Vibhaṅgasuttaṃ (SN 12.2) - Sutta o analizie

W Savatthi przebywał ...etc... "O współzależnym powstawaniu was, mnisi, będę nauczał, przeprowadzę analizę. Słuchajcie tego, dobrze przemyślcie, będę mówił." "Tak, Czcigodny!", tamci mnisi Błogosławionemu przytaknęli. Błogosławiony powiedział to:

"Zatem co to jest, mnisi, współzależne powstawanie? Niewiedza jest przyczyną, mnisi, kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości, świadomość jest przyczyną nazwy i formy, nazwa i forma jest przyczyną sześciu podstaw poznania, sześć podstaw poznania jest przyczyną kontaktu, kontakt jest przyczyną uczuć, uczucia są przyczyną pragnień, pragnienia są przyczyną chwytania, chwytanie jest przyczyną istnienia, istnienie jest przyczyną narodzin, narodziny są przyczyną starości i śmierci. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne pojawiają się. Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie.

Zatem co to jest, mnisi, starość i śmierć? To jest cokolwiek z tych siedmiu w tym świecie istot - starość, zgrzybiałość, brak zębów, siwizna, zmarszczki, zmęczenie wiekiem, osłabienie władz umysłowych. To nazywa się starością. To jest cokolwiek z tych siedmiu w tym świecie istot - odejście, przeminięcie, rozdzielenie, zniknięcie, śmierć, rozdzielenie skupisk, porzucenie martwego ciała. To nazywa się śmiercią. Tak więc, to jest zatem starość, to jest zatem śmierć. To nazywa się, mnisi, starością i śmiercią.

Zatem co to są mnisi, narodziny? To jest cokolwiek z tych siedmiu w tym świecie istot - narodziny, pochodzenie, pojawienie się, odrodzenie, stawanie się, manifestacja skupisk, osiągnięcie podstaw poznania. To nazywa się, mnisi, narodzinami.

Zatem co to jest, mnisi, istnienie? Trzy te są stany istnienia - zmysłowe istnienie, materialne istnienie, niematerialne istnienie. To nazywa się, mnisi, istnieniem.

Zatem co to jest, mnisi, chwytanie? Cztery są, mnisi, chwytania - chwytanie przyjemności zmysłowych, chwytanie poglądów, chwytanie rytuałów, chwytanie ja. To nazywa się, mnisi, chwytaniem.

Zatem co to są, mnisi, pragnienia? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów pragnień - pragnienia form (widzianych), pragnienia dźwięków, pragnienia zapachów, pragnienia tego, co dotykane, pragnienia dhamm. To nazywa się, mnisi, pragnieniami.

Zatem co to są, mnisi, uczucia? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów uczuć - uczucia wynikające z kontaktu wzrokowego, uczucia wynikające z kontaktu słuchowego, uczucia wynikające z kontaktu węchowego, uczucia wynikające z kontaktu smakowego, uczucia wynikające z kontaktu dotykowego, uczucia wynikające z kontaktu umysłowego. To nazywa się, mnisi, uczuciami.

Zatem co to jest, mnisi, kontakt? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów kontaktu - kontakt wzrokowy, kontakt słuchowy, kontakt węchowy, kontakt smakowy, kontakt dotykowy, kontakt umysłowy. To nazywa się, mnisi, kontaktem.

Zatem co to jest, mnisi, sześć podstaw poznania? Wzrokowa podstawa poznania, słuchowa podstawa poznania, węchowa podstawa poznania, smakowa podstawa poznania, dotykowa podstawa poznania, umysłowa podstawa poznania. To nazywa się, mnisi, sześcioma podstawami poznania.

Zatem co to jest, mnisi, nazwa i forma? Uczucia, postrzeżenia, intencje, kontakt, myśli - to nazywa się nazwą. Cztery pierwotne elementy materialne oraz od czterech pierwotnych elementów materialnych pochodząca materia - to nazywa się formą. Tak więc zatem to jest nazwa, zatem to jest forma. To nazywa się, mnisi, nazwą i formą.

Zatem co to jest, mnisi, świadomość? Sześć tych jest, mnisi, rodzajów świadomości - świadomość oka, świadomość ucha, świadomość nosa, świadomość języka, świadomość ciała, świadomość umysłu. To nazywa się, mnisi, świadomością.

Zatem co to są, mnisi kammiczne formacje? Trzy te są, mnisi, kammiczne formacje - kammiczne formacje ciała, kammiczne formacje mowy, kammiczne formacje umysłu. To nazywa się, mnisi kammicznymi formacjami.

Zatem co to jest, mnisi, niewiedza? To jest, mnisi, brak wiedzy o cierpieniu, brak wiedzy o przyczynie cierpienia, brak wiedzy o zniszczeniu cierpienia, brak wiedzy o drodze prowadzącej do zniszczenia cierpienia. To nazywa się, mnisi, niewiedzą.

Tak więc, mnisi, niewiedza jest przyczyną kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości ...etc... Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie. Niewiedzy tak więc całkowity zanik i zniszczenie jest zniszczeniem kammicznych formacji, kammicznych formacji zniszczenie jest zniszczeniem uczuć ...etc... Takie tej całej masy cierpienia jest zniszczenie."

Druga [sutta z rozdziału Buddhavaggo].

[梅杰克]