Henkilö- ja ryhmäanalyysi

Henkilöanalyysi

Extended DISC® henkilöanalyysi tuottaa käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yksilön suorituskykyyn positiivisella tavalla. Henkilöanalyysi on itsearvio, joka tunnistaa yksilön vahvuudet ja kehittämisalueet. Analyysi havainnollistaa ihmisen luontaista käyttäytymistä tiedostamattomalla tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulokset kuvaavat henkilön todellista minä. Analyysi havainnollistaa myös sen, mikäli henkilö kokee, että hänen pitäisi vallitsevassa ympäristössä ja tilanteessa toimia eri tavalla kuin mikä hänen luontainen käyttäytyminen on. Analyysi antaa arvokasta tietoa siitä, minkälainen käyttäytyminen vie henkilöltä vähiten/eniten voimavaroja, sitä aluetta missä henkilö voi parhaiten.

Henkilöanalyysia voidaan käyttää apuna esim. seuraavissa tilanteissa

  • Organisaation kehittäminen

  • Johtamistaidon ja esimiestyöskentelyn kehittäminen

  • Kehityskeskustelut

  • Rekrytointi

  • Coaching

Ryhmäanalyysi

Extended DISC® Ryhmäanalyysi tehdään henkilöanalyysien pohjalta. Se kertoo havainnollisella tavalla millaisista yksilöistä ryhmä koostuu. Se antaa konkreettisia vinkkejä ryhmän johtamiseen. Se kuvaa ryhmän dynamiikan, sen vahvuudet ja kehittämisalueet ja havainnollistaa ryhmän jäsenten tuntemat tarpeet mukauttaa omaa toimintatapaansa. Sen avulla voidaan tunnistaa esim. kommunikoinnin haasteet.

Comments