Home Page || for my English Speaking students || tutorial group online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
email me: E-MAIL
Grzegorz Michalski PhD

Titles and degrees:
 • 1998 - Master degree in Economics (Wroclaw University of Economics)
 • 2002 - Doctoral degree in Economics (Wroclaw University of Economics)

Position

 • Assistant Professor, Department of Corporate Finance and Value Management in Finance Management Institute @ Faculty of Management, Computer Science and Finance @ Wroclaw University of Economics

Courses taught at present

 • Corporate financial management;
 • Capital budgeting;
 • Financial planning;
 • Entrepreneurial finance;
 • Small and medium enterprises finance;
 • Corporate financial management;
 • Corporate financial strategies;
 • Strategic financial management;
 • Advanced corporate financial management.

Research areas

 1. Corporate finance
  1. Corporate financial liquidity:
   - short-run and short-term financial management policies and decisions;
   - accounts receivable management, inventory management, operational cash management, accounts payable management etc.
  2. Micro and small business financial management:
   - small business financial decisions and policies;
   - small business financial strategies;

The most important publications

Books:

 1. Liquidity value during short-run financial management process, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Monografia naukowa oparta na pracy doktorskiej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 2. Lexicon of financial management, Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 3. Fundamentals of corporate financial management, Podstawy zarządzania finansami, Monografia, WSZ Edukacja, Wrocław 2003.
 4. Financial corporate strategies, Finansowe strategie przedsiębiorstwa, Monografia, WSZiA Opole, Opole 2004.
 5. Capital budgeting, Budżetowanie kapitałów, (red. W. Pluta, coauthors: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki and oth.), PWE, Warszawa 2000.
 6. Small and Medium Business financial management, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, (red. W. Pluta, coauthors: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki and oth.), PWE, Warszawa 2004.
 7. Small and medium enterprises financial liquidity management, Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWE, Warszawa 2005.
 8. Short-run finance, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (coauthor: W. Pluta), C.H.Beck, Warszawa 2005.
 9. Secrets of microfirms financial success. From starup to stable growth, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, (coauthor: K. Prędkiewicz), C.H.Beck, Warszawa 2007.

Papers:

 1. Value Based Economic Order Quantity of Inventories, VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, authorship = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
 2. Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, authorship = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
 3. The Typical Levels of Liquidity Measures in Small Firms, Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
 4. Operational Risk of the Buyers - Elements of Portfolio Management Approach in Accounts Receivables Management, Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
 5. Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
 6. Why Firms Tie Money in Cash Balances? Demand for Cash in Firm and its Relation to Operational Business Risk, Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, authorship = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
 7. Value Based Production Order Quantity Model, Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 - 250.
 8. Financial Management in Micro and Small Enterprises and Globalisation Risk Analysis, Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
 9. Debt Costs Determinants in Small Enterprise, Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
 10. Influence of Precautionary Cash Level on Value of the Firm, Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
 11. Value Based Inventory Management in Small Enterprise, Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
 12. Value Based Inventory Management Perspective of Delivery Risk, Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
 13. Value Based Accounts Receivable Monitoring Techniques, Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
 14. Net Working Capital Management Strategies as Factor Shaping Small Firm Value, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, authorship = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
 15. The Optimum Level of the Financial Liquidity in the Small and Middle Enterprises, Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
 16. Short-Term SME Financing, Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
 17. Value-Based Cash Management Models Application in Firm, Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
 18. Value-Based Inventory Management - EOQ modification, Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
 19. Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity, Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
 20. Relation Price to Book Value as Factor Shaping Intrinsic Value of Liquidity, Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
 21. Factors Decreasing the Intrinsic Value of the Liquidity, Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
 22. Methods Indirectly Control Risk During Financial Management in Small Enterprise, Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
 23. The Reasons Why the Industrial Firms Hold Financial Liquidity, Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
 24. Small and Medium Enterprises Accounts Receivable Management With Intrinsic Value of Liquidity in View, Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
 25. The Optimal Level of the Financial Liquidity - The Proposal of Marking, Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
 26. The Usefulness of Statical Measures of the Financial Liquidity, Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
 27. Benefits from the Aggregate Financial Liquidity in the Firm, Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
 28. Short-Term Financial Management Based on the Information about the Value of the Liquidity and its Influence on the Value of the Firm, Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
 29. The Dynamic Measures of Financial Liquidity, Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.
 30. Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
 31. Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
 32. Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
 33. W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
 34. Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
 35. Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
 36. Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
 37. Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
 38. Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
 39. Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
 40. Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
 41. Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
 42. Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
 43. Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
Department of Corporate Finance and Value Management | Grzegorz Michalski (personal page)

