmatig verhogen.

JSF: GELUIDSMEETNET NOG NIET GEREALISEERD
Minister Hennis heeft op 6 november 2013 in het kamerdebat over de JSF gegarandeerd dat er bij de komst van de JSF de huidige geluidscontouren onaangetast blijven. Ook zal er een permanent geluidsmeetnet komen (zie Marsum info en uittreksel Notaoverleg Defensie 6 november 2013 m.b.t. geluid JSF). De ontwikkeling ervan laat op zich wachten. Eerst zou bezien worden hoe de geluidsmeetnetten bijvoorbeeld in Brabant (Volkel / Eindhoven) eruit zien en functioneren om van eventuele fouten te leren en later vergelijkingen mogelijk te maken.  Op  17 maart 2013  besloot de COVM luchthaven Leeuwarden een stuurgroep in te stellen om de motie uit te werken. Voor het uitwerken van de technisch complexe materie wordt een procesleider aangetrokken. Defensie conformeert zich hieraan.

IN BEROEP TEGEN DOODSCHIETEN STEENMARTERS OP VLIEGBASIS                   De militairen van de luchthaven Leeuwarden zijn doodsbenauwd voor de ca 4 steenmarters. Ze zijn bang dat een straaljager uit de lucht valt als gevolg van vraat aan kabels e.d.  Men wil volgens Martin, medewerker flora-en faunabeheer (LC van 2 november 2013 en beelden van Omrop Fryslân), op een perfecte, eerlijke en nette wijze omgaan met de steenmarter. Men vindt het ondoenlijk (?) om van alle gebouwen alle mogelijke toegangen weg te werken. Men verzwijgt dat men geen geld wil uitgeven aan een structurele oplossing. En zo heeft men van de provincie een ontheffing voor het verstoren en verjagen gekregen. Lukt het verjagen niet dan komt vangen in beeld, maar een gepakt exemplaar moet volgens de ontheffing in de buurt weer los gelaten worden en dat lost natuurlijk niets op. Men stelt dat doden de uiterste oplossing is. Dit laatste is overbodig omdat de dieren ook verder weggebracht kunnen worden, maar daar moet de ontheffing wel ruimte voor bieden. Het doodschieten van deze dieren moet in dit stadium sowieso uit de ontheffing, omdat er alle mogelijke preventieve en alternatieve maatregelen genomen kunnen worden en als die niet effectief zijn nog maar eens eerst aangetoond moet worden dat doden wel het probleem oplost. Het is de moeite waard om te bezien hoe andere vliegbases en luchthavens met deze problematiek omgaan. We hebben evenals de Stichting Faunabescherming een bezwaar ingediend. Het bezwaar van de Stichting Faunabescherming moest worden afgewezen en het bezwaar van het Milieuplatform niet ontvankelijk worden verklaard volgens het advies van de Algemene Kamer van de commissie voor bezwaar-en beroepschriften en klachten van de provincie Fryslân. Het provinciebestuur volgt blindelings deze adviezen. Overigens zij opgemerkt dat de provincie voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om de rijkweidte van de Flora-en Faunawet in haar voordeel en niet die van de natuur op te rekken en dat geldt nu weer voor dit doodschieten. Wij steunen de Stichting Faunabescherming bij het vervolgtraject. Inmiddels heeft de Stichting Faunabescherming beroep aangetekend.

DOE DE FRIESE VOETAFDRUK TEST !                                                                   Benieuwd hoe duurzaam jouw manier van leven is? Op deze site vindt je de leukste manier om jouw leefstijl te testen! 

ECORAIL IN GEVAAR                                                                                                          De ecorail tussen wijk Westeinde en het Valeriuskwartier heeft een facelift gekregen. . De facelift omvat onder meer een losse verharding tussen de rails,  Andreaskruizen van de Noord-Friesche Lokaalspoorwegmij op de spoorwegovergangangen, een visvlonder, een speelroute voor kinderen en wilde bloemen voor de bijen en vlinders op een stuk van ca 10 x 30 m2. Stormhout is verwijderd of in rillen verwerkt. In de toekomst zullen schapen helpen bij het beheer. Onze Klaas Vos boom is behouden. De dreiging van een fietspad op de plaats van de rails is er helaas weer. 


