Nieuws

Welkom op de MilieuChemTox website
Ga voor een volledig overzicht van alle relevante symposia, congressen, promoties en andere activiteiten naar onze kalender.

Jubileum MCT Symposium / Anniversary MCT Symposium

Geplaatst 22 jun. 2019 13:15 door Administrator MilieuChemTox

SAVE THE DATE: Donderdag 23 januari 2020 / Thursday 23rd January 2020

Jubileum Symposium & Diner
Milieuchemie, Geochemie en Ecotoxicologie (MilieuChemTox, KNCV & NVT).
Locatie: details volgen later, maar het zal centraal gelegen zijn
Flyer met programma en meer informatie volgt snel!


Anniversary Symposium & Dinner

Environmental- & Geo-chemistry and Ecotoxicology (MilieuChemTox, KNCV & NVT).

Location: details will follow later, but will be central

 

Flyer with program and more information will follow soon!

Winnaar Proefschriftprijs 2018: Ellen Besseling

Geplaatst 27 jan. 2019 05:43 door Administrator MilieuChemTox

Op donderdag 24 januari vond het jaarlijkse MilieuChemTox symposium plaats onder de titel ‘Oceans, End of pipe…’. Zo’n 50 deelnemers bezochten de bijeenkomst vanuit universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie.

De oceanen zijn de ‘end of pipe’ voor veel verontreinigingen die van het land komen, waaronder natuurlijk plastics. Daarnaast passen natuurlijk ook verzuring en zogenaamde ‘dead zones’ binnen dit thema. Kortom, een thema dat binnen de milieutoxicologie, milieuchemie en geochemie, en dus de sectie, past. Anderzijds stond dit symposium in het teken van de proefschriftprijs. De beste zeven proefschriften werden gepresenteerd, waarmee de bezoekers in één klap op de hoogte waren van het beste milieu(geo)chemische en -toxicologische onderzoek van de afgelopen twee jaren.

 

In de ochtend gaf Niels van Helmond (Universiteit Utrecht) een presentatie over eutrofiëring en ‘dead zones’. Mathijs Smit (Shell) vertelde hoe Shell omgaat met productiewater. Matthias Egger (Ocean Cleanup) gaf een presentatie over hoe the Ocean Cleanup werkt aan het opruimen van plastic uit de oceanen.

In de middag gaven de 7 genomineerden voor de proefschriftprijs een presentatie over hun onderzoek. De genomineerden zijn:

Ellen Besseling - Micro- and nanoplastic in the aquatic environment - from rivers to whales

Ana Causanilles - Wastewater-based epidemiology, an analytical chemical approach for the investigation of human consumption of lifestyle chemicals

Andrea Carboni - Fullerene nanoparticles in soil: analysis, occurrence and fate

Nikki Dijkstra - Phosphorus dynamics in the black sea and Baltic sea

Sunday Makama - An in vitro - in vivo integrated approach for hazard and risk assessment of silver nanoparticles for soil organisms

Joyabrata Mal - Microbial synthesis of chalcogenide nanoparticles

Tom Nolte - Fate and effects of nanoparticles and ionisable organic compounds: at the interface of theory and experimentation


Jan-Willem Toering, directeur KNCV, heeft de proefschriftprijs 2018 uitgereikt aan Ellen Besseling. Gefeliciteerd met deze mooie prijs!

 

Een uitgebreid verslag van het symposium inclusief foto’s volgt in de volgende nieuwsbrief.MilieuChemTox symposium + MCT PhD Thesis Award

Geplaatst 24 okt. 2018 12:17 door Administrator MilieuChemTox   [ 3 jan. 2019 05:05 bijgewerkt ]

OCEANS: End of pipe...

Dit jaar wordt het MCT symposium op donderdag 24 januari 2019 georganiseerd.

 

Het thema is “Oceans: End of pip...”. De oceanen zijn de ‘end of pipe’ voor veel verontreinigingen die van het land komen, waaronder natuurlijk plastics. Daarnaast passen natuurlijk ook verzuring en zogenaamde ‘dead zones’ binnen dit thema. Kortom, een thema dat binnen de milieutoxicologie, milieuchemie en geochemie, en dus de sectie, past.

