BUS TIMINGS IN MALAYALAM

MGDM HOSPITAL, DEVAGIRI P.O., KANGAZHA, KOTTAYAM - 686555.

Download font to see 


thÂm acob

Iºk uinàoʲ --  anÑç¿o    !Êo·²   ]nÄnSo    uIn½bw

Iºk uinàoʲ

uIn½bw

uIn½bw

Iºk uinàoʲ

06.35

7.30

07.40

08.35

08.45

9.40

11.20

12.15

12.45

13.40

14.20

15.15

15.45

16.40

17.20

18.15

18.30

19.25

19.40

20.30

 

thÂm uXnahm

Iºk uinàoʲ    l_muIn    ]nÄnSo    a¼nSo    ]ÇÃnSo     !H]Éo     uIn½bw

Iºk uinàoʲ

uIn½bw

uIn½bw

Iºk uinàoʲ

07.10

08.20

9.20

10.30

10.50

12.00

12.40

13.50

14.00

15.10

16.20

17.30

17.45

18.55

-

-

 

anjeoI

IcI»n²   t\âw!Áw   Iºk uinàoʲ   ]nÄnSo   AcpÃlÄm   Hle·²   aW±InSm    uIn½bw 

IcI»n²   

Iºk

uIn½bw 

uIn½bw 

Iºk

IcI»n²   

19.30

19.45

20.00 (pampady)

-

07.00

7.15

07.30

07.45

9.00

09.35

10.50

11.05

11.15

11.30

12.45

13.00

14.15

14.30

14.45

15.00

16.15

16.45

18.00

18.15

 

huÐngm

aWoad      CSboco·!k     In\w    Iºk uinàoʲ     l_muIn       ]nÄnSo        uIn½bw

aWoad

Iºk

uIn½bw

uIn½bw

Iºk

aWoad

07.30

08.10

09.00

10.10

11.00

11.45

12.15

13.00

13.45

14.30

15.20

16.10

16.20

17.05

17.50

18.30

19.20

19.55

 

¤cbo²

uIn½bw    ]nÄnSo    l_muIn    Iºk uinàoʲ    °ud]pSoI    ]¿\nSm    8n·]So    aWoad

uIn½bw

Iºk

aWoad

aWoad

Iºk

uIn½bw

07.30

08.30

09.15

09.30

10.15

11.00

11.30

12.20

13.05

13.35

14.20

15.10

15.30

16.20

17.05

17.45

18.30

19.20

 

¼Ã± uhnWoIm  ucnioX

uIn½bw     ]Xo\ndnw tta²      Iºk uinàoʲ     t\âw!Áw     8nu»co       lnÁo

uIn½bw

Iºk

lnÁo

lnÁo

Iºk

uIn½bw

07.45

08.40

10.00

11.00

12.10

13.00

13.45

14.45

15.15

17.00

18.10

19.10

 

Açeo·²

lnÁo     8nu»co       t\âw!Áw     Iºk uinàoʲ     ]Xo\ndnw tta²      uIn½bw    

lnÁo

Iºk

uIn½bw

uIn½bw

Iºk

lnÁo

07.45

09.00

10.00

11.45

12.45

14.00

14.10

15.20

16.20

17.45

18.45

20.00

 

ico[p

]Änendo  Fçuado  ®Xl  t]nзk  aWoad  In\w  IºkIed  anÑç¿o  ]nÄnSo  uIn½bw

]Änendo  

IºkIed

uIn½bw

uIn½bw

IºkIed

]Änendo  

05.30

06.45

07.45

08.10

09.10

10.25

12.15

13.30

14.30

15.40

16.40

18.00

 

ho ]o ho

]Éo·u¿nSm    "cnjo    t\âanem     ]Xo\ndnw tta²     "eKw!ko    Fça¿d    °ud]pSoI Iºk uinàoʲ    [nbo]Éo      ]ç¿o°Sm     ]¿\nSm     ®¾Ðn\w       !jL±®ko

]Éo·u¿nSm    

Iºk

!jL±®ko

!jL±®ko

Iºk

]Éo·u¿nSm    

07.15

08.00

08.30

08.45

09.20

10.00

10.45

11.30

12.00

12.30

13.15

14.00

15.30

16.15

16.45

17.15

17.45

18.30

 

tI. Fhm. B±. Êo. ho.

uIn½bw ]nÄnSo   !H]Éo ap\Sw t]n¿·lw !Êo·² l_muIn Iºk uinàoʲ t\âw!Áw aWoad

uIn½bw

Iºk

aWoad

aWoad

Iºk

uIn½bw

07.00

08.10

09.00

10.15

11.00

12.00

13.00

14.00

14.45

15.00

15.35

16.45

17.00

18.00

18.45

19.00

19.45

20.45