Naše služby‎ > ‎

Individuální psychoterapie

Psychoterapie je metoda léčby duševních poruch psychologickými prostředky, uplatňuje se také při prevenci rozvoje duševních poruch a podporuje harmonický rozvoj lidské osobnosti. V rámci psychoterapie mohou být využívány rozličné prvky psychologické pomoci - rozhovor zaměřený na porozumění sobě i okolí, sebepoznání, podporu, terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem, sugesce, relaxace, hypnóza, trénink určitého chování, nácvik žádoucích reakcí, analýzu snů, automatických myšlenek a mnohé další. Psychoterapeutický kontakt v systematické individuální terapii je obvykle pravidelný v rozpětí setkávání jednou za jeden až dva týdny, podle potřeby i častější. Cíl psychoterapie je určen zakázkou, kterou spoluvytváří klient s terapeutem. Z nejčastějších zakázek můžeme jmenovat zmírnění či léčba psychopatologické symptomatiky, porozumění sobě, hlubší seberozvoj, řešení osobních i interpersonálních konfliktů, zvládání stresové zátěže.

V naší praxi zastáváme integrativní přístup v psychoterapii, který kombinuje výhody rozmanitých psychoterapeutických škol. Využíváme zejména prvky:
 • Integrativní psychoterapie
 • Humanistické psychoterapie
 • Racionálně-emoční terapie
 • Kognitivně-behaviorální terapie
 • Dynamické psychoterapie
 • Hypnoterapie
V rámci individuální psychoterapie často reagujeme na požadavek na spolupráci v řešení:
 • Poruch emotivity a nálady - deprese, manie, úzkostné poruchy, záchvaty úzkosti, fobie, obsedantně kompulzivní poruchy...
 • Závislosti - ambulantní dolečování závislosti na alkoholu a drogách po návratu z psychiatrické léčebny, redukce rizik při užívání návykových látek...
 • Stresových poruch - vyrovnávání se s dopadem stresu, traumatu, posttraumatické stresové poruchy...
 • Stabilizace osobnostních projevů - osobnostní růst a seberozvoj u disponovaných zranitelných osob...
 • Vyrovnávání se s dopady duševní poruchy - schizofrenie, psychózy...
 • Kognitivního tréninku, rozvoje kognitivních funkcí - traumata hlavy, kognitivní deficit při neurologických poruchách...