SOLAR DAYS: DE ZON GETELD IN DE WEEK van 12 mei t/m 18 mei
Elk jaar wordt er voor het gebruik van zonne-energie  een promotie-campagne gevoerd. Ook vindt er dit jaar de grote Tel de Zon actie plaats. Met deze actie worden eigenaren van zonnestroominstallaties gevraagd om één week bij te houden wat de opbrengst van hun systeem is. Met dit project vragen de organisatoren positieve aandacht voor zonne-energie om zo meer mensen over de streep te trekken een bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie. De gegevens worden geanalyseerd door het Copernicus Instituur voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht om inzicht te krijgen i de prestaties van zonnestroomsystemen in Nederland. De gegevens zullen gebruikt worden om uitspraken te doen over regionale verschillen in de hoeveelheid zonne-energie die door verschillende installaties wordt opgewekt. We zijn er  benieuwd naar.

TOCH DIOXINE ONDERZOEK HARLINGEN                                                                "Afvaloven nee" gaat in Harlingen door met de strijd. De eieren van hobbyboeren blijken verontreinigd met  te veel dioxine. Op 5 februari sprak toxicoloog Arkenbout tijdens een commissie vergadering van de gemeenteraad van Harlingen over de alarmerende situatie. Zowel de provincie (gedeputeerde Poepjes) als het Rijk (minister Schippers) lieten eerst weten de dioxine gegevens van Harlingen niet zo uitzonderlijk te vinden dat ze wilden bijdragen aan een breder onderzoek. Woensdag 19 februari 2014 is ged Poepjes daarvan teruggekomen en zal er een onderzoek door het RIVM plaatsvinden. De omvang en diepgang ervan staan nog ter discussie. Eieren eten van buiten lopende kippen wordt afgeraden.


GRUTTO                                                                                                                               Met de Grutto gaat het slecht. Het moet anders met onze veenweiden. Onze grutto Ljouwert is inmiddels dood/verdwenen.  Zie verder www.keningfanegreide.nl.

BIJENLINT NU NOORD-ZUID                                                                                       Omdat het eerder bedachte bijenlint aan de zuidzijde van de stad moeilijk te realiseren is vanwege bestaande contracten met de groenbeheerder wordt nu gedacht aan een bijenlint door Leeuwarden van Noord naar Zuid. Dit wordt dan een deel van het elfsteden-bijenlint dat door kunstenaar Marijke de Bie uit Marssum is bedacht. De route zou kunnen lopen langs de Canterlandse weg, Miedweg, Anne Vondelingweg, Potmarge, Abbingapark, Wirdumervaart en dan richting Zwette. De gemeente heeft ook bijenvriendelijk tips op haar website gezet.

ALS BOMEN NIET PASSEN IN HET ONTWERP                                       Tesselschadestraat en Harlingertrekweg worden in 2014 opnieuw ingericht. Het definitieve plan toont de Tesselschadestraat als representatieve laan. De huidige bomen (meelbessen en iepen) worden gekapt puur omdat ze niet in het ontwerp passen. Eind 2014 worden 76 nieuwe esdoorns geplant, met groen, rood en geel blad. Door 50 % van de bomen met groen blad te planten en de rest met rood en geel blad veronderstellen de ontwerpers een representatieve uitstraling te verkrijgen. Op de Harlingertrekweg worden er 6 bomen bijgeplant.

