Kresťanská hudba

 
Hallelujah!
Chváľte silného Boha v jeho svätyni!
Chváľte Ho na oblohe Jeho sily!
Chváľte Ho v Jeho hrdinskej sile!
Chváľte Ho podľa mnohého Jeho veličenstva!
Chváľte Ho zvukom trúby!
Chváľte Ho na harfe a na citare!
Chváľte Ho na bubon a kolotancom!
Chváľte Ho husľami a píšťalou!
  Chváľte Ho zvučným cimbalom!
Chváľte Ho cimbalom radostného kriku!
                Každý duch nech chvali Hospodina !                        Hallelujah!
                                                                                                        Žalm 150

Chvály
Chvály a uctievanie sú ďalšou oblasťou, ktorá nutne potrebuje zásah Svätého Ducha. Nie je náhodou, že s vyliatím Svätého Ducha v minulom storočí sa celkom zmenilo uctievanie. Dlhé stáročia boli chválospevy v zajatí kultu smrti, do ktorého sa dostali v stredoveku. Mrazivé chorály, depresívne, strnulé prostredie kostolných lavíc spoľahlivo pripraví človeka o radostný životný pocit. Monumentálnosť kostolného orgánu síce človeka ohúri a hlboké hučivé tóny možno vypôsobia ezoterický zážitok, ale namiesto radostných osláv prichádza depresia, pochmúrnosť, malomyselnosť a beznádej. V takomto prostredí ani Božie Slovo nemôže byť kázané v moci a tak nemôže sprostredkovať poslucháčom zjavenie a posilnenie.

Dávidové chvály

Ak sa chceme naučiť chváliť Boha, musíme si zobrať príklad z kráľa Dávida. Väčšina žalmov v Biblii je práve jeho dielom. Kráľovské a prorocké pomazanie, ktoré pracovalo v Dávidovi, mu umožnilo vytvoriť žalmy, ktoré sú Božím zjavením nielen čo do obsahu, ale je tu odhalená aj forma, spôsob oslavy, ktorý Boh prijíma. Dávid už v dobe Starého zákona chválil Boha veľmi dynamicky a expresívne a prikázal používať také nástroje, s ktorými majú tradičné cirkvi problém aj dnes. Pre Dávida bola oslava takou skutočnou radosťou, že nepozeral na svoj úrad a ani na okoloidúcich, ale vyskakoval, tancoval, točil sa a vykrikoval z celej sily. Snaha zachovať konvencie, ktorá mimochodom vychádza z ľudskej pýchy, vedie k neplodnosti a preto cirkvi, ktoré odmietajú expresívne chválospevy stagnujú a vymierajú.

                   Forma chvál na bohoslužbe                      
,,Hallelujah! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v shromaždení svätých! Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil! Synovia Siona nech plesajú vo svojom Kráľovi! Nech chvália jeho meno kolotancom! Pri bubne a pri citare nech mu spievajú žalmy! Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; zdobí pokorných spasením." /Žalm 149:1-4/

V týchto niekoľkých veršoch sa nachádza veľa zjavení:

- Máme Hospodinovi spievať novú pieseň. Každá, aj tá najlepšia chvála po určitom čase stratí zo svojho pomazania. Boh je neustálym zdrojom inšpirácie pre skladanie nových a nových chválospevov.

- Chválu je treba spievať v zhromaždení svätých. V zhromaždení si musíme uvedomovať rozdielnosť osobnej bohoslužby od spoločnej, ktorá má väčší cieľ. Aby zhromaždenie mohlo vstúpiť do Božej prítomnosti, je dôležité aby sa každý zúčastnený podriadil spoločnému cieľu.

- Boha treba chváliť s radosťou. Nemáme spievať žalospevy, ale chválospevy. Verš o kolotancoch prikazuje Boha chváliť aj telesným pohybom. Je veľmi smutné, že nábožní ľudia sa urážajú nad touto formou bohoslužby a domnievajú sa, že sa jedná o zosvetščenie a odklon od pravovernosti. Tiež je spomínaný bubon, ktorý určuje rytmus. Veriaci môžu rytmus vyjadriť tlieskaním. Až na ďalšom mieste v poradí dôležitosti sú doprovodné nástroje a spev.


V 150. Žalme máme ďalej vymenované nástroje, ktoré sú vhodné pre chvály. Sú to trúby, gitary, spomínaný bubon, husle, píštala a cimbál. A ďalej Boh prikazuje, aby oslava bola hlučná, spojená s radostným pokrikovaním. Z uvedeného dostávame správny obraz o tom, ako treba Boha chváliť.

- A nakoniec, je potrebné pri formovaní oslavných bohoslužieb pripomenúť dôležitú úlohu Svätého Ducha!
Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti; učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.
Kol 3;16
Christ´s message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct each other with all wisdom. Sing psalms, hymns and sacred songs; sing to God with thanksgiving in your hearts.
Colossians 3;16
Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce.
1Sam 16;7
Čo nám môžu tieto verše povedať o tom, aká má byť hudba na oslavu nášho Pána? Aká má byť duchovná hudba? V poslednom čase je okolo tejto témy dosť veľká diskusia. Ale prečo? Však tieto verše jasne hovoria aká má byť duchovná hudba. Skúsme sa teda bližšie pozrieť na uvedené verše.

