vídeo-tutorials (screencast)


Concepte

Traducció del corresponent anglès screencast, un compost d'screen (pantalla) i (broad)casting (emetre, transmetre, difondre).

Per tant, es pot definir la videopresentació com aquella tècnica que serveix per fer gravacions digitals en vídeo dels processos o esdeveniments que es van produint a la pantalla de l'ordinador i, posteriorment, posar-les a disposició del públic a través d'Internet per tal que les puguin mirar, descarregar o consultar les vegades que calgui i des del lloc on vulgui (mentre hi hagi connexió a Internet, és clar!). Es poden realitzar captures de tota la pantalla o només de determinades regions. Si es desitja, també es pot introduir so i narracions que acompanyin el vídeo.

Una definició més amplia del terme també inclouria presentacions de diapositives a més de les produccions de vídeo ja comentades. Tot i que ho podem considerar com un petit matís, ja que en el fons, fer difusió de vídeo amb presentacions o amb vídeos protagonitzats per persones són coses similars, veurem que a la pràctica el sistema de producció és molt diferent.


Ús dels vídeo-tutorials a l'àmbit docent

  • Integrar diferents mitjans en els processos d'ensenyament i aprenentatge. De tots és conegut que la diversificació de mitjans a través dels quals es transmet el coneixement afavoreix el procés d'assimilació i comprensió dels continguts. Per tant, disposar d'eines i possibilitats diferents sempre és benvingut.
  • Una alternativa més al text, per tal de reforçar la comprensió. Moltes vegades allò que s'explica per mitjà de la veu o el text esdevé molt complicat d'entendre, mentre que si es reforça amb l'ajut d'alguna imatge o animació tot es fa més senzill i entenedor.
  • Crear tutorials o 'demos' d'alguna aplicació, procés o eina. Dur a terme una seqüència de passos a seguir o accions a realitzar pot il·lustrar-se molt clarament amb una animació, alhora que en permet la visualització tantes vegades com calgui.
  • Complementar els dossiers d'aprenentatge electrònics, blocs o altres. Es tracta d'un recurs més que es pot integrar en entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge com moodle.
  • Tractar la diversitat amb recursos aptes per a estudiants amb necessitats educatives especials. Atès que es tracta de recursos que s'ofereixen, es comparteixen i es troben sempre disponibles a la xarxa, poden ser adaptats, vistos i repassats tantes vegades com li faci falta a l'usuari/ària final. A més, la velocitat d'execució és la que escull l'usuari, segons necessiti.
  • Avaluar formativament amb major comoditat i eficiència. Imaginem un exercici d'avaluació al voltant d'algun tema determinat, en què un alumne/a o grup d'alumnes han d'elaborar una presentació a mode de resum, treball d'investigació, exposició general, treball d'aprofundiment… Una vegada realitzades les presentacions es comparteixen i són valorades, comentades, visionades… per tots/es els companys/es del grup.
  • Emprar-les com a suport de les classes ordinàries o altres. Podem deixar disponibles per consultar o revisar aquelles presentacions que elaborem per a les nostres classes de matèries específiques, de tutoria, activitats culturals, jornades especials…

Eines i serveis

ScreenToaster - http://www.screentoaster.com/

Aquesta eina ens permet enregistrar videopresentacions des de la seva web. Pel servei que ens ofereix i les seves característiques, potència, i facilitat d'us, es tracta d'una eïna a tenir molt en compte a l'hora de crear els nostres videotutorials.

Exemples

Si no és visible, aneu a la presentació directament.

Manuals

Comments