ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สพป.มส2

ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 เลขทะเบียน

 รายการไปราชการ

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ


กข-787
กข-912 นข-644
       
จังหวัดเคลื่อนที่ ล่องแพวิทยา16 - 17 ต.ค. 61

ผ่องพรรณ
ณรงค์


 
นข-646
      
ประเมินวิทยฐานะ 
                                                                        รับ-ส่ง นร. เลโค๊ะ
17 ต.ค. 61

14 ต.ค 61
ชัชวาลย์

สุดธิดา


อาคม

อาคม

 

กข 2601
จังหวัดเคลื่อนที่
ประชุมจังหวัด
17 ต.ค. 61
15-16 ต.ค. 61
สิรินาถ
พงษ์ศักดิ์
วิเชฐ
วิเชฐ


 นข 382
ตู้ นิสสัน
        นข-834
 
  นข-1064

ประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน11 - 12 ต.ค. 61

สิริกร

วิเชฐ


 วันที่  10-11 ต.ค.  นายณรงค์  คำใส  ลาพักผ่อน
 ตารางเวรพนักงานขับรถส่วนกลาง   รับผิดชอบส่วนท่านรองจรูญ แสนวิจิตร

ประจำเดือน  ตุลาคม  2561

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง
ประจำเดือน  ตุลาคม  2561

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง


    
    1.การไปราชการทุกครั้งวันเดินทางตรงกับเวรพนักงานขับรถคนใด ให้พนักงานขับรถคนนั้นรับผิดชอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการไปราชการ  หากพนักงานคนใดติดภารกิจส่วนตัว ให้พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบเวรนั้น หาขับรถคนอื่นมาแทนโดยการพูดคุยตกลงกันเองระหว่างพนักงานขับรถให้เรียบร้อยและแจ้งเจ้าหน้าที