อัครสาวิกา ๑๓ องค์

๑. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
๒. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา
๓. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์
๔. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย
๕. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน
๖. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก
๗. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
๘. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
๙. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
๑๐.พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๑๑.พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา
๑๒.พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
๑๓.พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
และ http://www.84000.org