Entorns virtuals d'aprenentatge - EVADocument base per elaborar aquest resum: Moodle plataforma educativa de centre - Col·lecció TAC-2

Concepte

En una primera aproximació podem concebre les aules virtuals com a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge

Aquestes aules contenen  tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada: 
 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria… 
 • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses. 
 • Funcionalitats d’organització i gestió: calendari, agenda, tauler de notícies… 
 • Funcionalitats de seguiment i avaluacióels informes d’activitat o les taules de qualificacions.
evea


Una aula virtual es converteix en una comunitat de persones que interactuen entre si
 i amb els recursos i les activitats que  
hi ha disponibles. No és,  malgrat el terme, un lloc  «virtual» sinó
 un espai real de comunicació i de construcció de coneixement. Moodle com a EVA

Moodle és una plataforma educativa, un conjunt de programari que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a Internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge. 

Moodle és un entorn dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels i de les participants, tant d’estudiants com de professorat. Les aules virtuals construïdes amb Moodle no són pàgines web estàtiques a les quals l’alumnat va a cercar informació o a fer qüestionaris autocorrectius: són espais dinàmics que creixen, es diversifiquen 
i milloren cada vegada que s’hi entra i s’hi fa qualsevol activitat. 

Moodle va ser creat des de la perspectiva del constructivisme social. En efecte, el seu creador i programador principal, en Martin Dougiamas, va iniciar el projecte perquè volia disposar d’un entorn virtual basat en els principis segons els quals el coneixement es  construeix en grup, col·laborativament (Dougiamas, 2002). Per això la primera activitat que va tenir Moodle van ser els fòrums, lloc de trobada on posar en comú el coneixement, discutir-lo i, de forma col·laborativa, crear-ne de nou. 

Àmbits del Moodle de centre

 • Moodle i el centre
  Permet que els centres puguin separar la part de gestió administrativa i comunicació amb la comunitat educativa, que s’esdevé a la seva pàgina web, de la part acadèmica relacionada directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Moodle i el professorat
  Ofereix al professorat un entorn visualment agradable i amigable des del qual es poden crear activitats didàctiques, tant individuals com grupals, i afegir recursos diversificats, com ara enllaços a documents d’elaboració pròpia, enllaços a pàgines web externes i d’altres recursos. 
  A més dels recursos i les activitats, un curs en Moodle permet
  fer el seguiment i l’avaluació del treball que fa l’alumnat i tenir un informe molt detallat de la seva activitat a l’aula.

 • Moodle i l'alumnat
  Ofereix a l’alumnat un entorn privat i personal on cal identificar-se per entrar i, un  cop dins, amb diferents aules a les quals té accés.
  En entrar dins un curs,
  troba una estructura clara, entenedora i de navegació senzilla, amb activitats programades que segueixen el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns (com ara textos, imatges o elements multimèdia) o recursos externs (com ara llocs web per visitar) que han estat prèviament seleccionats pel professorat. 
  En un curs també hi ha les
  diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna de persona a persona i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci. L’experiència demostra que un o una estudiant no està mai en soledat en un entorn d’aquest tipus, i que, en molts casos, serveix per escurçar distàncies i millorar l’acció tutorial

 • Moodle i les famílies
  Moodle permet controlar l’accés de les persones a dos nivells bàsics: portal i cursos. Si les famílies disposen d’identificació (nom d’usuari o usuària i contrasenya), poden entrar al portal i consultar informacions que potser no estan disponibles per a la resta de persones que visiten el lloc. 
  També es pot permetre l’accés a les famílies, una vegada s’hagin identificat, a determinats cursos, per exemple, cursos de tutoria o d’activitats extraescolars, de manera que poden seguir l’activitat dels seus fills i les seves filles.

Incrustar serveis 2.0 de la caixa d'eines, recursos i activitats principals, seguiment i avaluació

Incrustar serveis 2.0

La mecànica és pràcticament sempre la mateixa:
 • Tenim un recurs creat o pujat a un servei 2.0
 • Copiem el codi "embed" del servei
 • Anem al nostre curs de Moodle:
  • Creem un Recurs o una Activitat
  • Activem l'edició en format codi HTML
  • Enganxem el codi "embed"
  • Desem

Principals Recursos

Els principals Recursos que ens permet crear Moodle, accessibles per a la seva creació a través del desplegable “Afegeix un recurs”, són:
 • Etiqueta. Una etiqueta és un recurs senzill i potent que permet escriure text, mostrar imatges i carregar materials multimèdia.
 • Compon una pàgina de text. El recurs Compon una pàgina de text és una manera fàcil de posar a l’abast de l’alumnat textos curts.
 • Compon una pàgina web. És un recurs que va una mica més enllà de la pàgina de text pla: permet donar format al text, afegir-hi fotografies, enllaços a Internet, taules o escriure directament amb codi HTML.
 • Enllaça un fitxer o lloc web. El recurs val tant per a documents ubicats físicament a la carpeta Fitxers de Moodle, per a documents publicats a Internet o per a qualsevol adreça de la xarxa que interessi didàcticament.
 • Visualitza un directori. Permet posar a l’abast de l’alumnat un bon grapat de documents accessibles a un únic clic.