PLEIDOOI LAAT DE BOMEN LIGGEN IN LEEUWARDER BOS AANGEBODEN AAN WETHOUDER

Studenten van het Van Hall-Larenstein (Jeroen Breidenbach, Erik van Hoffen. Tariq Stark en Merel Zweemer) hebben de visie om de stormschade in het Leeuwarder bos te zien als een kans om de biodiversiteit te vergroten nader onderbouwd in een rapport. Het rapport is 12 november 2013 door Merel Zweemer aan wethouder Isabella Diks overhandigd (zie foto). De wethouder heeft inmiddels aangegeven daar een gevoelig oor voor te hebben. In dit rapport staan de ecologische kansen voor verschillende soortgroepen uiteengezet. Daarnaast is een korte analyse gemaakt van de natuurbeleving en de verandering daarin bij recreanten als gevolg van natuureducatie, zelfs op facebook ! Uiteindelijk is ook het financiële plaatje kort toegelicht, want populier brengt deze dagen weinig op. 

PETITIE SUCCESVOL: GELUIDSCONTOUREN VLIEGBASIS GEGARANDEERD

Minister Hennis heeft op 6 november 2013 in het kamerdebat over de JSF gegarandeerd dat er bij de komst van de JSF de huidige geluidscontouren onaangetast blijven. Ook zal er een permanent geluidsmeetnet komen. Zie verder Marsum info

5 NOV 2013: PETITIE GEEN UITBREIDING GELUIDZONES VLIEGBASES ivm JSF's

Wij eisen met de vertegenwoordigers van omwonenden van de luchtmachtbasis
Volkel en Leeuwarden die deelnemen aan de betrokken milieucommissies (COVM's) van het kabinet de keiharde toezegging dat de huidige geluidzones ten minste gehandhaafd blijven. We willen een permanent geluidsmeetnet om aan de hand van reële metingen de geluidscontouren van de luchtmachtbasis te kunnen bepalen zoals ze nu zijn en straks worden bij gebruik van de lawaaiige JSF. Voorts willen we een gezondheidsonderzoek om beter een relatie te kunnen leggen tussen last en gezondheid om op basis daarvan (preventieve) maatregelen te kunnen laten nemen. Een herbezinning op de gebruikte Kosteneenheden is noodzakelijk. De werkgroep permanent geluidsmeetnet luchtmachtbasis Leeuwarden is op 14 oktober 2013 onder leiding van Geert.Verf voor het eerst bij elkaar geweest. Afgesproken is dat er deskundigen geraadpleegd zullen worden en toegewerkt zal worden naar een programma van eisen en wensen. Een nadere afstemming met Volkel en Gilze is natuurlijk van belang.

Op 5 november 2013 is namens omwonenden en Milieuplatform Leeuwarden en de Milieufederaties Friesland en Brabant een oetitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Defensie. We hopen met de petitie te bewerkstelligen dat als de JSF komt de aanzienlijke toename van het geluid binnen de bestaande geluidscontouren blijft en waar nodig zo goed mogelijk gecompenseerd wordt. Het is dus niet een petitie die zich keert tegen de komst van de JSF (dat is niet aan ons) of tegen de aanwezigheid van de vliegbasis (dat zien wij als een gegeven). 

STORMSCHADE: LIEVE BOMEN BEDANKT VOOR HET SPELEN!

De storm die 28 oktober 2013 met windkracht 10  over Leeuwarden raasde veroorzaakte
in het Leeuwarder bos de grootste ravage m.n. in het noordoostelijk deel en een 
oostelijk middendeels: ca 200 bomen zijn als luciferhoutjes afgebroken (zie foto hieronder). In de rest van het Leeuwarder bos zijn minstens een 70 tal flinke bomen te betreuren. Op 2 november 2013 had de gemeente de Vierhuisterweg nog niet geruimd van 4 dikke bomen waardoor ook de tuinders hun tuinen niet konden bereiken. In de meeste parken zoals het Rengerspark, de OudeBegraafplaats, Vossenpark, Ecorailzone, Prinsentuin, Julianapark,Potmargezone, Froskepolle waren elk zo'n 5-10 dikkere bomen met name Treurwilgen omgewaaid of zwaar gehavend.  In de Groene Ster lag dit aantal op zo'n 60 stuks en in het bos van Ypey op ca 25.  Omdat met name de kern van het bos van Ypey ernstig is getroffen is het park tijdelijk gesloten. In het Vossenpark bedankte een van de kinderen een van de grotere gevelde bomen met een tekening (zie foto hierboven). In het Rengerspark waar veel bijzondere bomen staan, waren een Meelbes, een Doodsbeenderenboom (Gymnocladus dioicus) en een Tamme Kastanje de pineut.

