Aktivita č.2

Podolsko-stráňanský nárečový slovník
 • táto aktivita prebiehala od 1.10.2010 do 31.5.2011
 • do tejto aktivity bolo zapojených 22 slovenských a 22 českých žiakov deviatych tried, ktorí hlavne za podpory pedagógov  Mgr. Gahérovej, Mgr. Rosinskej, RNDr. Schreiberovej, PaedDr. Kika a Mgr. Popelkovej vytvorili "Podolsko-stráňanský nárečový slovník" a to od grafického návrhu cez obsah až po tlač a väzbu
 • výstupom tejto aktivity je 150 ks Podolsko-stráňanských nárečových slovníkov
 • deviataci družobných škôl spolu komunikovali prostredníctvom internetu
 • bola založená spoločná e-mailová schránka narecovy.slovnik@gmail.com, do ktorej mali prístup všetci riešitelia - slovenskí i českí
 • deviataci dopĺňali nárečové slová a ich preklady do spisovného jazyka a hľadali preklady slov od partnerskej školy, triedili slová do kategórií
 • na záver dali slovníku grafickú podobu

Aké úlohy sme riešili počas projektu v šk.r. 2010/11:

 • mesiac október: oboznámenie žiakov s aktivitou, založenie e-mailovej schránky narecovy.slovnik@gmail.com, vytvorenie prvej tabuľky v Google Docs - vytvorili podolskí žiaci, hľadanie prvých nárečových slov v rodinách, ich zbieranie a dopĺňanie do GoogleDocs
 • mesiace november, december, január: preklady už nájdených slov do spisovného jazyka a hľadanie nárečového ekvivalentu, dopĺňanie nových nárečových slov
 • mesiac február: dokončenie prekladov všetkých slov nájdených od novembra do januára
 • mesiac marec: sprehľadnenie kategórií v slovníku, abecedné triedenie slov v podolskom slovníku, abecedné triedenie slov v stráňanskom slovníku, tlač pracovnej verzie slovníka, konzultácie obsahu prekladov so staršími občanmi obce poznajúcimi nárečie
 • mesiac apríl: grafický návrh definitívnej verzie slovníka, príprava slovníka na tlač
 • mesiac máj: tlač slovníka, nakopírovanie slovníka pre všetkých účastníkov mikroprojektu, digitálna verzia slovníka, stretnutie účastníkov aktivity č.2 v Podolí 

Aké úlohy sme riešili po skončení projektu v rámci udržateľnosti mikroprojektu:

 • v šk.roku 2011/12: využitie nárečového slovníka na tvorbu príbehov z dedinského alebo školského prostredia v podolskom a stráňanskom nárečí, výber najlepších piatich príbehov (hodnotili sami deti), preposlanie príbehov mailami partnerom a využitie slovníka na preklad príbehov partnerov do svojho nárečia
 • zverejnenie príbehov a vydanie dodatku k slovníku, ktorý obsahuje 10 príbehov
Termíny:
 • 26.mája 2011 - spoločné stretnutie 44 žiakov 9. ročníkov partnerských škôl v Podolí v Miestnosti bez hraníc
Tu si môžete pozrieť FOTO ZO STRETNUTIA...
 • privítanie, spoločné foto
 • krst Podolsko-stráňanského nárečového slovníka
 • rozdávanie slovníkov účastníkom projektu
 • divadlo v nárečí
 • príbehy v nárečí
 • ženský tanec našich žiakov
 • vystúpenie folklórneho súboru Podolanka
 • Hra o nárečový poklad
 • prehliadka Parku miniatúr
 • spoločný obed
 • marec 2012 - tvorba príbehov v podolskom nárečí, zaslanie partnerom do Čiech