Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Prowadząca: Bożena Jenda Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w klasie IV a 

Cel główny zajęć: 

Pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych. Cele szczegółowe:
• stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia.
• usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych będących przyczyną trudności w uczeniu się i ich koordynacji;
• przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności czytania i pisania;
• wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron;
• wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości. 

Treści programowe 

Usprawnianie i korekta w sferze percepcji słuchowej.
• Kształcenie wrażliwości słuchowej przez rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez upadające lub uderzające o siebie przedmioty np. klucze, szklanka, łyżeczka, rozpoznawanie 
i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty, lokalizacja tych dźwięków, różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów 
• Kształcenie słuchu fonematycznego przez różnicowanie słów podobnie brzmiących, powtarzanie par słów opozycyjnych, segregowanie obrazków ze względu na właściwości głoskowe w ich nazwach. Zabawa w słowa-słuchowe wyszukiwanie krótkich wyrazów ukrytych w dłuższych wyrazach.
• Kształcenie analizy i syntezy słuchowej przez podawanie liczby głosek w wyrazie, podawanie głoski ze względu na jej lokalizację, podawanie liczby sylab w wyrazie, podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację, tworzenie wyrazów przez dodanie lub odjęcie sylaby, podział lub synteza wyrazu: sylabowa, głoskowa

Usprawnianie i korekta w sferze percepcji wzrokowej.
• Ćwiczenie pamięci wzrokowej (pola spostrzegania), koncentracji wzrokowej: dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe), układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane, rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów – zabawa „Co tu się zmieniło?”, segregowanie obrazków w grupy tematyczne, wyszukiwanie różnić i podobieństw między obrazkami
• Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej oraz spostrzegawczości: dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nałożenie na wzór, różnicowanie kształtów litero podobnych, segregowanie wyrazów takich samych, o takiej samej liczbie liter, wyodrębnianie liter w wyrazach;
• Różnicowanie liter, sylab i wyrazów, poszerzanie pola czytania: tworzenie wyrazów z sylab, uzupełnianie brakujących liter i sylab w wyrazach, uzupełnianie zdań z lukami przez wyszukiwanie wyrazów z rozsypanki wyrazowej lub tworzenie własnych.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej oraz sprawności grafomotorycznej.
• Ćwiczenia w zakresie integrowania funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych.
• Ćwiczenia rytmiczne: odtwarzanie struktur rytmicznych, odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych, odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych.
• Usprawnianie czynności manualnych: czynności wykonywane palcami dłoni np. lepienie, malowanie, modelowanie, rozdzieranie, wycinanie.
• Usprawnianie czynności grafomotorycznych: kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów, zamalowywanie określonej przestrzeni, kopiowanie rysunków, pogrubianie konturu czyli wodzenie po wzorze, zamalowywanie małych pól wg oznakowania, obrysowywanie szablonów, rysowanie szlaczków, kalkowanie.

Ćwiczenia rozwijające sprawność językową i komunikacyjną: 
• Swobodne wypowiedzi na różne tematy, luźne rozmowy; 
• Dzielenie się wrażeniami z przeżytych sytuacji; 
• Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych; 
• Układanie zdań z podanymi wyrazami, kończenie zdań; 
• Rozwiązywanie oraz układanie zagadek, wymyślanie zakończenia dla konkretnej historyjki, układanie życzeń okolicznościowych.

Ćwiczenia w czytaniu:
• Czytanie całościowe sylab i wyrazów, 
• Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami, 
• Czytanie selektywne głośne i ciche, 
• Czytanie z przesłoną (w okienku), 
• Czytanie chóralne, 
• Ćwiczenia w rozumieniu czytanych treści.

Ćwiczenia usprawniające pisaniu: 
Przepisywanie zdań, podkreślanie liter, sylab, lub wyrazów zawierających określoną trudność, )wypisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą
• Pisanie z pamięci.
• Pisanie ze słuchu.
o pisanie mylonych liter o podobnych kształtach 

o pisownia „ó”, „rz”, „h”. 

Procedury osiągania celów 
Systematyczne uczęszczanie na zajęcia. 
Aktywny udział w zajęciach. 
Wykorzystanie na zajęciach gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, przeskakiwanek, zgadywanek jako jeden z elementów stałej pomocy dydaktycznej. 
Zachęcanie do wypowiadania się i pokonywania oporu przed wypowiadaniem. 
Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i wysłuchiwania ich. 
Wspólna dyskusja do rozwiązywania problemu. 
Zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów. 
Udzielanie pochwał po każdej poprawnej wypowiedzi. Ewaluacja programu 

Treści zawarte w programie będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. 

Podsumowaniem całorocznej pracy będzie informacja pisemna o postępach ucznia. 

Literatura: 
M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000. 
M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992. 
M. Bogdanowicz, O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1995. 
M. Bogdanowicz, O dysleksji, Lublin 1995. 
M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002. 
www.operon.pl


Opis działań


Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzone w klasie IVa odbywają się w każdy piątek. Uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznejw Sokołowie Podlaskim, zawierających informacje o deficytach rozwojowych. Tematyka zajęć jest zgodna z programem, aczkolwiek elastyczna i uzależniona od umiejętności i potrzeb uczniów. Zajęcia wspierane i uatrakcyjniane są bardzo bogatym zestawem pomocy dydaktycznych, zakupionych między innymi ze środków unijnych. 
Bożena Jenda
Comments