Compromisos d'actuació de MES-Montgat per a millorar l'accés i la qualitat de l'Educació al municipi:

Elaborar un estudi de planificació que avaluï les necessitats educatives del municipi a mig termini en tots els camps. 
Establir línies d'ajuts anuals pels centres educatius que promoguin projectes d'innovació educativa. 
Estudiar i executar una xarxa de camins escolars. 
Obrir els patis escolars fora de l'horari lectiu per a usos ciutadans. 
 Fer formació als col·lectius (pares, avis, ... ) on és manifesta la "fractura digital" i altres problemes emergents en l'educació de nens i joves (desmotivació, accés a les drogues, violència de gènere, assetjament, ...)
Impulsar el projecte educatiu "Ciutat-entorn". 
Millorar  la infraestructura informàtica dels equipaments públics. 
Estimular la recerca dels joves de batxillerat en l'estudi de temes locals. 
Crear el Consell dels Infants.


Educació - Detall i estructura de les actuacions
Comentaris
Vull afegir una proposta