4 duchovné zákonyPočul si už štyri duchovné zákony?

Rovnako ako existujú fyzikálne zákony, ktoré určujú dianie vo vesmíre, sú aj zákony duchovné, ktoré určujú náš vzťah k Bohu.

     PRVÝ ZÁKON

BOH ŤA MILUJE A PONÚKA TI DOKONALÝ PLÁN PRE TVOJ ŽIVOT.

(Uvedené verše je vhodné prečítať si v danom kontexte z Biblie)
BOŽIA LÁSKA

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale mal život večný každý, kto verí v Neho."
 Ján 3,16
BOŽÍ PLÁN

"Ja som prišiel aby život mali a hojne ho mali."
 (plný život, ktorý má zmysel)
 Ján 10,10

Prečo je teda toľko ľudí, ktorí týmto životom nežijú?
 Pretože...

 
    DRUHÝ ZÁKON

ČLOVEK JE HRIEŠNY A ODDELENÝ OD BOHA, PRETO NEMÔŽE POZNAŤ A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU A BOŽÍ PLÁN PRE SVOJ ŽIVOT.
ČLOVEK JE HRIEŠNY


"Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej"
 Rímskym 3,23

Človek bol stvorený na to, aby žil v spoločenstve s Bohom. Rozhodol sa však žiť podľa svojich vlastných predstáv, nezávisle na Bohu. Tým bolo spoločenstvo s Bohom zničené. Tento postoj sa vyznačuje aktívnym odporom alebo pasívnou ľahostajnosťou k Bohu a je prejavom toho, čo Biblia nazýva hriech.
ČLOVEK JE ODDELENÝ OD BOHA

"Lebo odmena za hriech je smrť..."
 (to zn. duchovná smrť, večné zavrženie a oddelenie od Boha)
 Rímskym 6,23

 
        
Tento obrázok znázorňuje, že Boh je svätý a človek je hriešny. Hriech tvorí hlbolú priepasť, ktorá ich oddeľuje. Šípky znázorňujú neustále snahy človeka dosiahnuť Boha a plný život vlastným úsilím, napr. dobrým životom, filozofiou alebo rôznymi náboženstvami. Nič z toho však nerieši problém jeho hriechu.

Tretí zákon ukazuje jediný spôsob, ako túto priepasť preklenúť...


 
    TRETÍ ZÁKON

JEŽIŠ KRISTUS JE JEDINÝM, BOŽÍM RIEŠENÍM PROBLÉMU ĽUDSKÉHO HRIECHU. V ŇOM MÔŽEŠ POZNAŤ A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU A BOŽÍ PLÁN PRE SVOJ ŽIVOT.
JEŽIŠ ZA NÁS ZOMREL...


"Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme ešte boli hriešni."
 Rímskym 5,8
VSTAL Z MŔTVYCH...

"Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom."
 1. Korintským 15,3-6

 
     ...A JE JEDINOU CESTOU K BOHU.

Ježiš mu riekol: "Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa."
 Ján 14,6
        
Tento obrázok znázorňuje, ako Boh preklenul priepasť, ktorá nás od Neho oddeľuje. Poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás a zaplatil tak za naše hriechy.

Nestačí však tieto tri zákony len poznať...

 
    ŠTVRTÝ ZÁKON

JEŽIŠA KRISTA MUSÍME OSOBNE PRIJAŤ AKO SPASITEĽA A PÁNA. POTOM MÔŽEME POZNAŤ A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU A BOŽÍ PLÁN PRE SVOJ ŽIVOT.
JEŽIŠA KRISTA MUSÍME PRIJAŤ


"Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími."
 Ján 1,12
JEŽIŠA PRIJÍMAME VIEROU

"Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil."
 Efezským 2,8-9
JEŽIŠA PRIJÍMAME OSOBNÝM POZVANÍM

Ježiš riekol: "Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou."
 Zjavenie 3,20

Prijať Ježiša znamená priznať, že som hriešny, obrátiť sa k Bohu (pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do môjho života, že mi odpustí hriechy a že ma učiní takým, akým ma chce Boh mať.

Nestačí len rozumom prijať, že Ježiš je Syn Boží a že zomrel za naše hriechy. Nestačí ani žiadny citový zážitok. Ježiša prijímame vierou, rozhodnutím svojej vôle.

 
    
Tieto dva kruhy znázorňujú dva spôsoby života:
     Život, ktorý si riadi
 človek sám    Život, ktorý riadi
 Kristus
          

 
     Ktorý kruh predstavuje tvoj život?
 Ktorý kruh by si si pre svoj život vybral?


Ďalej je vysvetlené, ako môžeš
 Ježiša Krista prijať.
JEŽIŠA MÔŽEŠ PRIJAŤ VIEROU V MODLITBE, AJ HNEĎ TERAZ

(Modlitba je rozhovor s Bohom.)