Žalm 150 – žalmy sú radostné piesne, spievané v Starom Zákone (doba pred Ježišom Kristom v Izraeli) na oslavu Boha. Vyjadrujú pocity, túžby, často sú modlitbami. Sú odrazom srdca, jeho túžob, strachu, nádeje, radosti... Najznámejším pisateľom žalmov je kráľ Dávid. Dávid bol najslávnejší kráľ starého Izraela. Kým však zasadol na trón musel utekať pre svojimi prenasledovateľmi, ktorí boli často mocnejší ako on. Často ich bolo omnoho viac a predsa vyhrával. Jediná jeho opora bola v Bohu, ktorého miloval z celého svojho srdca. V žalmoch si vylieval svoje srdce, do nich zapísal svoje pocity beznádeje a strachu. Dobre vedel, že je to Boh, ktorý mu dáva víťaziť. Preto bolo jeho srdce naplnené chválou a oslavou Boha. A nebál sa prejaviť túto vnútornú radosť aj všetkým naokolo. Dokonca tancoval! Nebol to však tanec ľudský, ale tanec, ktorý bol prejavom jeho vnútra.

Aká by mala byť kresťanská hudba v súčasnosti?
1. Tak isto ako Dávid, aj my prechádzame rozličnými problémami a radosťami života. Niekedy je náš vzťah s Pánom hore, inokedy dole. Ale aj keď sa nedarí, tak Pán je stále pri nás. Aj keď prídu problémy modlime sa k Nemu! Tak isto ako Dávid. Hľadajme Jeho vôľu, aj keď sa zdá, že problémy sa nedajú vyriešiť! Ak naozaj hľadáš Božiu vôľu, tak ju hľadaj celým srdcom a neboj sa zmeniť svoje názory a svoje postoje! Veď Hospodin predsa vie, čo je pre teba najlepšie.

2. Ako prejavuješ svoju radosť zo života s Pánom? Máme živého Boha, ktorý je Tvorcom života, On nám dal rôzne možnosti ako môžeme o ňom hovoriť ďalej. My kresťania, sme „veľvyslanci“ neba. Je na nás, aby sme hlásali Jeho skutky a moc. Sme Jeho služobníci, ktorí máme právo zvestovať Jeho slávu na tejto zemi. Ukazujme životom, ako nás Ježiš očistil od starého života, a ako nám pomáha v každodenných zápasoch. Hovorme o Ňom naším životom, našimi skutkami a našimi ústami! Nech ľudia vidia, aký úžasný je Pán! Nech počujú aké veľké divy robí na každom z nás. Ako môžu pohania spoznať jediného a pravého Boha? Cez nás, lebo nás tu nechal Pán Ježiš, aby sme ďalej šírili Jeho slová.

3. To najdôležitejšie, čo zo žalmov vidím, je to, že Dávid oslavoval Boha celým svojím srdcom. A tak, aby aj ľudia videli jeho radosť! Toto je nám príkladom, aby sme oslavovali nášho Pána kdekoľvek na akýkoľvek spôsob. Dôležité je však, aby sme Ho oslavovali z celého srdca. Spievajme, spievajme Mu, lebo je hoden!

4. 4. Všimnime si koľko nástrojov je spomenutých v poslednom žalme. Sú to: trúba, harfa, citara, bubon, husle, píšťala, zvučný cimbal, cimbal radostného kriku. Spomína sa ešte aj kolotanec. Každý nástroj má iný zvuk a pritom všetky môžu slúžiť na oslavu nášho Pána. Každý z týchto nástrojov mohol slúžiť na česť ale aj na nečesť. Bubon sa v Afrike používal pri pohanských ceremóniách. Tu je však spomenutý na Božiu oslavu. Prečo? Nástroj je sám o sebe neutrálny. Záleží od použitia, prípadne zneužitia. Tak isto ako nôž. Používame ho napríklad na krájanie chleba, ale zároveň môže slúžiť ako vražedný nástroj. Za použitie nástroja je zodpovedný majiteľ! Nástroj samotný nenesie zodpovednosť za to, na čo je použitý. Na každý hudobný nástroj sa dá však hrať na oslavu Boha, ale aj na predvádzanie seba samého (teda zneužitie nástroja na oslavu seba samého). V tomto prípade je vhodné znova spomenúť kolotance. V Biblii ľudia spoločne tancovali na oslavu Boha, pretože toto bol prejav ich radosti.

5. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Ľudia často pozerajú na „obal“ hudby. Tým je rytmus a melódia. Tento obal nesmie byť to hlavné, čo si počúvajúci z počúvanej hudby odnesú! Omnoho dôležitejšie sú slová, ku ktorým môžem pripojiť svoje srdce a spievať na oslavu Pánovu či už v srdci alebo nahlas. V každej kresťanskej hudbe by mali byť podstatné slová. Rytmus s melódiou len ako doprovod. Ako nosič. Ako forma. Ak prevláda rytmus s melódiou tak takáto hudba pôsobí na dušu a telo. Takže nebuduje vzťah s Pánom a stane sa len zmyslovým zážitkom.

6. Spievajme Pánovi nové piesne! Piesne sú ako lúč svetla. Prežiaria náš život a dodajú nám radosti. Spievajme! Veď náš Pán je hoden, aby o Jeho chvále počuli nielen nebesia, ale aj všetko stvorenie na zemi!

Autor: Pilgrim; vek sa časom mení, Žilina, študujem v BA ekonomiku. Záľuby: bicykel, príroda, teším sa, keď môžem žasnúť aký úžasný je Boh.
Tento článok je voľne šíriteľný len v nezmenenej forme a obsahu.

Video YouTube


Video YouTube


Video YouTube


Video YouTube

Video YouTube


                                                 Svedectvo metalistu ktorý prijal Ježisa Krista , ktorý zmenil jeho zivot.

Video YouTube


  
 
   
 


Comments