Scientológia


Scientológia - fenomén nášho storočia?Scientológia dnes priťahuje pozornosť širokej verejnosti aj vďaka tomu, že sa k nej otvorene hlásia niektoré známe hollywoodské hviezdy ako je napr. Tom Cruise, John Travolta a iní. Scientológia, ktorá je opradená množstvom tajomstiev, sa stala veľmi diskutovanou témou v médiách, bola predmetom viacerých súdnych sporov a zasiahla i do diplomatických vzťahov medzi USA a Nemeckom. Scientológia stále zostáva pre väčšinu ľudí záhadou, ktorá priťahuje a súčasne odpudzuje. Zodpovedaním niektorých otázok vyvstávajú nové. Je scientológia veda, alternatívna terapia alebo náboženstvo? Jedná sa o neškodnú filozofiu alebo premyslený obchod?Slovo scientológia pochádza z latinského slova scio, čo znamená vedieť, rozlišovať a z gréckeho slova logos. Mohli by sme to teda preložiť ako veda o poznaní alebo veda ako vedieť. Scientológia je definovaná ako aplikovaná náboženská filozofia. Tvári sa ako veda, ktorá lieči dušu. Organizácia vykazuje znaky obchodnej spoločnosti, ale je to v plnej miere náboženstvo.
Scientológia vznikla v päťdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Jej autorom je Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Cieľom scientológie je dosiahnuť taký stav vedomia, kedy dôjde k úplnému duchovnému oslobodeniu. Sľubuje úspech v práci, v rodine, šťastný život bez chorôb s plným využitím vlastného potenciálu. Treba sa len naučiť, ako na to, a práve scientológia ponúka tú správnu odpoveď. Dokáže vyriešiť všetky problémy. Scientológovia organizujú kurzy s atraktívnymi názvami: Komunikáciou k úspechu, Osobné hodnoty a integrita, Anatómia ľudskej mysle... Školia tiež manažérov podnikov, ktoré potom odvádzajú licenčné poplatky (asi 10% z obratu) v rámci siete nazvanej Svetový inštitút scientologických podnikov (WISE).
Celá scientológia stojí na myšlienkach jedného človeka - L. R. Hubbarda. Používajú sa výhradne jeho diela (knihy, audiopásky, video). Iný zdroj informácií, či výkladov je neprípustný. V roku 1950 L. R. Hubbard vydal v USA knihu s názvom Dianetika - moderná veda o duševnom zdraví, ktorá sa stala bestsellerom. Musela však čeliť veľmi tvrdej kritike zo strany psychológov a psychiatrov, ktorí varovali pred škodlivými metódami ponúkanej psychoterapie a poukazovali na to, že jednoznačne nejde o publikáciu na vedeckej úrovni. Psychológ Jiří Ružička píše: „Dielo je od začiatku podvod, predstiera vedeckosť, ale vedu si nectí, zaujíma sa o liečebnú starostlivosť, a pritom ju zneužíva, sľubuje nesplniteľné a vytvára ďalšiu utópiu, na ktorú naletí mnoho zúfalých a opustených ľudí.“ Názor nositeľa Nobelovej ceny za fyziku, prof. I. I. Rabiho, na toto dielo je nasledovný: „Tento zväzok obsahuje pravdepodobne najviac sľubov a najmenej dôkazov v pomere k jednej strane, než akákoľvek publikácia od objavenia kníhtlače.“
Sám Hubbard mal veľké nepríjemnosti s úradmi kvôli terapii dianetikou bez lekárskeho oprávnenia, keďže dianetiku definoval ako liečenie. V tejto núdzovej situácii (na prelome rokov 1953 a 1954) sa Hubbard rozhodol transformovať dianetiku do náboženstva. Využil na to pojem scientológia a dianetika sa stala súčasťou tejto novostavby, ktorú zastrešil religióznou strešnou krytinou. Hubbardov prvorodený syn tvrdí, že toto sa udialo z dôvodov daní a právnej ochrany pred obvinením z podvodu.
Scientológovia neskôr získali štatút daňovo zvýhodnenej organizácie. Táto plastická chirurgická operácia bola skutočne majstrovským ťahom. Hlavný operatér bol spokojný. Z „vedy“ sa stalo náboženstvo, po mnohých bojoch na súdnych procesoch daňovo zvýhodnené. V roku 1954 bola založená prvá Scientologická cirkev v Los Angeles, potom vo Washingtone a v New Yorku. Anglický SaintHill Manor sa stal hlavným sídlom organizácie. V Európe dochádza k expanzii hlavne po roku 1959. Vzniká aj „Združenie priateľov scientológie“. V roku 1967 Hubbard založil náboženský rád Sea Org. Potom, ako sa prevalila aféra niekoľkých ilegálnych činov, najvyššou autoritou sa stal Religious Technology Center. Je to samostatná organizácia, ktorá dohliada na to, aby bola zachovaná pôvodná filozofia scientológie a dianetiky. Keď Hubbard predstavil svetu Dianetiku ako vedu, po prvotnom úspechu to vyzeralo tak, že bude výborným dostihovým koňom, ktorý stále vyhráva. Po opakovaných a ťažkých prehrách však previedol koňa do stajne iného klubu. Dianetika sa skryla v tieni náboženstva a ten istý kôň sa opäť dostáva na dráhu. Aby otec scientológie nemusel priamo čeliť kritike amerických lekárov a vedcov, presťahoval sa radšej do Anglicka.

