ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สพป.มส2

ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 

 เลขทะเบียน

 รายการไปราชการ

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ


กข-787

ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  
23 พ.ค. 61

24 พ.ค. 61

25 พ.ค. 61

ชัชวาลย์

บุญ 

กข-912


ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  


ประเมินต้นแบบสถานศึกษาระดับประเทศ ขุนแม่ลา

23 พ.ค. 61

24 พ.ค. 61

25 พ.ค. 6130 พ.ค. 61

ชัชวาลย์


สถลัชชนันท์                    

ณรงค์ ณรงค์
 นข-644
       
ประเมินต้นแบบสถานศึกษาระดับประเทศ ขุนแม่ลา

30 พ.ค. 61สถลัชชนันท์       วิเชฐ
 
นข-646
      
ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
ประเมินต้นแบบสถานศึกษาระดับประเทศ ขุนแม่ลา
ประเมินต้นแบบสถานศึกษาระดับประเทศ ขุนแม่ลา
   
23 พ.ค. 61

24 พ.ค. 61

25 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61
ชัชวาลย์
สถลัชชนันท์
สถลัชชนันท์
อาคม
อาคม
อาคม
 

กข 2601
ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

ประเมินต้นแบบสถานศึกษาระดับประเทศ ขุนแม่ลา

23 พ.ค. 61

24 พ.ค. 61

25 พ.ค. 61


30 พ.ค. 61
ชัชวาลย์

สถลัชชนันท์
วิเชฐ

บุญ


 นข 382
ตู้ นิสสัน
       
 นข-834

 

บค-80138
รถหกล้อ
    
 
 ตารางเวรพนักงานขับรถส่วนกลาง   รับผิดชอบส่วนท่านรองจรูญ แสนวิจิตร

ประจำเดือน  มีนาคม  2561

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

30  เม.ย. - 6 พ.ค. 61

นายบุญ      กุนนา

7 พ.ค. - 13 พ.ค. 61

นายอาคม    หล้าคำ

14 พ.ค. - 20 พ.ค. 61

นายณรงค์    คำใส

21 พ.ค. –  27 พ.ค. 61

นายวิเชฐ     เกตุสุวรรณ

ประจำเดือน  เมษายน  2561

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

28 พ.ค. - 3 มิ.ย.61

นายบุญ      กุนนา

มิ.ย. – 10 มิ.ย.61

นายอาคม    หล้าคำ

11 มิ.ย. – 17 มิ.ย.61

นายณรงค์    คำใส

23 เม.ย. – 29 เม.ย.61

นายวิเชฐ     เกตุสุวรรณ


    
    1.การไปราชการทุกครั้งวันเดินทางตรงกับเวรพนักงานขับรถคนใด ให้พนักงานขับรถคนนั้นรับผิดชอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการไปราชการ  หากพนักงานคนใดติดภารกิจส่วนตัว ให้พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบเวรนั้น หาขับรถคนอื่นมาแทนโดยการพูดคุยตกลงกันเองระหว่างพนักงานขับรถให้เรียบร้อยและแจ้งเจ้าหน้าที