Головна сторінка

Методична проблема, над якою працює колектив Державного навчального закладу "Олевський професійний ліцей"

«Оновлення змісту професійно – технічного навчання на основі впровадження сучасних форм і методів навчання».

Тема дослідно-експериментальної роботи,

яка здійснюється в навчальному закладі:

«Впровадження інноваційних технологій та державних стандартів ПТО»

Головна умова діяльності ПТНЗ - підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів для народного господарства - досягається

шляхом професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ.

Професійна компетентність педагога – це достатній рівень кваліфікації та професіоналізму, здатність:

- вибирати найоптимальніші рішення;

- аргументовано заперечувати некоректні рішення;

- володіти критичним мисленням;

- постійно оновлювати знання;

- застосовувати оптимальні рішення в конкретних умовах.

Підвищення фахової майстерності педагогів ПТНЗ та установ ПТО, їх професійної

компетентності відбувається шляхом налагодження і подальшого удосконалення

науково-методичної роботи у ПТНЗ та установ ПТО.

А саме:

- формування професійної педагогічної культури;

- нарощування професійних і світоглядних знань;

- продукування нових педагогічних ідей, технологій;

- узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана:

- розвивати та оновлювати зміст навчання;

- задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового

рівня;

- удосконалювати навчально-виховний процес;

- впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

Науково-методична робота у ПТНЗ має сприяти удосконаленню навчально-виробничого, виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників; вимагає залучення педагогів-практиків до творчої діяльності; дослідно-експериментальної роботи; формування нових підходів щодо організації науково-методичної роботи.

Головним залишається завдання - задовольнити потреби викладачів, майстрів

виробничого навчання ПТНЗ в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання.

Отже, у професійно-технічному навчальному закладі має бути створена система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, яка покликана розвивати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його методичну культуру.

Індивідуальна науково-методична діяльність педагога

Індивідуальна науково-методична діяльність педагога спрямована на усвідомлену,

цілеспрямовану, планомірну та безперервну роботу щодо вдосконалення його теоретичної та практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є індивідуальна робота над науково-методичною темою (проблемою) та самоосвіта педагогів, а саме:

- опрацювання літератури;

- вивчення та творче застосування досягнень передового педагогічного досвіду;

- аналіз та узагальнення власного досвіду;

- удосконалення практичної підготовки з питань різноманітних завдань навчального

характеру;

- проведення семінарів, консультацій, лекцій тощо.

Питома вага застосування цих форм роботи неоднакова. Насамперед береться на озброєння педагога індивідуальна робота над літературою: аналіз всіх джерел науково-методичної інформації з даної теми, отриманих в процесі курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації, участь в роботі семінарів тощо; вивчення джерел і читання

літератури з даної теми; вивчення досвіду педагогів-новаторів тощо.

Самоосвіта педагога ПТНЗ – це самостійно надбанні знання, з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб професійно-технічної освіти, із різних джерел –додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах.

Результат самоосвіти педагога віддзеркалюється на розвитку учня, а не тільки самовдосконалення в

особистому та професійному плані.

Методична комісія - одна із організаційних форм групової науково-методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Методичні комісії створюються за напрямками роботи і тісно пов’язані з іншими колективними та індивідуальними формами підвищення кваліфікації:

- самоосвітою;

- наставництвом;

- семінарами;

- школами передового досвіду;

- педагогічними читаннями;

- науково-практичними конференціями тощо.

Методична комісія створюється в ПТНЗ за наявності трьох і більше педагогів (викладачів, майстрів виробничого навчання) однієї спеціальності.

Дотримання предметного принципу при організації методичних комісій педагогів є однією з важливих умов їх успішної діяльності, але такий підхід вимагає великої кількості методичних комісій та складної системи координації їх діяльності.