Život zakladateľa scientológie

Samotný životopis L. R. Hubbarda je zaujímavý už len preto, že existuje niekoľko úplne protichodných verzií. Samozrejme, autorom „najlepšej“ verzie je sám Hubbard. Snáď jediný údaj, s ktorým môžeme bezvýhradne súhlasiť, je miesto a čas jeho narodenia (13.3.1911 v Tildene). Všetky ďalšie informácie sa výrazne rozchádzajú.
Príbehy opisujú neúspešného študenta University Georga Washingtona, ktorý odbor stavebné inžinierstvo nedoštudoval. Neexistujú vraj ani doklady o jeho „vedeckých expedíciách“. Obraz vojnového hrdinu - statočného námorného dôstojníka počas druhej svetovej vojny nemôžeme zarámovať, lebo Hubbard bol pre svoje neúspechy zbavený velenia a sám sa vraj vyhlásil za obeť sprisahania. Vieme, že Hubbardovi skrachovalo aj druhé manželstvo (zrejme doma neuplatňoval princípy scientológie, alebo to preháňal). Jeho manželka Sára pri rozvode uviedla extrémnu krutosť, psychické a fyzické týranie. Hubbard sa najskôr venoval písaniu scifi príbehov a v tomto bol podľa kritikov pomerne úspešný. Kniha o dianetike však zaujala verejnosť viac ako všetky jeho poviedky, ktoré dovtedy napísal. Je známe, že Hubbard udržiaval vzťah s celosvetovo „presláveným“ satanistom Aleisterom Crowleym. Od roku 1946 bol vraj aktívnym členom lóže O.T.O. (Ordo Templi Orientis), ktorú založil A. Crowley. Hubbardov syn otca viackrát verejne obvinil z praktizovania čiernej mágie a vydávania nepravdivých výpovedí. Hubbard mal tiež záujem aj o sexuálnu mágiu. Jeho kontroverzný život je len pozadím, ktoré dokresľuje scenériu na javisku. Viac nás zaujíma jeho učenie, ktoré hrá hlavnú úlohu.
Hubbardove myšlienky vraj nadchli 8 miliónov ľudí. Neuvádza sa, či ide o členov Scientologickej organizácie alebo nezasvätených sympatizantov. Čísla v tomto prípade nie sú smerodajné, pretože pre falošné myšlienky sa vedia nadchnúť obrovské masy ľudí. Hoci Scientologická organizácia je dnes zaregistrovaná takmer vo všetkých krajinách sveta ako cirkev (napr. v Maďarsku), nespĺňa biblické kritéria pre cirkev. V niektorých krajinách je registrovaná len ako náboženská organizácia (napr. v Nemecku alebo vo Francúzsku).