Principals Activitats

En activar l’edició en un curs de Moodle es poden triar diverses activitats per inserir-hi. Algunes són estàndards de l’aplicació Moodle i altres no. En comentem algunes, tot posant sempre l’èmfasi en la seva potència com a eines d’avaluació.
 • Base de dades. Aquesta activitat (entrar entrades) la pot fer el professorat, el professorat i l’alumnat, o l’alumnat tot sol. És avaluable
 • Consulta.  És una eina tan senzilla com potent per valorar els coneixements previs que té l’alumnat abans de començar un tema i també per conèixer els aprenentatges que s’han dut a terme en les darreres activitats realitzades.
 • Enquesta. És precisament una activitat d’avaluació d’un curs virtual pensada per quan s’arriba a les acaballes del curs i l’objectiu és avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Fòrum. Són un lloc de debat i d’interacció de primer ordre i també poden esdevenir eines d’avaluació, ja que en els paràmetres d’edició es pot triar que els missatges de l’alumnat siguin valorats amb una nota o amb una escala d’avaluació que s’hagi preparat prèviament. S’aconsella valorar la participació en els fòrums.
 • Glossari. És un llistat de definicions similars a una diccionari o a una enciclopèdia, molt eficaç per enriquir el vocabulari. És una activitat de Moodle que pot ser usada de manera col·laborativa i és en aquest sentit que pot servir molt bé com a eina d’avaluació.
 • Lliçó. És una activitat complexa ja que pot tenir capítols i subcapítols que presenten continguts per tal que l’alumnat construeixi el seu coneixement. Per avançar d’un capítol a l’altre, per progressar dins de la lliçó, l’alumnat ha de respondre unes qüestions clau al final d’una pàgina de contingut. Si les sap, avançarà i, si no les sap, el sistema li recomanarà que repassi la lliçó.
 • Qüestionari. Es poden entendre com una eina per a l’avaluació sumatòria però són tan potents, flexibles i interactius que abasten totes les modalitats d’avaluació i les posen al servei de l’aprenentatge de l’alumnat i de l’òptima gestió del temps del professorat.
 • Tasca.  Les Tasques constitueixen una de les activitats més potents de Moodle. S’assemblen als exercicis tradicionals que se solen proposar en una aula presencial però se’n distingeixen per la facilitat de correcció, la immediatesa dels registres, la interactivitat en el procés i els guanys en tota la seqüència d’ensenyament/aprenentatge. Es poden concebre com exercicis que el professorat posa i que l’alumnat li retorna per tal que els qualifiqui. El professorat pot posar nota i pot fer comentaris; també pot recomanar la revisió de la tasca i l’alumnat la podrà tornar a trametre quan l’hagi millorada.
 • JClic.  L’activitat JClic és una activitat no estàndard de Moodle, que està inclosa per defecte als llocs Moodle instal·lats al servei Àgora. Permet assignar aquests populars paquets d’exercicis des de Moodle i que els resultats quedin desats de manera automàtica a la taula de qualificacions de l’alumnat.
 • Quadern Virtual. L’activitat Quadern Virtual és també un mòdul no estàndard de Moodle inclòs al servei Àgora. Els quaderns virtuals incorporen ja un sistema d’avaluació asíncrona que permet la interacció entre l’alumne o l’alumna que completa el quadern i el professor o la professora que el corregeix a través d’uns quadres de diàlegs que es poden posar a sota de cada pregunta.

Seguiment i avaluació

Moodle, que està pensat per a l'ensenyament i l'aprenentatge, ofereix al professorat el Llibre de qualificacions amb tota mena d'eines per observar i mesurar l'avenç dels estudiants i oferir-los la retroacció i acompanyament necessaris per arribar a les fites marcades.

Cada estudiant veu el seu propi Llibre de qualificacions on queden recollides no solament les qualificacions de les activitats fetes, sinó també les retroaccions i consells que li va donar el professorat.

Com disposar d'un entorn Moodle?

En primer lloc, cal dir què es necessita i què suposa disposar d'un entorn Moodle:
 • El programari, que es pot descarregar de manera gratuïta des del web http://moodle.org
 • Un ordinador servidor en el qual s’instal·la el programari. 
 • Una persona que faci les tasques d’instal·lació, manteniment i actualització de les versions de programari. 
 • Una persona que administri el lloc: en essència, ha de crear els cursos per al professorat, administrar usuaris i usuàries i fer el manteniment de la pàgina inicial o portal del lloc.  
Així doncs, en el moment que un centre educatiu decideix utilitzar Moodle com a plataforma educativa, cal que prengui un seguit de decisions importants: en quin servidor s’ha d’instal·lar el programa? Qui s’ha d’encarregar del manteniment del programa? 
 
Pel que fa al servidor, hi ha diverses opcions per disposar d’un entorn Moodle al servei del centre, cadascuna amb els seus avantatges i les seves limitacions: 
 • Un servidor local al mateix centre que s’ha de gestionar i administrar amb els recursos propis. 
 • Un servidor extern de pagament amb gestió pròpia. 
 • Un servidor extern allotjat a la XTEC amb gestió compartida a través del servei Àgora.

Per tal de practicar amb un entorn Moodle, us proposem dos llocs:

Manuals


Guia Moodle per al professorat
On compartir?

Conscient de la necessitat de crear espais on es puguin compartir materials educatius per a la plataforma Moodle, el Departament d’Educació posa en marxa, a partir del curs 2009-2010, el servei Alexandria (http://alexandria.xtec.cat) en el qual el professorat pot participar de diferents maneres:
 • Mitjançant l’aportació de materials de generació pròpia.
 • Amb la cerca i descàrrega de cursos i altres materials del lloc per utilitzar-los al seu propi lloc Moodle.
 • Amb la valoració i el comentari dels materials que utilitza.
Us deixem 2 vídeo-tutorials sobre com cercar un curs a Alexandria i sobre com restaurar-lo al 'nostre' Moodle:
Comments