เทือกเขา         เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวตะวันตก - ตะวันออก ยาวประมาณ 1,330 กิโลเมตร เฉพาะที่กั้นเขตแดน ไทยกับพม่า ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร เป็นต้น กำเนิดของสาขาต่างๆ ของแม่น้ำสาละวิน เป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิง และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสาขาของแม่กก ตอนปลายของเทือกเขาเชื่อมต่อกับเทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาแดนลาว ยอดที่สูงที่สุดในเทือกเขานี้ คือ ดอยผ้าห่มปก สูง 2,160 เมตร อยู่ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

         เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันตกของภาคเหนือทอดตัวไปในแนวเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ 1,410 กิโลเมตร เทือกเขาแดนลาวกั้นพรมแดนไทย-พม่า ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำปาย ลงมาทางใต้จนถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เทือกเขาถนนธงชัย แยกออกเป็นสาม 3 แนวย่อยคือ 

         เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก เริ่มต้นจากเทือกเขาแดนลาวบริเวณปากแม่น้ำปาย ทอดตัวลงมาทางใต้ตามแนวพรมแดนไทย-พม่า ไปสิ้นสุดที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
        เทือกเขาถนนธงชัยกลาง เป็นเทือกเขาที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยวมกับแม่น้ำแจ่มเริ่มต้นจากเทือกเขาแดนลาวทอดตัวลงมาทางใต้ มาบรรจบกับเทือกเขาตะนาวศรีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
        เทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นเทือกเขาที่อยู่ระหว่างแม่น้ำแจ่ม และแม่น้ำตื่นกับแม่น้ำปิง มียอดเขาที่สำคัญของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก ได้แก่ ดอยอินทนน สูง 2,565 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 
         เป็นเทือกเขาที่แบ่งน้ำหรือปันน้ำ ให้ไหลไป 2 ทิศทาง กล่าวคือ แม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขานี้ได้แก่ แม่น้ำกก กับแม่น้ำอิง ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือลงสู่แม่น้ำโขง และแม่น้ำวังกับแม่น้ำยม ไหลไปทางใต้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เทือกเขาผีปันน้ำมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 412 กิโลเมตร ประกอบด้วยทิวเขาย่อยๆ 3 แนว คือ เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก (เทือกเขาขุนตาล) ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ อยู่ระหว่างแม่น้ำปิงกับแม่น้ำวังกั้นเขตแดนจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายและลำปาง และระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดลำพูน ยอดเขาที่สำคัญได้แก่ ดอยผาโจ้ ดอยแม่โถ และดอยขุนตาล
        เทือกเขาผีปันน้ำกลาง ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำวัง ตอนเหนือของเทือกเขาเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำกก และแม่น้ำอิง ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ แล้วทอดตัวลงมาทางใต้เป็นเส้นกั้นเขตแดนจังหวัดลำปางกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปางกับจังหวัดสุโขทัย
        เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน ซึ่งกลายเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดน่าน ทอดตัวลงมาทางใต้กลายเป็นเส้นกั้นเขตแดนของจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่าน ยอดเขาที่สำคัญคือ ยอดเป็นช้าง

            เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคเหนือ กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว เทือกเขานี้ทอดตัวจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ลงไปทางใต้จนถึงอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ยาวประมาณ 590 กิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ภูเมียง ซึ่งอยู่ในประเทศลาว และเทือกเขานี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน

______________________________________________________________________________________________
Comments