Kontakt do mnie:

tel: 0048783312387

tel2: 0048503452860

fax: 0048717181717

www: http://michalskig.com/

Adres:

dr Grzegorz Michalski

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością

Instytut Zarządzania Finansami

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704

PL53-345 Wrocław, Polska

the postal address:

Grzegorz Michalski PhD

Department of Corporate Finance & Value Management

Finance Management Institute

The Faculty of the Management, Computer Science and Finance

Wroclaw University of Economics

ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-1, KFPiZW

PL53-345 Wroclaw, Polska

================================

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami

Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich


Tematy ostanio realizowane: Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922

SSRN.com

RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

Wartość płynności finansowej

Książkowa wersja mojej pracy doktorskiej: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [wydana jako Monografia] ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Tajniki finansowego sukcesu dla Mikrofirm

Podręcznik podstawowy do zarządzania finansami przedsiębiorstw i strategi finansowych przedsiębiorstw: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Zarządzanie płynnością finansową w MSP

Podręcznik podstawowy do zarządzania płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach: Płynność finansowa MSP. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Leksykon zarządzania finansami

Leksykon zarządzania finansami - zawiera wszystkie podstawowe definicje, wzory i tablice finansowe z zarządzania finansami. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

Poradnik jest przygotowany specjalnie pod kątem prezentacji zagadnień odnoszących się do krótkoterminowego planowania finansowego w dużych korporacjach. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

szukasz ciekawych usług finansowych?

Jeżeli chcesz założyć konto bankowe przez internet, szukasz kontaktu z doradcą kredytowym, itp. zapraszam do zapoznania się z ofertą: KLIKNIJ TU


Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | AukroStrona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
Kontakt: EMAIL

2008zimaWSZiA: Slajdy z dn. 10-11X2008 do ćwiczeń i wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|

2008zimaWSZiA: Slajdy do wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|

2008zimaWUE: Listy do ćwiczeń z Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa || eportal

Lista: Lista 01: PDF | Lista 01: DOC

2008zimaWUE: Listy do wykładów i ćwiczeń z Zarządzania Finansami MŚP || eportal

Lista: Lista 01:PDF | Lista 01: DOC

2008zimaWSZiA: Listy do wykładów i ćwiczeń ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstw || eportal

Lista: Lista 01: PDF | Lista 01: DOC
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054

http://michalskig.ae.wroc.pl/

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

 

 

1.        Nazwisko: MICHALSKI

2.        Imię: GRZEGORZ

3.        Data urodzenia: 13 sierpnia 1972

4.        Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH

 

Instytucja

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.

Data:

10/1998 – 12/2002

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Doktor nauk ekonomicznych

 

Instytucja

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.

Data:

10/1993 – 06/1998

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Magister (kierunek: finanse i bankowość)

 

 

 

                                                     

5.        Doświadczenie w świadczeniu usług dydaktycznych i szkoleniowych:

 

Daty:

Zamawiający

Tematyka / obszary zagadnień

dane dodatkowe

1998 do teraz

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 0713680646.

Studia dzienne, wieczorowe i zaoczne. Zajęcia warsztatowe i zajęcia teoretyczne z: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (obejmujące analizę finansową, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową, ocenę projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami, zarządzanie zapasami, zarządzanie środkami pieniężnymi)

Budżetowanie kapitałów (obejmujące min. zmianę wartości pieniądza w czasie, analizę projektów inwestycyjnych, planowanie zapotrzebowania na kapitał)

Planowanie finansowe (a w tym: analiza sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdań pro forma, określanie planowanego zapotrzebowania na dodatkowe niezbędne środki)

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (a w tym: strategie kapitału obrotowego netto, zarządzanie cyklem konwersji gotówki, określanie zapotrzebowania na kapitał pracujący, cykl operacyjny, metoda ABC, zarządzanie zapasami, zarządzanie kredytem kupieckim, zarządzanie należnościami, zasady udzielania kredytu kupieckiego, zasady oceny kontrahentów, < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" namespace="">5C kredytu kupieckiego, metoda punktowa, zarządzanie środkami pieniężnymi, wpływ decyzji krótkoterminowych na wartość przedsiębiorstwa, relacja między płynnością a rentownością firmy).

Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw (obejmujące analizę finansową MŚP, finanse MŚP, zarządzanie wartością MŚP, analizę wskaźnikową MŚP, ocenę projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością finansową MŚP, zarządzanie należnościami, zarządzanie zapasami, zarządzanie środkami pieniężnymi)

Finanse przedsiębiorstwa.

 

1998 do 2006

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu; ul. Pabianicka 2; 53-339 Wrocław; tel. (71) 36 46 001.

Studia dzienne i zaoczne. Zajęcia warsztatowe i zajęcia teoretyczne z: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (obejmujące analizę finansową, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową, ocenę projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami, zarządzanie zapasami, zarządzanie środkami pieniężnymi)

Finanse międzynarodowe

Business Plan

Rynek kapitałowy i pieniężny

 

2003 do 2005

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu; ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław; 0713772100.

Studia zaoczne. Zajęcia warsztatowo-teoretyczne z: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (obejmujące analizę finansową, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową, ocenę projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami, zarządzanie zapasami, zarządzanie środkami pieniężnymi)

 

2003 do teraz

Studium Podyplomowe prowadzone przez KZFP Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; ul. Komandorska 118/120 p. 704Z, 53-345 Wrocław, tel. 0713680646.

Zajęcia warsztatowe i zajęcia warsztatowo-teoretyczne z:

Analiza sprawozdań finansowych

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową

Krótkoterminowe planowanie finansowe

Biznes Plan

 

2004

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Współautorstwo tekstu poradnika – podręcznika dla obecnych i przyszłych małych i średnich przedsiębiorców z zakresu zarządzania finansami.

Podręcznik: Pluta W. [red.], Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.

2004 do 2005

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu; ul. Ofiar Katynia 28, 49-300 Brzeg, tel. 0774160070.

Studia zaoczne. Zajęcia warsztatowo-teoretyczne z: Ekonomika i finanse oświaty

 

2004 do teraz

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, 0774021900.

Studia dzienne, wieczorowe i zaoczne. Zajęcia warsztatowe i zajęcia warsztatowo-teoretyczne z:

Strategie Finansowe Przedsiębiorstw (obejmujące min. analizę wartości pieniądza w czasie, analizę projektów inwestycyjnych, planowanie zapotrzebowania na kapitał, uwzględnianie ryzyka w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, analizę kosztu kapitału pozyskiwanego przez firmy)

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (a w tym: strategie kapitału obrotowego netto, zarządzanie cyklem konwersji gotówki, określanie zapotrzebowania na kapitał pracujący, cykl operacyjny, metoda ABC, zarządzanie zapasami, zarządzanie kredytem kupieckim, zarządzanie należnościami, zasady udzielania kredytu kupieckiego, zasady oceny kontrahentów, 5C kredytu kupieckiego, metoda punktowa, zarządzanie środkami pieniężnymi, wpływ decyzji krótkoterminowych na wartość przedsiębiorstwa, relacja między płynnością a rentownością firmy).

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (w tym, tematy takie jak: Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu. Wartość księgowa. Wartość aktywów netto. Wartość likwidacyjna. Wartość odtworzeniowa. Wartość giełdowa. Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych. Składniki wolnych przepływów pieniężnych szacowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa (CR, EBIT, NOPAT). Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy. Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał. Wartość przyszła, wartość obecna. Wartość obecna renty. Wartość obecna renty wieczystej. Metody oceny projektów: NPV i IRR. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. Kapitał własny. Wpływ ryzyka na koszt kapitału. WACC. Struktura kapitałowa a WACC. Mierniki oparte na wartości. EVA i  SVA. Wpływ zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie należnościami. Zarządzanie zapasami. Zarządzanie środkami pieniężnymi)

 

2005

Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.

Współautorstwo - Przygotowanie tekstu poradnika z zakresu krótkoterminowego zarządzania kapitałem między innymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Poradnik: Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, CHBeck, Warszawa 2005.

2005

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Autorstwo tekstu podręcznika z zakresu zarządzania płynnością finansową małych i średnich przedsiębiorstw.

Podręcznik: Michalski G., Płynność małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 2005.

2005 do 2005

Informedia Polska; ul. Prądzyńskiego 12/14; 01-222 Warszawa; tel..: (022)4567200.

Wojna Cen – finansowe skutki dla przedsiębiorstwa

 

2005 do teraz

BERNDSON sp. z o. o. ;  al. 3 Maja 9; 30-062 Kraków; tel. 0122948190.

