Wie zijn wij?

B'ruchim haba'im!

Hartelijk welkom!


Shalom beste bezoeker,

 

Wij zijn blij dat u deze website bezoekt omdat u blijkbaar belangstelling toont voor het Messiasbelijdende Jodendom. Tegenwoordig is het binnen het Christendom immers niet meer zo vanzelfsprekend om achter G'ds volk te staan omdat de vervangingsleer helaas steeds meer toegang krijgt binnen de diverse kerken en zelfs ook in de vrije groepen waardoor velen G'ds oorspronkelijke bedoelingen grotendeels uit het oog hebben verloren. Maar gelukkig is er gedurende de laatste decennia wereldwijd de Messiaanse beweging ontstaan doordat de Eeuwige overal Zijn dienstknechten heeft aangesteld om de "verloren schapen" terug te brengen naar Zijn kudde. Deze kudde is het gelovig deel van Israël (zie o.a. Psalm 78:52 en bijbelstudie nr. 085) terwijl de heidenen tot andere kuddes behoren. Het was de uitdrukkelijke wens en bedoeling van Yeshua, die door de christenen Jezus genoemd wordt, dat ook deze andere schapen naar Zijn stem zouden horen en zich in de stal (Israël) zouden voegen bij Zijn kudde (Yochanan [Johannes] 10:16). Door het gezamenlijke geloof in de G'd van Israël en de Joodse Messias Yeshua is het inderdaad rond tweeduizend jaar geleden één kudde geworden met één Herder (Mif’alot [Handelingen] 10:1 tot 11:18). Let wel: de "andere" schapen werden slechts toegevoegd en kwamen dus niet in plaats van de schapen die er al waren! Helaas hebben zij in de loop der geschiedenis de oorspronkelijke kudde (de Messiasbelijdende Joodse Gemeente) verlaten, tegen de wil van de Herder in een nieuwe kudde gevormd en een nieuwe stal gebouwd (de Kerk)! Maar wij leven nu in de eindtijd en de wederkomst van Yeshua is nabij! Daarom is het de hoogste tijd om de verloren schapen terug te halen en de christenen dwars door de kerken heen terug te brengen naar de Joodse wortels en de Joodse identiteit van ons geloof!

 

Wij zijn geen officiële gemeente in de huidige betekenis van dit woord die gebaseerd is op een lidmaatschap en een eigen gebouw, omdat wij dat nergens terug kunnen vinden in de Bijbel. Wij zijn dus nergens ingeschreven als kerkgenootschap, stichting of vereniging en hebben ook geen ledenbestand. Voor ons heeft het bijbelse begrip "gemeente zijn" namelijk een andere betekenis dan de moderne definitie daarvan (zie de bijbelstudies nr. 052 t/m 054). Wij willen een gemeente zijn zoals de eerste Messiasbelijdende gelovigen in het boek Handelingen. Zij hadden geen eigen kerkgebouw, waren niet ingeschreven bij kamer van koophandel of welke andere instantie dan ook, waren geen officieel kerkgenootschap, maar gewoon groepen gelovigen die regelmatig in hun huizen bij elkaar kwamen om samen hun geloof te belijden en in praktijk te brengen. Het enige lidmaatschap dat zij kenden was het lidmaatschap in het Lichaam van Yeshua. Hun samenkomsten bleven bewust kleinschalig en als er door hun getuigenis en prediking steeds meer mensen tot geloof kwamen, dan vond de groei niet plaats door de gemeente te laten opzwellen tot een grote groep van honderden of zelfs duizenden mensen waarmee men een kathedraal of stadion kan vullen, maar simpelweg door vermenigvuldiging van de huisgemeenten, vergelijkbaar met de celdeling in het menselijk lichaam. Zodra de natuurlijke grens, afhankelijk van de beschikbare ruimte in het huis, in zicht kwam splitste de celgemeente zich op en werd er in het huis van iemand anders een nieuwe huisgemeente opgestart die zelfstandig verderging. Zo zijn ook wij inmiddels al 25 jaar (sinds 1991!) een groep Messiasbelijdende gelovigen met een wisselend aantal bezoekers, die maandelijks in een zitkamer van een woonhuis bij elkaar komen voor een Beit Midrash (leerhuis ofwel bijbelstudieavond), en verder wekelijks onderling in elkanders huizen bij elkaar komen voor het vieren van de Shabat en Rosh Chodesh. Alleen voor het gezamenlijk vieren van de bijbelse feestdagen huren wij de aula van een school. Omdat wij geen lidmaatschap kennen en ook geen tienden innen, dragen wij elkanders lasten op een bijbelse manier. De onkosten (zoals de zaalhuur etc) worden gedekt door individuele giften en de financieel zwakkeren onder ons helpen wij onderling zowel financieel alsook materieel. Voor alle feesten brengt iedereen volop eten en drinken mee dat wij dan met elkaar delen. De mensen komen voor het Beit Midrash met de bedoeling om te leren en datgene wat ze geleerd hebben in hun eigen huis in praktijk te brengen. Onze maandelijkse bijbelstudies, die tevens op deze website staan, kunnen ook als printervriendelijke word-documenten worden gedownload, want het is de bedoeling om zoveel broeders en zusters als mogelijk te bereiken met G'ds oorspronkelijke bedoelingen en hen terug te enten op de edele olijfboom waarvan zij zichzelf hebben losgesneden zonder het dikwijls te beseffen! De tekst in de zijbalk, die ons door een wijze broeder werd aangereikt, mag daarom een leidraad zijn voor ons allen:

Hoor het Woord van de Eeuwige en laat het je veranderen

Lees wat er staat
Doe wat je leest
Ervaar wat je doet wat er staat

Als jij doet wat je kunt,
doet de Eeuwige wat jij niet kunt!