Odpovede na často kladené otázky

FAQ (Frequently Asked Questions) slovensky „často kladené otázky“ - položka, v ktorej nájdete odpovede na otázky, ktoré možno budú zaujímať aj vás.
Prinášame vám takto aktuálne informácie, podľa potreby ich budeme ďalej rozširovať ... :) Nové body 2 a 5 !
1. Originalita práce (stretnutie metodikov nov. 2017)
... predsedníčka KK predniesla túto otázku aj na zasadnutí UK, ktoré sa konalo v polovici januára 2018.
Prinášame vám výsledok rokovania UK ohľadom súťaženia prác a originality:
"Žiaci môžu súťažiť s prácami, napr. z Amavetu, či iných súťaží, LEN ak dané práce NEBUDÚ totožné. To znamená,
že nebude k nim len dorobená tlačená verzia práce, ale súťažiť sa môže v tom prípade, ak bude daná práca rozšírená,
doplnená o nové poznatky, ďalší výskum atď."
Čiže musí tá práca byť INÁ, s niečim novým.

NÁHODNÝ PRÍKLAD:
Ak na nejakej súťaži žiaci boli s prácou, kde skúmali napr. jednu drevinu a v práci SOČ už skúmajú viaceré dreviny, teda je tu posun o nový výskum, je rozšírený, alebo ide o ďalšie nové, či iné výskumy danej dreviny, či ide napr. o praktické využitie (výskumu v praxi) s nejakým výsledkom, dopadom atď. čo v predošlej súťaži nebolo, tak môžete s danou prácou súťažiť aj
v SOČke.
Ale ak ide o ten istý výskum (či minimálny posun a zmeny) a len k danej prezentácii a skúmaniu bola dopísaná práca, nejedná sa
o "novú prácu", vtedy žiaci s takouto pracou nemôžu súťažiť!

UPOZORNENIE:
V prípade, že s takouto prácou príde žiak na súťaž, predpokladáme, že školy sa budú navzájom kontrolovať, pokiaľ sa daných súťaží zúčastňuje, tak očakávame, že v prípade otvorenia tohoto problému, či ide o prácu novú alebo totožnú, bude mať súťažiaci žiak so sebou, volajme to dôkazový materiál z inej súťaže a pod., čím si v obhajobe vyargumentuje pripadnú otázku o originalite, že ide o originálnu prácu a nie totožnú z predošlej súťaže.
Upovedomte aj svojich žiakov, že prípadné otázky týkajúce sa originality práce sa budú prejednávať LEN výlučne v deň súťaže
a na mieste konania v danom odbore, kedy môže ktorýkoľvek súťažiaci počas obhajob podať otázku k originalite práce, a súťažiaci ju musí zodpovedať, obhájiť a na základe toho bude prihliadať porota pri hodnotení, či ide o originálnu prácu alebo prácu totožnú
s prácou z inej súťaže a tým porušeniu podmienky originality. Neriešiť tieto veci po súťaži vypisovaním listov, kedy sú už výsledky súťaže konečné!

2. Metodika práce (stretnutie metodikov nov. 2017)
... spomínali sme aj, že sa má meniť metodická príručka (MP).
UK rozhodla, že nebude meniť v tomto ročníku metodickú príručku, aby sa nezasahovalo do už prebiehajúceho ročníka súťaže,
keď sú práce v štádiu písania, tvorby atď.
To znamená riadite sa tou MP (z roku 2013), ktorá je zverejnená na webovej stránke ŠIOVu, aj na našom webe soc.vadium.sk

Metodická príručka
- informácia zo zasadnutia UK jan. 2019:
Existuje nové vydanie MP v printovej podobe, distribuovať na kraje sa bude počas KP (SPŠ stavebná Prešove) metodikom a porotcom na CP. Za zverejnenie danej MP v elektronickej podobe je zodpovedný ŠIOV na svojom webe.
V porovnaní s MP (z roku 2013) nie sú podstatné zmeny v obsahu prác, ich rozsahu, ani obhajoby, inovovaný je popis odborov a záverečné prílohy. Môžete preto aj naďalej používať pôvodnú MP.

