ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สพป.มส2

ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 

 เลขทะเบียน

 รายการไปราชการ

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ

 กข-787
ประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน19 กค. 60


วนิดาประพาส


 กข-912

นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์     ทางการเรียน ห้วยม่วง แม่ก๋อน ซิวาเดอ
ร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์
17-21 ก.ค. 60

26 - 28 ก.ค. 60
3 - 4 ส.ค. 60
ปรียานุช

เสาวณี
พชรพล
บุญ

วิเชฐ
ณรงค์
  นข-644
       
นิเทศ ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน
นิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ นาดอย ล่องแพ           ทะโลงเหนือ  ห้วยวอก ห้วยไก่ป่า
17-20 ก.ค. 60

1 - 4 ส.ค. 60
24 - 28 ก.ค. 60
กนกอร

พะเยาว์
ปรียานุช
ณรงค์

วิเชฐ
บุญ (วันที่ 24 กค. 60)
 นข-646
     
ติดตามโครงการกองทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสายแม่ลาน้อย
นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม แม่งะ 
ห้วยห้า
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม รร.บ้านอุมดาเหนือ  แม่หลุย นาดอย  แม่ออกเหนือ

17 - 19 ก.ค. 60

25 - 26 ก.ค. 60

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 60
ดวงสมร

พชรพล

สิทธิพงษ์
อาคม

อาคม

ณรงค์
 บค - 948
 
นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ละอูบ ศิริราชบ้านดง ส้มป่อย ขุนแม่ลา
18-20 ก.ค. 60
พชรพล
-

กข-2601


ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบริหารงานบุคคล จังหวัดเชียงราย

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ   จังหวัดเชียงราย

18 - 21 ก.ค. 60


21 - 24 ก.ค. 60

สิรินาถ


จินดา

วิเชฐ


วิเชฐ
 นข 382
ตู้ นิสสัน
       
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  จังหวัดเชียงราย                                     รับคณะติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จังหวัดเชียงใหม่
21 - 24 ก.ค. 60

7-8 ส.ค.จินดา                                                                                                                  
อาคม

อาคม
 นข-834


รับคณะประเมิน  สนามบินเชียงใหม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  จังหวัดเชียงราย
ประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำของสพฐ.

5 , 8- 9 ส.ค. 60
21 - 24 ก.ค. 60

18 - 20 ส.ค. 60
ปรียานุช
จินดา

บุญ
บุญ
ณรงค์

บุญ
 
บค-80138
รถหกล้อ

 
   
 


 ตารางเวรพนักงานขับรถส่วนกลาง   รับผิดชอบส่วนท่านรองจรูญ แสนวิจิตร

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

24 ก.ค.. - 30 ก.ค. 60

นายบุญ      กุนนา

31 ก.ค. - 6 ส.ค. 60

นายอาคม    หล้าคำ

7 ส.ค. - 13 ส.ค.. 60

นายณรงค์    คำใส

14 – 20  ส.ค. .60

นายวิเชฐ     เกตุสุวรรณ

ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

21 ส.ค.-27 ส.ค.60

นายบุญ      กุนนา

28 – 3 ก..60

นายอาคม    หล้าคำ

10– 16 ก.ค.60

นายณรงค์    คำใส

17 – 23 ก.ค.60

นายวิเชฐ     เกตุสุวรรณ


    
    1.การไปราชการทุกครั้งวันเดินทางตรงกับเวรพนักงานขับรถคนใด ให้พนักงานขับรถคนนั้นรับผิดชอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการไปราชการ  หากพนักงานคนใดติดภารกิจส่วนตัว ให้พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบเวรนั้น หาขับรถคนอื่นมาแทนโดยการพูดคุยตกลงกันเองระหว่างพนักงานขับรถให้เรียบร้อยและแจ้งเจ้าหน้าที