Manuel Fuentes 


 

Llengua castellana  ESO-BATXILLERAT

Exercicis fet amb Hot Potatoes 

comprensión lectora

léxico

morfología

sintaxis

 

 Materials de consulta: alumnes i professorat

El texto y sus tipos

Redacción de textos

 

   Selecció de textos

Periodisticos

Literarios

 

 Otros textos CFGS

Aulas

Tan

Hablar

OOOSAP

Detectives

Botánica

 

  Pàgina amb molts enllaços

Recursos TIC LLengua 

 

LLengua Castellana Instrumental 

Etapa Instruemental

Ortografia

Gramática

Pasatiempos

 
 
 
NIVELL PRELIMINAR 
 

 
 
 
 


 

 Ús del teclat 

Jocs amb el teclat