Van belang is eerst de paden/wegen weer toegankelijk te maken en overal in de parken de gevaarlijke omvallers en hangers te verwijderen. In het Noordoostelijk deel van het Leeuwarder bos en het deel van de Groene Ster tussen camping en Groningerstraatweg zou overwogen kunnen worden de omgevallen bomen te laten liggen en daarmee een natuurlijke ontwikkeling 

van afbraak te stimuleren. Deze twee laatste gebieden kunnen reeds als bijzonder worden gezien vanwege het voorkomen van bijzondere soorten mossen en paddenstoelen van een zeer vochtige omgeving. Tevens wordt daardoor de variatie in onderbegroeiing gestimuleerd, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor allerlei kleine dieren en vogels zoals de gekraagde roodstaart. Ze worden door het publiek nauwelijk bezocht. In de overige delen en parken kan overwogen worden enkele grotere boomstammen te laten liggen en te laten gebruiken als speeltuig, zitplaats of i.d. Steeds kan afgewogen worden of het hout in de plaatselijk parksituatie wellicht bij kan dragen aan een natuurlijkere ontwikkeling zonder het veiligheidsaspect en/of de schoonheidsbeleving van veel mensen uit het oog te verliezen. 

NATUURWERKDAG                                                                                                                   Op verschillende plaatsen kan je bij Landschapsbeheer Friesland weer aan het werk. Je kunt als vrijwilliger bomen zagen, houtwallen afzetten, wilgen knotten om ons landschap te onderhouden en mooier te maken. Ook in Goutum op 2 november 2013 op de "Oerfloed", de school voor Permacultuur aan de Boksumerdyk om bomen aan te planten, groencircels aan te leggen enz. Zie verder natuurwerkdag.nl.

NATUURENQUETE CAMMINGHABUREN TOT 21 OKTOBER 2013                                Dit najaar doet de Friese Milieu Federatie in samenwerking met de ANWB een onderzoek naar de groenbeleving van inwoners van de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. Het doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van hoe inwoners van een stadswijk grenzend aan een natuur- en recreatiegebied kijken naar de openbare groene ruimte. Ook wordt gekeken hoe belangrijk zij (gevarieerde) natuur in de woonwijk vinden. We zijn benieuwd naar de uitkomst.

WETSUS START OP ATOGLAS TERREIN                                                           

https://sites.google.com/site/milieuplatformleeuwarden/Home/wetsusgebouw.jpg
Leeuwarden gaat met overheids gelden voor WETSUS een door GEAR ontworpen  commercieel onderzoeksgebouw neerzetten op het Atoglasterrein. Voorlopig wordt minder dan de helft van het oorspronkelijke geplande bouwvolume ingevuld (hoogte max 19 m). Het gebouw wordt optimaal qua duurzaamheid uitgevoerd met name qua waterge/verbruik. Het omliggende terrein wordt een combinatie van watergangen en rietachtige begroeiingen, waaroverheen vrijtoegankelijke paden op plankieren. Aan de noordzijde parallel aan het spoor een parkeerplaats. Dus dit aspect sluit prachtig aan bij de groene Potmarge. Het gedachte fietspad langs de Oostergoweg is vervallen, maar er komt wel een wandelpad, dat naar onze mening illegaal fietsverkeer zal uitlokken.

Zorg is er als er veel later uitbreiding mag/kan plaatsvinden naar het totale bouwvolume, dat nu zelfs in 4 fases gedacht wordt. Omwonenden aan de noordzijde krijgen dan uitzicht op een bouwkolos. Zowel aan de noord-als oostzijde word het terrein met een sloot en wat bomen afgewerkt.  Er blijven zorgen omtrent de lichtuitstraling, de hoogte en het water dat moet stromen. Inmiddels zijn de bouwvoorbereidingen begonnen. Aan de noordoostzijde wordt gedacht aan een tijdelijke invulling met fruitbomen of i.d. Hierover vindt met de wijk nog overleg plaats. 