L. R. HUBBARD

Princípy učenia

Základným východiskom scientológie je, že človek sa skladá z duše, mysle a tela. Duša sa nazýva „thetan“, je to nesmrteľná duchovná bytosť, ktorej zážitky siahajú za hranice jedného života. Thetan používa myseľ, ktorá sa podľa scientológie delí na analytickú a reaktívnu. V reaktívnej mysli sa ukladajú všetky negatívne udalosti, bolestné zážitky bez vedomej kontroly človeka. Analytická myseľ obsahuje pozitívne skúsenosti, môžeme ňou vedome disponovať. Za normálnych okolností sa jedinec správa racionálne, riadi sa analytickou mysľou. V ťažkých a krízových situáciách koná pod vplyvom reaktívnej mysle, iracionálne, nesprávne. Riešením má byť dianetika. Špeciálna technika má pomôcť jedincovi zbaviť sa negatívnych zážitkov, a tým uvoľniť jeho zablokovaný potenciál a stať sa racionálnym vo svojom správaní. Je nutné presunúť negatívne zážitky z reaktívnej do analytickej mysle. Tým si ich človek uvedomí a môže ich odstrániť. Takto sa dostane do stavu „clear“ (čistý) a postupuje na vyššie duchovné stupne na ceste k úplnej duchovnej slobode. Thetan je vo svojej prirodzenosti dobrý, na najvyšších stupňoch sa prejavuje znovu ako božská bytosť (dokonalý zdravotný stav, nadprirodzené schopnosti). Operujúci thetan (OT) kontroluje hmotu, energiu, priestor a čas, nie je závislý od tela. Thetan ako duchovná bytosť môže existovať bez tela na zemi, ale aj inde vo vesmíre. Po smrti jedinca duša (thetan) buď ide do nového tela alebo blúdi po planéte. Thetani vraj žijú už milióny rokov. V tele je thetan spútaný nesprávnymi rozhodnutiami z minulého života. Spasenie, oslobodenie sa od cyklu zrodenia a smrti je možné dosiahnuť len vtedy, keď sa prísne dodržiava Hubbardova technológia a postupy. Na tieto účely sa využíva tzv. auditing (sedenie s auditorom, ktorý kladie otázky, vyšetruje „elektropsychometrom“ a ovplyvňuje myseľ s cieľom oslobodiť dušu od traumatizujúcich zážitkov, vrátane minulých životov). Existuje niekoľko úrovní (stupňov) auditingu, pričom najvyšší stupeň (OT 15) zatiaľ dosiahol samozrejme len Hubbard. Netreba sa však vzdávať! Možno raz... Na ceste k slobode sú teda viaceré kurzy - finančne veľmi náročné. Za božský stupeň sa platia božské ceny. Každý však túži byť spasený.

Biblický pohľad na scientológiu

Keďže scientológia spĺňa kritéria pre náboženstvo, môžeme ju porovnať s biblickým kresťanstvom aspoň v základných bodoch. Už samotné zloženie človeka je v rozpore s biblickým popisom. Človek sa skladá z ducha, duše a tela. Myseľ je len súčasťou duše.
Skrze psychiku človek nie je schopný poznať duchovné veci ani Boha. Totiž, Boh je Duch. Podobne ako jóga, scientológia nerozlišuje medzi duchom a dušou. Základným kameňom scientológie je dielo smrteľného človeka (jeho knihy, nahrávky prednášok). Názory Hubbarda sú označované za neomylné! Texty sa citujú doslovne, je zakázané ich meniť, čokoľvek pridať, alebo inak vysvetľovať. Vieme však, že v každom človeku na zemi je potenciál mýliť sa. Základným spisom kresťanstva je Biblia - Slovo večného Boha. „Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú,“ povedal Ježiš. (Mt 24:35) Boh je v scientológii neurčito označený ako nekonečno, stvoriteľ alebo najvyšší princíp. Nevieme kto, alebo čo je to. Každý si môže podľa svojej predstavy dosadiť za boha, čo len chce. Podľa Biblie je Boh osobný, preto Ho môžeme spoznať a mať s Ním vzťah.
Do scientológie je systematicky zabudovaná viera v reinkarnáciu, ktorá je v úplnom rozpore s kresťanskou vierou. Boh hovorí, že každý človek má len jeden život a po smrti príde na súd, kde bude jeho spravodlivé zhodnotenie. Boh bude súdiť podľa svojho Slova, nie podľa momentálnych ľudských názorov. Božie slovo je k dispozícii každému človeku! Podľa scientológov je človek vo svojej podstate dobrý a vie dosiahnuť spasenie vlastným úsilím, technikou sebazdokonaľovania, duševným poznávaním.
Pojem hriech zo scientologického slovníka akosi vypadol. Hriech vlastne neexistuje. Je len zlé správanie, ktoré vychádza zo zlých skúseností v podstate dobrého človeka (napr. vraha). Podľa Biblie človek vo svojej podstate nie je dobrý, jeho prirodzenosť je hriešna. Spasenie si nemožno zaslúžiť dobrým správaním, je to dar Boží z milosti a prijíma sa vierou v zástupnú obeť Ježiša Krista na golgotskom kríži.
Bez vyliatia krvi Božieho Syna nie je možné zbaviť sa vín a oslobodiť sa. Lebo koho Syn oslobodí, ten je skutočne slobodný. Mostom k úplnému oslobodeniu nie je dianetický auditing. Hubbard uznal určitý prínos Ježiša Krista pre ľudstvo, ale to, čo vykonal, nepovažoval za zásadne dôležité pre spasenie. L. Ron Hubbard zomrel 24.1.1986 a je mŕtvy dodnes. Ježiš Kristus bol mŕtvy tri dni, vstal z mŕtvych a žije dodnes. Tým, že Boh vzkriesil Ježiša, potvrdil pravdivosť Jeho učenia, ktoré pochádza z neba a demonštroval zvrchovanú moc. V scientológii je pravda ezoterický pojem, určený len pre zvláštnu skupinu ľudí na Moste k úplnej slobode. Podľa Biblie je pravda Božie slovo v osobe Ježiša Krista. On povedal: „Ja som cesta, pravda i život.“ Skutočná a jediná cesta k úplnej slobode je osoba Božieho Syna.


