Снежна покривка

      От агроклиматична гледна точка снежната покривка оказва положителен ефект върху посевите, тъй като ги предпазва от измръзване, способства за нормалното презимуване на зимните култури и обуславя запасяването на почвата с влага за началото  на вегетационния период. Запасът влага в снежната покривка, характерът на натрупването й през зимата и топенето й през пролетта, определят в значителна степен пролетния повърхностен отток, а следователно режима на реките и различните водоеми. Значителна роля, нерядко отрицателна, играе снежната покривка при експлоатацията на пътищата. Натрупването на големи количества сняг, особено при зимни ветрови бури, затруднява движението по пътищата.

         На задържането и натрупването на снежна покривка влияят следните фактори - географско положение на мястото, характерът на релефа, изложение и вятър. Формирането, задържането и стопяването на снежната покривка зависи и от количеството на падналия сняг и от температурата на въздуха и почвата.

         Снежната покривка се характеризира със следните показатели - дата на възникване  и стопяване, продължителност на устойчивото й задържане, средна и максимална височина, среден брой дни със снежна покривка.

         В Шуменска област около 10-12% от валежите през годината са от сняг.

   Снежна покривка се установява обикновено през периода декември-март. Въпреки това, снеговалежи са възможни освен през ноември, дори през октомври и април, поради което, макар и временно, снежна покривка възниква и през тези месеци. Друга важна особеност на снежната покривка не само в Шуменски регион, но и в цяла България е нейната неустойчивост през целия зимен период. Всяка зима се наблюдават немалки по своята продължителност  периоди, през които снежна покривка изобщо липсва, и въпреки това след време може да се образува нова.

         В Шуменски регион първата снежна покривка се образува обикновено през първите дни на месец декември. През някои години обаче тя се образува с един и повече месеца по-рано от нейната средна многогодишна дата. На 28 и 29.10.1997 година например бе наблюдавана снежна покривка с дебелина, достигаща 15 см. Има и обратни случаи, когато първата снежна покривка възниква много късно. През зимите 1970-1971 , 1974-1975 година, 1979 - 1980, 1985 - 86 и 1990- 1991, 2000-2001 г. - едва в началото или средата на януари.

         Снежната покривка в региона се разтопява обикновено в средата на месец март. Но и при последанта, както и при първата снежна покривка се наблюдават отклонения.  Така през някои години тя се задържа много след средната дата, а в други - се разтопява значително по-рано. Прави впечатление, че през 90-те години в региона зачестиха случаите на образуване на снежна покривка както рано през ноември и даже през октовмри, така и сравнително късно - през април. Например снежна покривка в Шумен е наблюдавана  на 11 и 12 .04.1992 г., 1 и 2 .04.1995,  15.04.1996 ; 14 и 16.04.1997 г. Обратно, през някои топли зими последната снежна покривка се е разрушавала още в началото на февруари. Изключение е 1989 г., когато снежна покривка е имало само на 14.01. и след тази дата до края на зимата друга снежна покривка изобщо не възникна. Наблюдавани са  и случаи , когато снежна покривка не е имало въобще през февруари, но след това през март се е образувала (1974г., 1995). Може да се изтъкне, че периодите между средните дати на първата и на последната снежна покривка не се  характеризират с постоянен сняг, тъй като тя се топи неколкократно . Поради това в Шуменски регион, и изобщо в извънпланинските райони на България относително рядко се наблюдават периоди с много устойчива снежна покривка. Такава се наблюдава в около 20 % от зимите в града.

        Броят на дните със снежна покривка се колебае в много широки граници - от над 90 (1954 ) до по-малко от 10 дни (1994 г.),а  през 1949 г. са отбелязани само 2 дни с такава покривка. Например през зимата на 1954 година снежна покривка е имало в продължение на цели 3 месеца - 92 дни. През 1996 г. броят на дните със снежна покривка също е значителен - 68. И през двете зими 1953 - 54 и 1995 - 96 г. валежите да били наднормални, а температурите по-ниски от нормите, което е благоприятствало натрупването и задържането на значителна снежна покривка. Снежна покривка между  50 - 60 дни е имало и през други зими: 1956, 1969, 1980 , 1981, 1993 и 2001 година.

         Общо взето обаче в района на Шумен броят на дните със снежна покривка е по-малък, от този в по-голямата част на Северна България. Това се дължи на известно намаляване на континенталността на климата поради относителната близост до Черно море, изразяващо се в едва забележимо повишаване на зимните температури от една страна. От друга страна, сериозна причина за неустойчивостта на снежната покривка в района на Шумен е честата проява на топли фьонови ветрове, които предизвикват интензивно снеготопене.

        Навсякъде в проучвания регион най-много дни със снежна покривка има през януари - за Шумен 14 дни. През месец декември и февруари техният брой е по-малък - по 8-9 дни средно на месец, през март той намалява осезаемо поради общото затопляне на времето с удължаване на светлата част от денонощието и е средно 3 дни.

          Най-много дни със снежна покривка през януари ( между 20 и 25 дни) в Шумен е имало през годините 1963 , 1966, 1967, 1969, 1979, 1980, 1981, 1985, 1987, 1995, 1997 г. Обратно - с най-малко - само един ден през януари със сняг са се случили през 1975, 1988,1989 и 1994 година. Най-продължително задържала се снежна покривка (56 последователни дни) в Шумен е била наблюдавана между 2.12.2001 и 26.01.2002 г.

Подстраници (1): Карти
Comments