เทือกเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         เป็นเทือกเขาที่อยู่ ทางชายขอบตะวันตกตอนบน ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ กลายเป็นเส้นกั้นเขตแดนจังหวัดเลย กับจังหวัดชัยภูมิยอดเขาที่สูง ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ยอดเขาภูหลวง สูง 1,571 เมตร โดยเฉพาะภูกระดึง (1,316 เมตร) จะมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นภูเขายอดตัดแบบราบ คล้ายโต๊ะ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

         เป็นเทือกเขาที่อยู่ระหว่าง ชายขอบด้านตะวันตกตอนล่าง ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยต่อเนื่องมาจาก เทือกเขาเพขรบูรณ์ 1 ลงไปทางใต้ จดเทือกเขาสันกำแพง เทือกเขาดงพญาเย็น เป็นเทือกเขาที่เกิด จากลอยเลื่อน เรียกลักษณะดังกล่าวนี้ว่า ภูเขาหักตัว

         เป็นขอบทางด้านใต้ ของที่ราบโคราช ทอดตัวในแนว ตะวันตก-ตะวันออก กั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับภาคตะวันออก คือ ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับจังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก ยอดเขาที่สูงที่สุด ในเทือกเขานี้ คือ เขาแหลม สูง 1,368 เมตร
         อยู่ทางชายขอบด้านใต้ เริ่มต้นจากช่องตะโก ซึ่งเป็นแนวเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทอดตัวในแนว ตะวันตก-ตะวันออก กั้นพรมแดนระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับประเทศกัมพูชา มียอดสูงที่สุดชื่อ ยอดเขาภูโคกใหญ่ สูง 753 เมตร จังหวัดอุบลราชธานี เทือกเขานี้มีเขาพระวิหาร สูงประมาณ 657 เมตร เป็นที่ตั้งของ ปราสาทหินเขาพระวิหาร ซึ่งเป็นพรมแดน จังหวัดศรีสะเกษ กับประเทศกัมพูชา
         ทอดตัวในแนว ตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียงเหนือ จากชายแดนไทย ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ข้ามปากแม่น้ำมูล เข้าสู่อำเภอโขงเจียม เลียบชายฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นไปยังจังหวัดมุกดาหาร เป็นเขตแดนของ จังหวัดมุกดาหาร กับกาฬสินธุ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ กับจังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ กับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานี กับจังหวัดขอนแก่น มียอดเขาสูงหลายยอด เช่น ภูเขาหัก ภูผาแดง และภูงอย
______________________________________________________________________________________________
Comments