Person- och gruppanalys

Personanalys

Extended DISC® personanalysen ger praktisk och lättillgänglig information, med vars hjälp man kan inverka på individens prestationsförmåga på ett positivt sätt. Personanalysen är en självutvärdering, som tar fasta på individens styrka och utvecklingsområden. Analysen åskådliggör individens beteende på det omedvetna planet, jaget. Analysen ger värdefull information om vilket handlingssätt som tar mest eller minst energi.

Personanalysen kan användas på ett uppbyggande sätt i följande situationer:

  • i att utveckla organisationen
  • i att utveckla chefsskapet och ledarskapet
  • vid utvecklingssamtal
  • vid rekryteringstillfällen
  • vid coaching

Gruppanalys

Extended DISC® gruppanalysen grundar sig på personanalyserna. Den berättar på ett belysande sätt om vilken typ av människor som finns i gruppen och ger konkreta tips om hur man kan leda gruppen. Analysen beskriver gruppdynamiken, dess styrkor och utvecklingsområden och åskådliggör för gruppmedlemmarna de behov som finns. Med dens hjälp kan man tex. lägga märke till de utmaningar som finns i växelverkan inom gruppen.

Comments