Odpovede na často kladené otázky

FAQ (Frequently Asked Questions) slovensky „často kladené otázky“ - položka, v ktorej nájdete odpovede na otázky, ktoré možno budú zaujímať aj vás.
Prinášame vám takto aktuálne informácie, podľa potreby ich budeme ďalej rozširovať ... :)
1. Originalita práce (stretnutie metodikov nov. 2017)
... predsedníčka KK predniesla túto otázku aj na zasadnutí UK, ktoré sa konalo v polovici januára 2018.
Prinášame vám výsledok rokovania UK ohľadom súťaženia prác a originality:
"Žiaci môžu súťažiť s prácami, napr. z Amavetu, či iných súťaží, LEN ak dané práce NEBUDÚ totožné. To znamená,
že nebude k nim len dorobená tlačená verzia práce, ale súťažiť sa môže v tom prípade, ak bude daná práca rozšírená,
doplnená o nové poznatky, ďalší výskum atď."
Čiže musí tá práca byť INÁ, s niečim novým.

NÁHODNÝ PRÍKLAD:
Ak na nejakej súťaži žiaci boli s prácou, kde skúmali napr. jednu drevinu a v práci SOČ už skúmajú viaceré dreviny, teda je tu posun o nový výskum, je rozšírený, alebo ide o ďalšie nové, či iné výskumy danej dreviny, či ide napr. o praktické využitie (výskumu v praxi) s nejakým výsledkom, dopadom atď. čo v predošlej súťaži nebolo, tak môžete s danou prácou súťažiť aj
v SOČke.
Ale ak ide o ten istý výskum (či minimálny posun a zmeny) a len k danej prezentácii a skúmaniu bola dopísaná práca, nejedná sa
o "novú prácu", vtedy žiaci s takouto pracou nemôžu súťažiť!

UPOZORNENIE:
V prípade, že s takouto prácou príde žiak na súťaž, predpokladáme, že školy sa budú navzájom kontrolovať, pokiaľ sa daných súťaží zúčastňuje, tak očakávame, že v prípade otvorenia tohoto problému, či ide o prácu novú alebo totožnú, bude mať súťažiaci žiak so sebou, volajme to dôkazový materiál z inej súťaže a pod., čím si v obhajobe vyargumentuje pripadnú otázku o originalite, že ide o originálnu prácu a nie totožnú z predošlej súťaže.
Upovedomte aj svojich žiakov, že prípadné otázky týkajúce sa originality práce sa budú prejednávať LEN výlučne v deň súťaže
a na mieste konania v danom odbore, kedy môže ktorýkoľvek súťažiaci počas obhajob podať otázku k originalite práce, a súťažiaci ju musí zodpovedať, obhájiť a na základe toho bude prihliadať porota pri hodnotení, či ide o originálnu prácu alebo prácu totožnú
s prácou z inej súťaže a tým porušeniu podmienky originality. Neriešiť tieto veci po súťaži vypisovaním listov, kedy sú už výsledky súťaže konečné!

2. Metodika práce (stretnutie metodikov nov. 2017)
... spomínali sme aj, že sa má meniť metodická príručka (MP).
UK rozhodla, že nebude meniť v tomto ročníku metodickú príručku, aby sa nezasahovalo do už prebiehajúceho ročníka súťaže,
keď sú práce v štádiu písania, tvorby atď.
To znamená riadite sa tou MP (z roku 2013), ktorá je zverejnená na webovej stránke ŠIOVu, aj na našom webe soc.vadium.sk.

3. Môže sa súťažiť s jednou prácou vo viacerých odboroch? (SPŠ Poprad)
Citujeme zo str.29 metodickej príručky, čo nepotrebuje ďalší komentár:
"Jedna práca môže byť zaradená len do jedného súťažného odboru a za jej správne zaradenie je zodpovedný autor práce.
Ak je žiak autorom viacerých prác SOČ, každá práca je prihlásená novou prihláškou v danom odbore.
Teda žiak môže súťažiť súčasne aj vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami."

4. Celoslovenská súťaž - projekt SOČ v oblasti Ochrana a obnova ŽP (ŠIOV Bratislava)
Viac o súťaži sa dozviete v dokumente (pozri prílohu).

5. Vysvetlenie pojmov KOORDINÁTOR/METODIK SOČ
Používame obidva pojmy, nie sú vždy správne pochopené, preto tento výklad.
Prakticky sú to rovnocenné pojmy, závisí od toho ako ich riaditeľ ustanovil na škole.
Na škole je vždy len jedna osoba zodpovedná za stredoškolskú odbornú súťaž.
Na niektorých školách je to koordinátor – v prípade, že je menovaný do tejto kuriérovej pozície (podobne ako sú koordinátori k manželstvu a rodičovstvu, drogovej prevencii a pod.).
Na iných školách, kde nemajú takúto kariérovú pozíciu, je len vedením školy určený pedagóg zodpovedný za tvorbu prác SOČ a nazýva sa metodikom.
Podľa metodickej príručky súťaže má:
  • zverejniť časový harmonogram a postupový kľúč súťaže
  • poskytnúť priebežné konzultácie o spôsobe vypracovania práce, jej štruktúre a formálnej úprave
  • má kontakty na odborníkov z rôznych oblastí, ktorí by mohli byť prípadnými školiteľmi a konzultantmi prác (zo školy, aj praxe), s ktorými priebežne spolupracuje
  • ak autor nevie zaradiť prácu do súťažného odboru, poskytne mu k tomu odbornú konzultáciu
  • usmerňuje žiakov (autorov prác) počnúc e-prihláškou až po pripojenie prílohy (práce) do systému
  • zodpovedá za priebeh školskej prehliadky a posun prác do vyššieho/krajského kola súťaže
Z uvedených dôvodov na každej škole je zodpovedný jeden pedagóg a tým pádom môže byť za školu v systéme e-prihlášky uvedený len 1 garant (práve koordinátor alebo metodik).
Počnúc prihláškou školy do súťaže (podpísaná riaditeľom školy) je to potom aj kontaktná osoba pre krajskú komisiu (všetky informácie posielame výhradne na jeho mailovú adresu, pokiaľ využívate iný školský mail – zabezpečte si preposielanie správ).

Ċ
Krajská komisia SOČ POkraja,
26. 1. 2018, 5:24