CENTRÁ SCIENTOLÓGIE sú dnes známe v mnohých krajinách sveta

Majstrovský synkretizmus

Scientológia je ako hŕstková polievka. Z každého náboženstva zoberieme za hrsť myšlienok, dáme do jedného hrnca, pomiešame a povaríme tak, aby sa nasýtili všetci náboženskí konzumenti i ateisti. Scientológia majstrovsky spojila prvky budhizmu (uvedomenie si svojho božského potenciálu), hinduizmu (viera v reinkarnáciu), teistických náboženstiev (viera v Najvyššiu bytosť), gnózy (samovykúpenie cestou najvyššieho poznania), hnutia New Age, filozofie (myšlienky Platóna, Sokratesa), vedy (poznatky Eisteina), psychológie (názory Freuda, Junga) a kresťanstva. Scientológia je jedným z najsynkretickejších náboženstiev vôbec. Tento synkretizmus je zamaskovaný svojráznou scientologickou terminológiou, ktorá nahrádza rôzne známe termíny úplne novými (napr. duša - thetan). Pre scientológiu je charakteristické používanie špecifického jazyka. Obsahuje niekoľko tisíc novotvarov alebo redefinícií. Sú to novovytvorené slová, ktoré bežne používaná reč nepozná. Takto sa scientológia obliekla do nových šiat ako stará dáma, ktorá ide na ples a myslí si, že ju nik nespozná. Úmysly diablove nám však nie sú neznáme. Človek, ktorý pozná Bibliu, sa nenechá popliesť šatami a rozpozná túto dámu už zďaleka. Prečo scientológia nie je cirkev? Záležitosť zatriedenia nie je vecou registrácie v štáte ani názorov väčšiny náboženských, či politických predstaviteľov v parlamente. Cirkev definoval Boh, nie človek. Boh určil čo je (prípadne nie je) cirkev, a ako má vyzerať. Cirkev stojí na vykupiteľskom diele Ježiša Krista, jej autoritou je trojjedinný Boh a Božie slovo (Biblia). Ježiš Kristus vykúpil cirkev svojou vlastnou krvou, obmyl ju kúpeľom Slova, očistil a posvätil. Pravá cirkev očakáva druhý príchod Pána Ježiša Krista a pripravuje sa naň ako milujúca nevesta. Ježiš Kristus hovorí, že ten Ho v skutočnosti miluje, kto zachováva jeho prikázania. Scientológia ide proti Božiemu slovu a nectí si Ježiša Krista ako Boha, Spasiteľa. Učenie Hubbarda vzniklo v kultúre, kde bolo evanjelium dostupné a všeobecne známe. Tým sa naplnilo slovo z listu Rimanom 1:21-22: „Pretože poznajúc Boha neoslavovali Ho ako Boha, ani Mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami.“ Scientológia je len náboženskou organizáciou, falošným náboženstvom, ktoré nedovedie hľadajúcich ľudí do skutočného cieľa k spaseniu ľudskej duše. „Lebo čo osoží človeku, keby získal celý svet, a svoju dušu stratil? Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu?“ (Lk 9:25)

Autor: MUDr. Katreniaková Zuzana
Comments