 

Daarnaast wordt dit jaar de KNCV Proefschriftprijs uitgereikt. De 7 finalisten zullen een presentatie geven van hun werk. U bent dan meteen weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het  milieu(geo)chemisch, milieutoxicologisch of milieutechnologisch onderzoek.

 

Ook dit jaar is er voor studenten weer de mogelijkheid om een poster te presenteren en zo mee te dingen naar de MCT posterprijs. Vermeld dan bij de aanmelding dat je een poster wilt presenteren.

 

Inschrijven kan nog tot 15 januari, door een e-mail met je naam en bedrijf/opleiding te sturen naar: milieuchemtox@gmail.com 

 

Dit keer wordt het symposium in Utrecht georganiseerd, bij de Universiteit Utrecht, in het Marinus Ruppert gebouw. 

De flyer met het programma is als bijlage toegevoegd


MCT Proefschriftprijs - MCT PhD Thesis Award 2018

Geplaatst 5 jun. 2018 12:26 door Administrator MilieuChemTox

De deadline voor aanmelding is verplaatst naar vrijdag 15 juni!
Dus als je je nog niet hebt aangemeld, dan is dit je kans!

MCT Proefschriftprijs - MCT PhD Thesis Award 2018

Geplaatst 27 mrt. 2018 13:35 door Administrator MilieuChemTox   [ 5 jun. 2018 12:30 bijgewerkt ]

For English: see below.

Proefschriftprijs 2018


De deadline voor het insturen van het proefschrift is VERLENGD TOT  VRIJDAG 15 JUNI 2018

Om het jaar wordt de KNCV Proefschriftprijs uitgereikt aan diegene (man of vrouw), die in de voorliggende periode van twee jaar een uitmuntend milieu(geo)chemisch, milieutoxicologisch of milieutechnologisch proefschift heeft geschreven en verdedigd. Momenteel kunnen proefschriften worden ingediend die verschenen zijn in de periode van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2018. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro, ter beschikking gesteld door het bestuur van de KNCV en het bestuur van de sectie Milieuchemie en –toxicologie (MCT). De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens het MCT symposium op 24 januari 2019.

De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere wetenschappelijke publicaties (of serie daarvan), die bijvoorbeeld bewerkt zijn binnen een industriële of institutionele context en van vergelijkbaar belang zijn als een proefschrift.

Voor kandidaten die op basis van hun proefschrift in aanmerking willen komen, geldt dat dit proefschrift met succes verdedigd dient te zijn (of te worden) aan een Nederlandse universiteit. De wetenschappelijke publicaties op grond waarvan een kandidaat in aanmerking denkt te komen, dienen eveneens grotendeels in de voorafgaande periode van 2 jaar te zijn verschenen. In aanmerking voor de prijs komen zowel Nederlanders als niet-Nederlanders, op voorwaarde dat zij hun onderzoek grotendeels in Nederland hebben verricht. De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de KNCV op voordracht van een door het bestuur van de sectie MCT ingestelde beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie zal worden gevormd door zowel milieu(geo)chemici, milieutoxicologen als milieutechnologen.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de kandidaat zijn/haar onderzoek hebben verricht binnen het vakgebied van de (geo)chemie, toxicologie en/of chemische technologie, en een bijdrage hebben geleverd aan een beter begrip van de processen die zich afspelen in het milieu en/of aan duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken. Andere eisen zijn dat de kandidaat getoond moet hebben te beschikken over:

 • grote bekwaamheden als milieu(geo)chemisch, danwel -toxicologisch of -technologisch onderzoeker, in de zin van zowel experimentele of modeltechnische vaardigheden als theorie-vormende capaciteiten
 •  wetenschappelijke originaliteit/creativiteit
 • wetenschappelijke productiviteit
 • het vermogen om de onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor niet-vakgenoten.

Kandidaten voor de proefschriftprijs worden verzocht een PDF van het proefschrift danwel van de serie publicaties, aangevuld met een curriculum vitae en een korte motivatie, toe te sturen aan de voorzitter van de beoordelingscommissie:

Prof. Dr. Ir. W.J.G.M. Peijnenburg

info@milieuchemtox.nl

Centre for Safety of Substances and Products
RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Voor nadere informatie over de procedure wordt verwezen naar het bijgevoegde reglement.

