Дизайн

welcome Industrial Design angelmihailov 

                                  
           Работно място СТОМАТОЛОГ  дипломна работа в Национална Художествена Академия - София                   

                         
                29 х. т. танкер - общ вид / ид.проект                                  6-9 х.т. многоцелеви кораб общ вид / ид.проект

                                
            38-40 х. т. кораб                                         жирокомпас - ЦИПЕ                           6-9 х.т. многоцелеви кораб


                                                                      
       ВГЕ 80  СДК"Дизайн"                             Знак СЕКРЕТАР - ОУ Яворов                                  Детски стол ОХИ 83

        
                                                                      
            Модули за игра в детска градина - ОХИ 83                                   Декоративна композиция МУЗИКА - Игнатиево
       
  
                      
       ИТОМЗП "Кулинар 800"/ проект 1:10 СДК"Дизайн"                       ИТОМЗП "Кулинар 800" / реализиран прототип 

                                                                        
                                                        Пластична форма / Фирмен надпис РИОКОС 1995 / метал


DEFINITION OF DESIGN

Aim    /     Цел

Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, design is the central factor of innovative humanisation of technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange.

Task       /      Задача

Design seeks to discover and assess structural, organisational, functional, expressive and economic relationships, with the task of:

  • Enhancing global sustainability and environmental protection (global ethics)
  • Giving benefits and freedom to the entire human community, individual and collective
  • Final users, producers and market protagonists (social ethics)
  • Supporting cultural diversity despite the globalisation of the world (cultural ethics)
  • Giving products, services and systems, those forms that are expressive of (semiology) and coherent with (aesthetics) their proper complexity.

Design concerns products, services and systems conceived with tools, organisations and logic introduced by industrialisation - not just when produced by serial processes. The adjective "industrial" put to design must be related to the term industry or in its meaning of sector of production or in its ancient meaning of "industrious activity". Thus, design is an activity involving a wide spectrum of professions in which products, services, graphics, interiors and architecture all take part. Together, these activities should further enhance - in a choral way with other related professions - the value of life.

Therefore, the term designer refers to an individual who practices an intellectual profession, and not simply a trade or a service for enterprises.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗА ДИЗАЙН
Цел / Цел
Дизайнът е творческа дейност, чиято цел е създаването на обекти, процеси, услуги и на техните системи с многостранни качества  по целия жизнен цикъл. Поради това дизайнът е централен фактор на иновативни хуманизация на технологии и решаващ фактор за културен и икономически обмен.
Задача / Задача
Дизайн има за цел да открие и оцени структурни, организационни, функционални, изобразителни и икономическите връзки, със задачата:
  • Повишаване на глобалното устойчиво развитие и опазване на околната среда (глобална етика)
  • Предоставяне на обезщетения и свободата на цялата човешка общност, индивидуално и колективно.
  • Крайните потребители, производителите и на пазарните герои (социална етика).
  • Подкрепа за културното многообразие, въпреки глобализацията на света (културна етика).
  • Създаването на продукти, услуги и системи с такива форми, които да са експресивни на (semiology) и да са съгласувани с (естетиката) в цялостната им сложност.
Дизайнът се отнася до продукти, услуги и системи замислени с инструменти, организации и логика, въведени с индустриализацията, но не само когато са произведени от серийни процеси. Прилагателното "промишлен, индустриален", поставено на проекта трябва да се обвързва с темпа на индустрията или в смисъла си от сектора на производство или в древния смисъл на "трудова дейност, индустриална активност ". По този начин, дизайн е дейност, която включва широк спектър от професии, между които продукти, услуги, графики, интериор и архитектура, всички да участват заедно. Взети заедно, тези дейности трябва да се подпомагат хармонично и в хор различните професии, така че да се повиши качеството на живот.
Ето защо, терминът дизайнер се отнася до физическо лице, което практикува интелектуална професия, а не прави просто търговска дейност или пък услуги за предприятия
 
 
Подстраници (1): Идейни проекти
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:02 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:02 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:01 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:02 ч.
ą
Ангел Димитров,
18.01.2011 г., 14:02 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:49 ч.
ċ
dSTOL.jpg
(91k)
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 10:36 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 10:49 ч.
ċ
drab77.jpg
(162k)
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 10:36 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 10:36 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:48 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:02 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:51 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:49 ч.
ċ
Ангел Димитров,
4.02.2009 г., 11:49 ч.
Comments