ZIENN VERBETERT DE BUITENSCHOOL BIJ DE POTMARGE                                  Zienn gaat langs de Potmarge een voorziening bouwen voor oudere daklozen op de plaats / aan de noordzijde van de huidige buitenschool. Een klein deel van die buitenschool zal uit historische overweging blijven staan en worden gerestaureerd.  Een open structuur met zichtlijnen moet overheersen. De bestaande hoge bomen dichter bij de Potmarge blijven staan.

PALET ONTWIKKELT ZORGINSTELLING BIJ DE POTMARGE                                    Palet gaat in drie delen een instelling (Parkhoven ipv Parkhove) realiseren langs de Potmarge voor o.m. demente bejaarden. Ook hier zal de open groene structuur moeten overheersen. Niet de patiowoningen maar de 2 hoge apartementencomplexen dichtere bij de Potmarge zijn oorzaak van kritiek en vragen om herbezinning. Een ontsluitingsweg moet geen sluipweg worden voor verkeer naar de Knoopstraat.

Het Milieuplatform Leeuwarden
Het Milieuplatform Leeuwarden bestaat als stichting sinds 29 augustus 1991 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Friesland op 6 november 1991. Ze heeft als doel het bevorderen van een respectvolle omgang met natuur en milieu, cultuurhistorische landschappen en landschapselementen, en verder alles wat daarmee verband houdt in de meest ruime zin. Naast organisaties kunnen ook individuen deelnemen aan het platform. Het Milieuplatform is aangesloten bij de Friese Milieufederatie. 


Werkwijze
De coördinatie van milieu-activiteiten van de deelnemende groepen vindt plaats door uitwisseling van informatie en afstemming op elkaars activiteiten. De leden van het platform zelf fungeren als antenne op het gebied van natuur en milieu en trekken waar nodig aan de bel. Contact met instanties wordt waar nodig afgestemd. De website heeft een centrale rol bij de uitwisseling van nieuws en acties. Bij het voeren van gerichte acties zijn er drie varianten van samenwerking mogelijk:1. Het platform ondersteunt een actie van een deelnemende groep, bijvoorbeeld door menskracht, ideeën of materiaal te leveren. 2. Er vindt een coproductie plaats met een of meer van de deelnemende groepen, waarbij gezamenlijk mens kracht en middelen worden ingezet.3. Het platform ontplooit activiteiten in eigen beheer. Het onderlinge contact wordt geëntameerd door excursies en gezelligheid. Naast een actiefunctie heeft het platform ook een overlegfunctie en een lobbyfunctie.

Bijenlint Leeuwarden
           

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden, voorgedragen door de aangesloten milieugroepen en politieke partijen, aangevuld met individuen op persoonlijke titel. 

Sylvia van Lieshout, voorzitter, plv penningmeester

Dieneke Bulens (PAL/Groenlinks), secretaris, plv voorzitter  

Klaas Wierenga (IVN), penningmeester 


Petra Vlutters

Hans Elgershuizen 

Kees Mourits (Fietsersbond) 

Jelly van der Meer (VMD


Participaties: 

Friese Milieu Federatie: Dieneke Bulens en Klaas Wierenga

Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Luchthaven Leeuwarden: Hans Elgershuizen en Sylvia van Lieshout

Gemeentelijk groen: Dieneke Bulens en Daan van Zomeren (IVN)NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT                                                                               
Ons Milieuplatform vergrijst nogal. Bent u maatschappelijk betrokken en kunt u een natuur- of milieuorganisatie of politieke partij vertegenwoordigen neem dan deel aan het Leeuwarder milieuplatform. We horen graag van u!
Subpagina''s (1): plaatjes