De deadline voor het insturen van het proefschrift is donderdag 31 mei 2018 - VERLENGD TOT  VRIJDAG 15 JUNI 2018

De 6 kandidaten die uit de voorselectie zijn genomineerd, dienen 7 exemplaren van het proefschrift naar het bovenstaande adres te versturen en 24 januari beschikbaar te zijn om een presentatie te geven.

Het wordt op prijs gesteld wanneer derden, zoals promotores, afdelingshoofden of anderen, de beoordelingscommissie attenderen op mogelijke kandidaten. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de beoordelingscommissie.

 

Thesis Award  2018

Every other year the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) awards the PhD Thesis Prize to the candidate who wrote and defended the best PhD thesis in the field of environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology. The award consists of a certificate and a money prize of € 1500 on behalf of the board of the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) and the board of the Environmental Chemistry and Toxicology Section (MCT). The Prize will be awarded by the board of the KNCV to the candidate nominated by a selection committee set up by the board of the MCT Section. The selection committee consists of environmental chemists, geochemists, environmental toxicologists and environmental technologists. The award ceremony will take place during the MilieuChemTox 2016 Symposium on the 24th of January 2018.

The call is open for PhD theses defended between 1 July 2016 and 30 June 2018. Candidates who would like to apply should have performed their research for the greater part in the Netherlands and defended their PhD thesis at a Dutch university. Dutch as well as foreign candidates may apply.  To be considered, the candidates should have performed their research in the field of environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology and should have contributed to a better understanding of environmental processes and/or a sustainable solution for environmental issues. In addition, the candidate should meet the following requirements:

 • Excellent skills as independent scientific researcher in environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology, concerning experimental, model technical and/or theoretical capacities.
 • Scientific originality and creativity.
 • Scientific productivity.
 • The capacity to communicate scientific results with a broad public.

Candidates who would like to apply for the MCT PhD award should submit a PDF of their PhD thesis,  their curriculum vitae and a short motivation  letter to the chairman of the selection committee:

Prof. Dr. Ir. W.J.G.M. Peijnenburg

info@milieuchemtox.nl

Centre for Safety of Substances and Products
RIVM
P.O.Box 1
3720 BA Bilthoven

For more information about the procedure see attached regulations.

The deadline for PhD thesis submission is Thursday 31th of May 2018 - POSTPONED TILL FRIDAY 15 JUNE 2018

The 6 candidates that are nominated from the preselection, should submit 7 copies of their PhD thesis to the above mentioned address and be available on 24 January to give a presentation.

Third parties like (co)promotors,  department heads and others are encouraged to  draw the attention of the selection committee to potential candidates. Further information may be obtained from the chairman of the selection committee.

 

mini-symposium vierkant achter de circulaire economie - 9 maart 2018

Geplaatst 28 jan. 2018 11:57 door Administrator MilieuChemTox   [ 31 jan. 2018 12:11 bijgewerkt ]

Op vrijdagmiddag 9 maart organiseert Kennisnetwerk Milieu (KNM) samen met MilieuChemTox een mini-symposium over de circulaire economie.

Het symposium is op de Wageningen Campus, Lumengebouw, zaal 1+2

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 een circulaire economie te hebben. Kansen voor de circulaire economie krijgen veel aandacht in de media en beleid. In ons symposium willen we ingaan op de chemische en biologische kwaliteit van stofstromen in de circulaire economie. Immers, als afval een grondstrof wordt, aan welke kwaliteitseisen moet het dan voldoen? Zijn er mogelijke milieurisico's aan het hergebruik van stofstromen. Hoe staat de consument daar tegenover? En kunnen we de feiten onderscheiden van de fabels in de discussie over de circulaire economie?

