چرندوپرند    

محمد حامد فیروز
tumblr page counter
 تو مپندار که من شعر به خود می گویم

تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

         مولوی