Zajęcia rewalidacyjnePROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

 

 

 1.     Charakterystyka programu.

 

Program zajęć rewalidacyjnych przeznaczony jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim wymagające stosowania specjalnych form i metod nauczania. Obejmuje on wymagania konieczne do realizacji i zawarte w programie obowiązującym uczniów Szkoły Specjalnej oraz w podstawie programowej szkoły ogólnodostępnej.

 

2. Cele programu.

 

Cele ogólne:

- uzupełnianie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji;

- bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;

- rozwijanie umiejętności czytania i pisania;

- kształtowanie sprawności komunikacyjnej;

- wyrabianie nawyków samokształceniowych;

- rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.

 

Cele szczegółowe:

- przypomnienie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenia umiejętności stosowania ich w praktyce;

- uzupełnianie wiadomości o budowie zdania pojedynczego, złożonego;

- kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowaniu wypowiedzi  oraz świadomego dobierania konstrukcji zdania do celu wypowiedzi;

- bogacenie słownictwa;

- wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słowników języka polskiego i wyrazów obcych oraz poradników językowych;

- kształcenie techniki czytania ze zrozumieniem;

- kształcenie techniki pisania.

  

3.     Procedury osiągania celów.

 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą w grupie dwuosobowej. Tematyka oraz zakres wiadomości uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów.

 Prowadzone będą za pomocą następujących metod: ćwiczeń, aktywności własnej, elementów metody Dennisona.

 

4.     Przewidywane efekty pracy.

 

Na podstawie zastosowanych metod pracy uczeń:

- zna i praktycznie stosuje zasady pisowni polskiej i interpunkcji;

- potrafi zbudować zdanie pojedyncze oraz złożone;

- potrafi posługiwać się słownikami języka polskiego;

- płynnie czyta wybrany tekst;

- rozumie treść przeczytanego tekstu;

- pisze wyrazy kształtnie i w odpowiednim tempie;

- właściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu.

 

5. Ewaluacja programu.

 

Ewaluacja dokonywana będzie dwa razy w roku szkolnym na koniec każdego semestru. Uwzględniane w niej będą: ocena stopnia realizacji celów ogólnych oraz ocena stopnia realizacji celów szczegółowych.

Comments