D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MES, Moviment d'Esquerres - Montgat. 
Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció: mesesquerres.montgat@gmail.com