МЕТОД ФОНД / METHOD FUND

Метод Фонд - незалежна, некомерційна організація, метою діяльності якої є підтримка і розвиток сучасного мистецтва та культури в Україні шляхом ініціації наукових, освітніх та виставкових проектів.


Метод Фонд – експериментальний самоосвітній проект, спрямований на пошук такої форми мистецької інституції, яка б відповідала як вимогам сучасності, так і особливостям місцевого контексту, та могла дати знання про цей контекст. Така ідея висуває в центр уваги «Метод фонду» насамперед освітній напрямок, який розуміється як засіб становлення та самовизначення.- ми розуміємо сучасне мистецтво як радикальний емансипативний метод


- бути методом мистецтво може зберігаючи ідею автономії, не підпорядковуючись утилітарним і сталим цілям


- художник/ця, із цієї перспективи, усвідомлює і здійснює себе як радикально вільну людину; художник/ця діє у полі спільного, а значить є політичним суб’єктом


- ми критичні до присвоєння ролей мистецтву, отже уважні до мистецьких і освітніх практик та методів, які би реабілітували експериментальну свободу мистецтва
The Method Fund is an independent, nonprofit organization aimed at supporting and developing contemporary art and culture in Ukraine by initiating scientific, educational and exhibition projects.The Method Fund is an experimental self-educational project focused on searching the form of an art institution that would meet the requirements of the present as well as the peculiarities of the local context, and could give knowledge of this context. Such an idea puts above all the educational vector — which is realized as the means of formation and self-determination — in the focus of attention of the Method Fund.-    we understand the contemporary art as a radical emancipatory method

-     art can be a method while retaining the idea of autonomy and not conforming to utilitarian and constant purposes

-   from this perspective, the artist realizes and accomplishes him-/ herself as a radically free person; the artist acts in the field of common, and thus, is a political subject


-   we are critical to giving roles to art, therefore are attentive to artistic and educational practices and methods, which would rehabilitate the experimental freedom of art