Programma

 • 13:00: Inloop
 • 13:30: Opening door Gerard Blom (vz KNM, Deltares) en Willie Peijnenburg (vz MCT, Leiden University/RIVM)
 • 13:35: Huub Rijnaarts (professor Milieutechnologie,  WUR): Algemene inleiding over chemische en biologische risico's in e circulaire economie
 • 14:00: Susanne Waaijers (RIVM): Safe Loops
 • 14:25: Jurgen Ganzevles (RIVM): Publieke perceptie
 • 14:50: pauze
 • 15:20: Mari van Dreumel (prog. man. Circulaire Economie, I&W): Versnellen
 • 15:55: Kahoot feit of fabel, paneldiscussie met de 4 sprekers onder leiding van Gerard Blom.
 • 16:15: Borrel

Kosten
Studenten €5, leden KNM en MCT €10, overigen €15. Overmaken op NL05INGB0004074415, tnv Studiekring Milieu 

Registratie tot 2 maart 2018

Via dit webformulier

Solving tomorrow’s toxic problems today - 30 november 2017

Geplaatst 8 nov. 2017 12:36 door Administrator MilieuChemTox

VU Environment and Health is organizing the symposium Solving tomorrow’s toxic problems today on 30 November 2017 at the VU in Amsterdam (see attachment).
The programme and additional practical information can also be found online.

Online registration is free and mandatory (extended deadline 24 November 2017)


MCT symposium: "Inspiring chemistry for a circular economy? Balancing environmental opportunities and risks"

Geplaatst 8 nov. 2017 12:22 door Administrator MilieuChemTox

Hier alvast de link naar de foto's van de dag.
Een samenvatting van de dag en de presentaties volgen snel


MCT symposium: "Inspiring chemistry for a circular economy? Balancing environmental opportunities and risks"

Geplaatst 18 jul. 2017 12:26 door Administrator MilieuChemTox   [ 27 okt. 2017 05:28 bijgewerkt ]

Dit jaar op 3 november organiseert de sectie het MCT symposium samen met de sectie Macromoleculen en de Bond voor Materialenkennis, bij KWR in Nieuwegein. Het thema van het symposium is circulaire economie.
Schrijf je nu in via deze link

De flyer met het programma is ook als bijlage toegevoegd


Protecting Water Resources from Mobile Trace Chemicals (PROMOTE)

Geplaatst 20 apr. 2017 12:53 door Administrator MilieuChemTox

Protecting Water Resources from Mobile Trace Chemicals (PROMOTE) is a research project under the European Union Joint Programming Initiative “Water Challenges for a Changing World”

Highly polar and persistent organic micropollutants (persistent and mobile organic chemicals, PMOC) occurring in groundwater and surface water are of specific concern for drinking water production, since they break through natural and technical barriers. Additionally, PMOC are very challenging to analyze. Therefore, knowledge about the occurrence of PMOC in water cycles is scarce, which presents a threat for the protection of drinking water resources. PROMOTE focuses on PMOC and aims at closing the significant knowledge gaps with respect to: (a) trace analytical methods for screening and quantitative determination of PMOC in groundwater and surface water, (b) occurrence and levels of PMOC in source water used for drinking water production, (c) environmental emissions, (d) clean-up strategies in the drinking water production. Based on the expected results, PROMOTE strives to develop recommendations with respect to chemical regulation (REACH) and water quality monitoring (WFD watch list).

Last year PROMOTE published a feature paper in Environmental Science & Technology titled "Mind the Gap: Persistent and Mobile Organic Compounds—Water Contaminants That Slip Through", which was selected by the journal as one of the three best feature papers of 2016 (see https://lnkd.in/dU6iWJF)

Abstract: The discharge of persistent and mobile organic chemicals (PMOCs) into the aquatic environment is a threat to the quality of our water resources. PMOCs are highly polar (mobile in water) and can pass through wastewater treatment plants, subsurface environments and potentially also drinking water treatment processes. While a few such compounds are known, we infer that their number is actually much larger. This Feature highlights the issue of PMOCs from an environmental perspective and assesses the gaps that appear to exist in terms of analysis, monitoring, water treatment and regulation. On this basis we elaborate strategies on how to narrow these gaps with the intention to better protect our water resources.

The whole paper can be find via: https://lnkd.in/d98-RbF


1-10 of 42

Comments