ลักษณะของภูมิภาคใต้

ภาคใต้

        กลุ่มชนโบราณที่เคยอาศัยและตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ คือ "ชนชาวถ้ำ" และ "ชนชาวน้ำ"

        ชนชาวถ้ำ ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าเขา โดยเข้าป่าล่าสัตว์ตามแบบดั้งเดิม ชนกลุ่มนี้คือ บรรพบุรุษของพวกเซมัง หรือ ซาไก หรือเงาะป่า


        ชนชาวน้ำ อาศัยอยู่ในแนวชายฝั่งทะเลตามอ่าวหรือถ้ำบนเกาะ คือ พวกโอรังลาโอด หรือ โปรโต-มาเลย์ หรือชาวเลที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน


        เนื่องจากทำเลที่ตั้งของภาคใต้เป็นคาบสมุทร ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ จึงมีชนต่างชาติเข้ามาพำนักอาศัยและเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวจีน และชาวตะวันออกกลาง


ที่อยู่อาศัย 

        จะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ใกล้ท่าน้ำ ลำคลอง อ่าวและทะเล เพื่อสะดวกในการสัญจรและการทำมาหากิน คนไทยภาคใต้จะมีคติในการตั้งบ้านเรือน เช่น ปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับเสาเรือนแทนการขุดหลุมฝังเสา เพื่อสะดวกในการโยกย้ายและเป็นการป้องกันมด ปลวก มีคติห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน เพราะจะขวางเส้นทางลมมรสุมซึ่งอาจทำให้หลังคา ปลิวและถูกพายุพัดพังได้ง่าย วัสดุที่นำมาสร้างคือสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น บ้านเรือนมีหลายลักษณะ มีทั้งบ้านเรือนเครื่องผูก หลังคาทรงจั่วและทรงปั้นหยา มีใต้ถุนเตี้ยเพราะมีลมพายุเกือบทั้งปี หากปลูกเรือนสูงอาจต้านทานแรงลม ทำให้เรือนเสียหายได้การแต่งกาย 

        เนื่องจากภาคใต้ตั้งอยู่แถบศูนย์สูตร มีผลให้อุณหภูมิไม่แตกต่างกันนัก ชาวใต้นิยม แต่งกายแบบเรียบง่าย หลวม ๆ ส่วนมากใช้ผ้าฝ้าย รูปแบบเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่คล้ายกับของมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพราะอยู่ในลักษณะอากาศแบบเดียวกัน ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของ ของภาคใต้ คือ ผ้ายก ผ้าจวน ผ้าไหมพุมเรียง และผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าที่นิยมกันในภาคใต้ตอนล่าง เป็นต้นผ้าพื้นเมืองของภาคใต้

                                   
                                           ผ้าไหมพุมเรียง                                           ผ้ายก


                                           
                                                        ผ้าจวน                                        ผ้าปาเต๊ะ


ขนบธรรมเนียมประเพณี 

        จากภูมิประเทศที่เป็นทางผ่านเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้า ต่างชาติส่งผลถึงวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อของผู้คนในดินแดนแห่งนี้ด้วย ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในภาคใต้นับพันปีมาแ้ล้ว และศาสนาอิสลามซึ่งได้เผยแพร่ ในระยะหลัง แต่เป็นที่นิยมนับถือกันของคนไทยในภาคใต้ตอนล่าง คนในภาคใต้ยังมีความเชื่อและประเพณีที่ผูกพันกับธรรมชาติ เช่น ประเพณีรับขวัญข้าว ทำขวัญเรือและเซ่นสรวงแม่ย่านางเรือ ประเพณีการทำบุญวันสารทเดือนสิบซึ่งเป็นความศรัทธา ในเรื่องบุญและความกตัญญูต่อบุพการี ประเพณีชักพระซึ่งเชื่อว่าทำให้ฝนตกตามฤดูกาล


การทำขวัญเรือ

.. 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

ประเพณีชักพระ


มหรสพเพื่อความบันเทิง

        ที่นิยมกันมาก คือ กีฬาต่อสู้ เช่น การแข่งเรือ ชนวัว การเลี้ยงนกเขา เพื่อประชันเสียงกัน มหรสพที่นิยม คือ การแสดงโนราห์และหนังตะลุง

                          .............
                                            การชนวัว                                       การแข่งขันประชันเสียงนกเขา

เหตุการณ์สำคัญของภูมิภาค

        ในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้นำพันธุ์ยางพารามาปลูกเป็นครั้งแรกในจังหวัดตรัง และแพร่ไปทุกจังหวัด
        ในภาคใต้ มีการสำรวจขุดแร่ทำเหมืองดีบุกจนเป็นอาชีพที่ทำรายได้หลัก การประมงได้รับการปรับปรุงให้เป็นอาชีพที่ทันสมัย รัฐบาลให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผลให้วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในการครองชีพมีความหลากหลายมากขึ้น

สวนยางพารา

        รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ทำให้วัฒนธรรมจากภายนอก หลั่งไหลเข้าสู่ภาคใต้ พื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว เช่น หาดใหญ่ เกาะภูเก็ต เกาะสมุย ปาดังเบซาร์ 

เกาะภูเก็ต


เกาะสมุย
______________________________________________________________________________________________
Comments