ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สพป.มส2

ารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 

 เลขทะเบียน

 รายการไปราชการ

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ

 กข-787
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  28-29 ก.ย.60

ดวงสมร

วิเชฐ

 กข-912

ประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา บ้านแม่จอ

รับ- ส่ง วิทยากรอบรมควบคุมภายใน

28 ก.ย. 60

1, 4-5 ต.ค. 60
พงศธร

ษณีย์ภรณ์
อาคม

ณรงค์
  นข-644
       


นิเทศ ติดตาม โรงเรียนประชารัฐ 
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนประชารัฐ 
25 - 28 ก.ย. 60
3-6 ต.ค. 60


ชัชวาลย์
ชัชวาลย์


ณรงค์
วิเชฐ
 นข-646
     
  
ติดตามการติดตั้งโซล่าเซลล์     
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับฯปีการศึกษา 2560
ประเมินรร.สุจริตเครือข่าย 
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนประชารัฐ 


18 - 23 กย. 60
25-29 ก.ย. 60

29 ก.ย. 60, 2-6 ก.ย. 60
9-13 ต.ค. 60

สุรพล
ปรียานุช

พชรพล 
ชัชวาลย์

-
บุญ

อาคม
บุญ
 บค - 948
 กข-2601ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ จังหวัดขอนแก่น              19-23 ก.ย. 60สิรินาถ


บุญ
 นข 382
ตู้ นิสสัน
       

รับ-ส่งคณะประเมินติดตาม งานประกันคุณภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

25 ก.ย. 60

จิตราภรณ์

วิเชฐ
 นข-834 
บค-80138
รถหกล้อ

 
   
 


 ตารางเวรพนักงานขับรถส่วนกลาง   รับผิดชอบส่วนท่านรองจรูญ แสนวิจิตร

ประจำเดือน กันยายน 2560

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

18 ก.ย. - 24 ก.ย 60

นายบุญ      กุนนา

25 ก.ย. - 1 ต.ค. 60

นายอาคม    หล้าคำ

2 ต.ค. - 8 ต.ค. 60

นายณรงค์    คำใส

9 ต.ค. –  15 ต.ค. .60

นายวิเชฐ     เกตุสุวรรณ

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

16 ต.ค.-22 ต.ค.60

นายบุญ      กุนนา

23 ส.ค. – 29 ต.ค.60

นายอาคม    หล้าคำ

30 ต.ค. – 5 พ.ย.60

นายณรงค์    คำใส

6 พ.ย. – 12 พ.ย.60

นายวิเชฐ     เกตุสุวรรณ


    
    1.การไปราชการทุกครั้งวันเดินทางตรงกับเวรพนักงานขับรถคนใด ให้พนักงานขับรถคนนั้นรับผิดชอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการไปราชการ  หากพนักงานคนใดติดภารกิจส่วนตัว ให้พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบเวรนั้น หาขับรถคนอื่นมาแทนโดยการพูดคุยตกลงกันเองระหว่างพนักงานขับรถให้เรียบร้อยและแจ้งเจ้าหน้าที