ตารางการใช้ส่วนราชการ สพป.มส2

ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 เลขทะเบียน

 

 รายการไปราชการ    

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ


กข-787
จังหวัดเคลื่อนที่
 
22-23 กค. 62                       ผู้ขอใช้  อำเภอ พขร.อาคม
กข-912ประเมิน รร.พื้นที่สูง.                                                                                                                                           

        
 จังหวัดเคลื่อนที่

18-19,24 กค. 62
ผู้ขอใช้  เสาวณีย์
พขร.ณรงค์


 นข-644
       
นิเทศโรงเรียนสังวาลย์
11 กค.62 ผู้ขอใช้ สุรพล  ขับเอง
 
นข-646
      
ประเมินรร.กพด. 11 - 12 ,18 ก.ค. 62เสาวณีย์อาคม
 กข 2601

 นข 382
ตู้ นิสสัน
       

 นข-834นข-1064

80-1348 


 ตารางเวรพนักงานขับรถส่วนกลาง   รับผิดชอบส่วนท่านรองจรูญ แสนวิจิตร


ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง


    
    1.การไปราชการทุกครั้งวันเดินทางตรงกับเวรพนักงานขับรถคนใด ให้พนักงานขับรถคนนั้นรับผิดชอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการไปราชการ  หากพนักงานคนใดติดภารกิจส่วนตัว ให้พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบเวรนั้น หาขับรถคนอื่นมาแทนโดยการพูดคุยตกลงกันเองระหว่างพนักงานขับรถให้เรียบร้อยและแจ้งเจ้าหน้าที