จิตวิทยาการบริหาร

บรรยายโดย อ.สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- รู้และเข้าใจสาเหตุทีทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีผลงานต่ำ
- มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีของ Maslow, Herzberg, McClelland เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงาน
- มีความรู้เกี่ยวกับการนำสมรรถนะมาใช้ในการคัดเลือกบุคลากร และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
 
สิ่งที่มักถูกละเลยไม่นำมาคิดคือ ความต้องการของแต่ละฝ่าย
- องค์กรต้องการความเป็นเลิศ ได้รับการยอมรับ
- ผู้บังคับบัญชา ต้องการลูกน้องที่รับผิดชอบ เชี่ยวชาญในงาน และงานเกิดผลสำเร็จ
- ผู้ปฏิบัติ ต้องการ รายได้ดี ๆ มีความก้าวหน้า ความเป็นธรรม
 
ต้นเหตุที่ทำให้เกิดผลงานไม่ดี
- Working in the dark ทำงานโดยไม่รู้ทิศทาง เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น องค์กรไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ไม่มีมาตรฐาน
- No news is good news ไม่มีคำบ่นจากลูกค้า ไม่มีคำตำหนิจากเจ้านาย เป็นเรื่องที่ดีที่สุด
- Rewards problem - linking to seniority, gender  ความก้าวหน้าไม่อิงตามผลปฏิบัติงาน แต่อคติตามอายุงาน หรือเพศ
 
ปัจจัยของการทำงานได้ผลงานน้อย
- ปัจจัยภายนอก เช่น ติดพนัน ติดเหล้า
- ปัจจัยภายใน เช่น การขาดความรู้ความสามารถ ทัศนคติไม่ดี เป็นต้น
Comments