Nieuws‎ > ‎

MCT Proefschriftprijs - MCT PhD Thesis Award 2018

Geplaatst 27 mrt. 2018 13:35 door Administrator MilieuChemTox   [ 5 jun. 2018 12:30 bijgewerkt ]

For English: see below.

Proefschriftprijs 2018


De deadline voor het insturen van het proefschrift is VERLENGD TOT  VRIJDAG 15 JUNI 2018

Om het jaar wordt de KNCV Proefschriftprijs uitgereikt aan diegene (man of vrouw), die in de voorliggende periode van twee jaar een uitmuntend milieu(geo)chemisch, milieutoxicologisch of milieutechnologisch proefschift heeft geschreven en verdedigd. Momenteel kunnen proefschriften worden ingediend die verschenen zijn in de periode van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2018. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro, ter beschikking gesteld door het bestuur van de KNCV en het bestuur van de sectie Milieuchemie en –toxicologie (MCT). De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens het MCT symposium op 24 januari 2019.

De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere wetenschappelijke publicaties (of serie daarvan), die bijvoorbeeld bewerkt zijn binnen een industriële of institutionele context en van vergelijkbaar belang zijn als een proefschrift.

Voor kandidaten die op basis van hun proefschrift in aanmerking willen komen, geldt dat dit proefschrift met succes verdedigd dient te zijn (of te worden) aan een Nederlandse universiteit. De wetenschappelijke publicaties op grond waarvan een kandidaat in aanmerking denkt te komen, dienen eveneens grotendeels in de voorafgaande periode van 2 jaar te zijn verschenen. In aanmerking voor de prijs komen zowel Nederlanders als niet-Nederlanders, op voorwaarde dat zij hun onderzoek grotendeels in Nederland hebben verricht. De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de KNCV op voordracht van een door het bestuur van de sectie MCT ingestelde beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie zal worden gevormd door zowel milieu(geo)chemici, milieutoxicologen als milieutechnologen.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de kandidaat zijn/haar onderzoek hebben verricht binnen het vakgebied van de (geo)chemie, toxicologie en/of chemische technologie, en een bijdrage hebben geleverd aan een beter begrip van de processen die zich afspelen in het milieu en/of aan duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken. Andere eisen zijn dat de kandidaat getoond moet hebben te beschikken over:

  • grote bekwaamheden als milieu(geo)chemisch, danwel -toxicologisch of -technologisch onderzoeker, in de zin van zowel experimentele of modeltechnische vaardigheden als theorie-vormende capaciteiten
  •  wetenschappelijke originaliteit/creativiteit
  • wetenschappelijke productiviteit
  • het vermogen om de onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor niet-vakgenoten.

Kandidaten voor de proefschriftprijs worden verzocht een PDF van het proefschrift danwel van de serie publicaties, aangevuld met een curriculum vitae en een korte motivatie, toe te sturen aan de voorzitter van de beoordelingscommissie:

Prof. Dr. Ir. W.J.G.M. Peijnenburg

info@milieuchemtox.nl

Centre for Safety of Substances and Products
RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Voor nadere informatie over de procedure wordt verwezen naar het bijgevoegde reglement.

De deadline voor het insturen van het proefschrift is donderdag 31 mei 2018 - VERLENGD TOT  VRIJDAG 15 JUNI 2018

De 6 kandidaten die uit de voorselectie zijn genomineerd, dienen 7 exemplaren van het proefschrift naar het bovenstaande adres te versturen en 24 januari beschikbaar te zijn om een presentatie te geven.

Het wordt op prijs gesteld wanneer derden, zoals promotores, afdelingshoofden of anderen, de beoordelingscommissie attenderen op mogelijke kandidaten. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de beoordelingscommissie.

 

Thesis Award  2018

Every other year the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) awards the PhD Thesis Prize to the candidate who wrote and defended the best PhD thesis in the field of environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology. The award consists of a certificate and a money prize of € 1500 on behalf of the board of the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) and the board of the Environmental Chemistry and Toxicology Section (MCT). The Prize will be awarded by the board of the KNCV to the candidate nominated by a selection committee set up by the board of the MCT Section. The selection committee consists of environmental chemists, geochemists, environmental toxicologists and environmental technologists. The award ceremony will take place during the MilieuChemTox 2016 Symposium on the 24th of January 2018.

The call is open for PhD theses defended between 1 July 2016 and 30 June 2018. Candidates who would like to apply should have performed their research for the greater part in the Netherlands and defended their PhD thesis at a Dutch university. Dutch as well as foreign candidates may apply.  To be considered, the candidates should have performed their research in the field of environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology and should have contributed to a better understanding of environmental processes and/or a sustainable solution for environmental issues. In addition, the candidate should meet the following requirements:

  • Excellent skills as independent scientific researcher in environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology, concerning experimental, model technical and/or theoretical capacities.
  • Scientific originality and creativity.
  • Scientific productivity.
  • The capacity to communicate scientific results with a broad public.

Candidates who would like to apply for the MCT PhD award should submit a PDF of their PhD thesis,  their curriculum vitae and a short motivation  letter to the chairman of the selection committee:

Prof. Dr. Ir. W.J.G.M. Peijnenburg

info@milieuchemtox.nl

Centre for Safety of Substances and Products
RIVM
P.O.Box 1
3720 BA Bilthoven

For more information about the procedure see attached regulations.

The deadline for PhD thesis submission is Thursday 31th of May 2018 - POSTPONED TILL FRIDAY 15 JUNE 2018

The 6 candidates that are nominated from the preselection, should submit 7 copies of their PhD thesis to the above mentioned address and be available on 24 January to give a presentation.

Third parties like (co)promotors,  department heads and others are encouraged to  draw the attention of the selection committee to potential candidates. Further information may be obtained from the chairman of the selection committee.

 

Ċ
Administrator MilieuChemTox,
27 mrt. 2018 13:35
Comments