Boh ťa pozná. Nie je dôležité, aké krásne volíš slová, ale záleží na tvojej úprimnosti.

Tu je príklad, ako sa môžeš modliť:

"Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem Ti za to, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram Ti dvere svojho života a prijímam ťa ako svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem Ti za odpustenie hriechov. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol takým, akým ma chceš mať."

Vyjadruje táto modlitba to, čo by si si prial?
 Ak áno, môžeš sa tak teraz modliť a Ježiš, ako zasľúbil, vstúpi do tvojho života.

Ako si môžeš byť istý, že Ježiš je v tvojom živote?

Bol si úprimný, keď si v modlitbe pozýval Ježiša do svojho života? Ježiš sľúbil, ako je napísané v Zjavení 3,20 že k tebe vojde. Veríš mu, že to urobil? Môžeš si byť istý, že Boh odpovedal na tvoju modlitbu. On je spoľahlivý.

V Biblii je všetkým, ktorí príjmu Pána Ježiša, zasľúbený večný život.

"A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života. Toto som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život."
 1. Jánov 5,11-13

Často Bohu ďakuj, že Kristus vstúpil do tvojho života a že ťa nikdy neopustí (Židom 13,5). Na základe Jeho zasľúbenia si môžeš byť istý, že Ježiš v tebe žije a že s ním máš už teraz večný život. On nikdy neklame.

Dôležitá pripomienka...

 
     NESPOLIEHAJ SA NA POCITY


Pre nás sú smerodajné zasľúbenia Božieho Slova - Biblie. Naše pocity sú dôležité, ale nie rozhodujúce. Kresťan žije vierou, to znamená, že sa spolieha na dôveryhodného Boha a Jeho Slovo. Nasledujúci obrázok znázorňuje vzťah medzi skutočnosťou (Boh a Jeho Slovo), vierou (naša dôvera Bohu a Jeho Slovu) a pocitmi.
    
     Vlak pôjde s vagónom i bez neho. Bolo by však márne snažiť sa uvádzať vlak do pohybu pomocou vagónu. Presne tak náš kresťanský život pôjde dopredu len vtedy, keď budeme veriť spoľahlivému Bohu a jednať podľa Jeho Slova, nie podľa pocitov, ktoré sa často menia.
ČO SA STALO, KEĎ SI PRIJAL JEŽIŠA?

V okamihu, keď si vierou prijal Ježiša do svojho života, stalo sa okrem iného toto:

1. Ježiš vstúpil do tvojho života (Zjavenie 3,20)
 2. Boli ti odpustené hriechy (Kolosenským 1,14)
 3. Stal si sa Božím dietaťom (Ján 1,12)
 4. Dostal si večný život (Ján 5,24)
 5. Začal si žiť životom, ktorý ti Boh pripravil a pre ktorý ťa stvoril
 (Ján 10,10; 2.Korintským 5,17; 1.Tesalonickým 5,18)

Prijatie Ježiša Krista je najvýznamnejšou a zároveň najradostnejšou udalosťou v tvojom živote.
AKO MÔŽE KRESŤAN RÁSŤ VO VIERE?

"ale vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista"
 (2.Petrov 3,18)
 Základom pre duchovný rast je naša neustála dôvera Ježišovi.
 V raste ti pomôže:

Modlitba - hovor denne s Bohom (Ján 15,7)
Božie Slovo - čítaj si denne Bibliu (Skutky 17,11)
 Začni Jánovým evanjeliom.
Poslušnosť - poslúchaj Boha v každom okamihu svojho života (Ján 14,21)
Svedectvo - vyznávaj Ježiša denne svojím životom i slovami (Matúš 4,19; Ján 15,8)
Dôvera - dôveruj Ježišovi v každej oblasti svojho života (1.Petrov 5,7)

Zdrojom duchovného rastu je Duch Svätý. Umožni mu, aby ťa viedol v tvojom každodennom živote a svedectve.
DÔLEŽITOSŤ SPOLOČENSTVA KRESŤANOV

V liste Židom 10,25 sme napomínaní, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac polienok pokope horí jasným plameňom. Ak však odložíme jedno nabok, rýchlo pohasne a vychladne. Podobné je to aj s kresťanmi. Pokiaľ nie si členom skupinky kresťanov, ktorí sa zaoberajú štúdiom Biblie, zapoj sa do niektorej. Navštevuj tiež niektorú z cirkví, ktoré vyznávajú Ježiša Krista a učia Jeho Slovo - Bibliu.
HOVOR S ĎALŠÍMI ĽUĎMI O PÁNOVI JEŽIŠOVI

Ak ti obsah tejto stránky pomohol, odovzdávaj ho ďalším ľuďom.

BIBLICKÉ


 
Comments