3. Môže sa súťažiť s jednou prácou vo viacerých odboroch? (SPŠ Poprad)
Citujeme zo str.29 metodickej príručky, čo nepotrebuje ďalší komentár:
"Jedna práca môže byť zaradená len do jedného súťažného odboru a za jej správne zaradenie je zodpovedný autor práce.
Ak je žiak autorom viacerých prác SOČ, každá práca je prihlásená novou prihláškou v danom odbore.
Teda žiak môže súťažiť súčasne aj vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami."

4. Vysvetlenie pojmov KOORDINÁTOR/METODIK SOČ
Používame obidva pojmy, nie sú vždy správne pochopené, preto tento výklad.
Prakticky sú to rovnocenné pojmy, závisí od toho ako ich riaditeľ ustanovil na škole.
Na škole je vždy len jedna osoba zodpovedná za stredoškolskú odbornú súťaž.
Na niektorých školách je to koordinátor – v prípade, že je menovaný do tejto kariérovej pozície (podobne ako sú koordinátori k manželstvu a rodičovstvu, drogovej prevencii a pod.).
Na iných školách, kde nemajú takúto kariérovú pozíciu, je len vedením školy určený pedagóg zodpovedný za tvorbu prác SOČ a nazýva sa metodikom.
Podľa metodickej príručky súťaže má:
 • zverejniť časový harmonogram a postupový kľúč súťaže
 • poskytnúť priebežné konzultácie o spôsobe vypracovania práce, jej štruktúre a formálnej úprave
 • má kontakty na odborníkov z rôznych oblastí, ktorí by mohli byť prípadnými školiteľmi a konzultantmi prác (zo školy, aj praxe), s ktorými priebežne spolupracuje
 • ak autor nevie zaradiť prácu do súťažného odboru, poskytne mu k tomu odbornú konzultáciu
 • usmerňuje žiakov (autorov prác) počnúc e-prihláškou až po pripojenie prílohy (práce) do systému
 • zodpovedá za priebeh školskej prehliadky a posun prác do vyššieho/krajského kola súťaže
Z uvedených dôvodov na každej škole je zodpovedný jeden pedagóg a tým pádom môže byť za školu v systéme e-prihlášky uvedený len 1 garant (práve koordinátor alebo metodik).
Počnúc prihláškou školy do súťaže (podpísaná riaditeľom školy) je to potom aj kontaktná osoba pre krajskú komisiu (všetky informácie posielame výhradne na jeho mailovú adresu, pokiaľ využívate iný školský mail – zabezpečte si preposielanie správ).

5. GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.
 • Ide o nariadenie Európskej únie 2016/679 s účinnosťou od 25.5.2018, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.
 • Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva.
 • Cieľom je ochrana digitálneho práva všetkých občanov.
 • Hlavným bodom je upravený spôsob spracovávania osobných údajov.
 • Pri porušeniach hrozia vysoké pokuty.
Spôsob dodržania GDPR pre SOČ (informácia zo zasadnutia UK jan. 2019)
Keďže aj pri našej súťaži pracujeme s osobnými údajmi, je nutné vyžiadať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požiadavka UK bola, aby IT spoločnosť spravujúca systém e-prihlášky, zaradila do formulára vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu žiakovi automaticky. Systém je už spustený/funkčný, požadovaný zásah si vyžaduje nejaký čas a preto, tento rok aplikujeme vyjadrenie súhlasu v papierovej podobe - tlačivom, ktoré nájdete:
 • na krajskom webe
 • aj medzi prílohami na stránke metodikov (vrátane pokynov), link https://sites.google.com/site/metodiksoc/home
 • vo svojej mailovej pošte (metodikom doručená správa 3.februára 2019)
V tlačive nie sú uvedené údaje organizátora, nakoľko dané tlačivo má byť automaticky pre krajské a u víťazov aj pre celoštátne kolo (zasielame ho dopredu organizátorovi, aby mohol pripraviť veci súvisiace s ubytovaním, cesty, stravy atď.).