Szkolenia zamknięte. Zajęcia warsztatowo-teoretyczne dla pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw z:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dla kierowników pionów niefinansowych [PGD – Kraków, 2×2 dni, Puratos Polska 1 dzień, NOVOL 2×1 dzień]

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka rzeczowych projektów inwestycyjnych [KSC S.A. 2 dni]

Ocena inwestycji finansowych i inwestycyjnych [TPSA 1 dzień]

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych [BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. 2×2dni]

 

2005 do teraz

BOMIS Progress sp. z o. o.; ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań; tel. 0618602280.

Szkolenia otwarte. Zajęcia warsztatowo-teoretyczne dla pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z:

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie [4 szkolenia 2 dniowe]

 

2005 do teraz

UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski sp. z o. o.; ul. Niecała 2d; 65-245 Zielona Góra; tel. 0683256693

Szkolenie otwarte. Zajęcia warsztatowo-teoretyczne dla pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z:

Analiza sprawozdań finansowych i finansowe elementy biznes planu

 

2006 do teraz

Wolters Kluwer Polska, ABC a Wolters Kluwer business, ul. Płocka 5a, Warszawa

Szkolenia otwarte. Zajęcia warsztatowo-teoretyczne dla pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z:

Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych.

Ocena kontrahentów na podstawie sprawozdań finansowych - co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

Krótkoterminowe decyzje finansowe. Zarządzanie płynnością.

 

 

6. Przynależność do organizacji branżowych i naukowych:

European Finance Association (EFA), http://www.efa-online.org/

American Finance Association (AFA), http://www.afajof.org/

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB), http://www.psfib.eu/

 

7. Nagrody:

Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 27 września 2006 r.)

Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 29 września 2005 r.)

Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 1 października 2004 r.)

 

 

8. Publikacje:

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH

przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

***

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

 

1.       VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.

2.       Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.

3.       Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.

4.       Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.

5.       Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and  modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.

6.       Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich  relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Teoria i  Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.

7.       Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa  wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 - 250.

8.       Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.

9.       Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.

10.    Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.

11.    Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.

12.    Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.

13.    Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.

14.    Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.

15.    Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.

16.    Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.

17.    Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.

18.    Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.

19.    Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.

20.    Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.

21.    Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.

22.    Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.

23.    Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.

24.    Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.

25.    Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.

26.    Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.

27.    Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.

28.    Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.

29.    Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.

 

 

Monografie:

 

1.       Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004.

2.       Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004.

3.       Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].

 

 

Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

 

1.       W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.

2.       Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.

3.       Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.

4.       Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366.

 

 

Skrypty szkoleniowe i inne publikacje:

 

1.       Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.

2.       Finanse przedsiębiorstwa dla niefinansistów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy dla Polska Grupa Dealerów, Berndson Szkolenia, Kraków 2005.

3.       Zarządzanie płynnością finansową, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy, Wydawnictwo BOMIS Press, BOMIS Progres, Poznań, Wrzesień 2005 [wyd. 1], Październik 2005 [wyd. 2].

4.       Analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz finansowe elementy biznes planu czyli jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy, Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra, Listopad 2005.

5.       Ocena projektów inwestycyjnych i finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], skrypt  szkoleniowy dla managerów TP S.A., BERNDSON, Kraków, Czerwiec 2006.

6.       Zarządzanie finansami w firmie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt szkoleniowy  dla firmy Puratos Polska Sp. z o.o., BERNDSON, Kraków, Wrzesień 2006.

7.       Ocena i dobór inwestycji rzeczowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  Skrypt  szkoleniowy dla dyrektorów Krajowej Spółki Cukrowej S.A., BERNDSON, Kraków, Sierpień 2006.

8.       Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych  dla firmy BIMS PLUS Sp z o.o. Spółka Komandytowa, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  BERNDSON, Kraków, Lipiec 2006.

9.       Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów  inwestycyjnych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Listopad 2006.

10.    Ocena kontrahentów na podstawie sprawozdań  finansowych. Co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Listopad 2006 [wydanie 2: Warszawa, Marzec 2007].

11.    Krótkoterminowe decyzje finansowe. Zarządzanie płynnością finansową, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Marzec 2007.

 

 

* * *

Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej:

1b.                Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.

2b.                Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.

3b.                Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.

4b.                Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.

5b.                W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.

6b.                Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.

7b.                Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.

8b.                Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.

9b.                Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.

10b.             Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.

11b.             Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.

12b.              Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.

13b.             Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.

14b.             Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.

15b.             Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

Grzegorz   Michalski

Wrocław, 8 VI 2007.