Compromisos d'actuació de MES-Montgat per a la millora de la qualitat urbana i la seguretat al municipi:
(La marca  FS► indica que la proposta/projecte té fitxa de descripció detallada i seguiment)

 Posar en funcionament una targeta ciutadana per a la utilització gratuïta dels serveis públics a Montgat. 
Millorar la seguretat ciutadana al municipi. 
Establir un servei de mini-bus que connecti el barri de les Costes. 
Garantir un servei de neteja de qualitat. 
Crear una brigada d'acció ràpida per a la resolució d'incidències a la via pública. 
Revisar les barreres arquitectòniques en els accessos al Passeig Marítim 
Instal·lar pilones pneumàtiques de control d’accés dels veïns al barri Casc Antic utilitzant la “targeta ciutadana”. 
Millorar l'accessibilitat a la Colònia Argentina. 
Millorar la seguretat i accessibilitat de les escales del Camí Residencial d'Alella. 
Establir limitadors de velocitat a la Avinguda Mediterrània i altres vials del Barri Les Mallorquines i millorar els pasos zebra.   FS
 Establir un Pla integral de manteniment de la via pública al Turó del Mar. 
Millorar la mobilitat al Camí Vell de Tiana amb la construcció de voreres. 
Posar en marxa un Pla de millora de les zones infantils a tots els barris. 
Ampliar els serveis sanitaris públics a les platges. 
Ampliar les voreres de la Colònia Argentina. 
Ordenar el trànsit per reduir l'impacte de l'afluència de vehicles al nou mercat i a l'Escola Hamelin. 
Millorar la qualitat de cobertura de la telefonia mòbil als barris i crear zones Wi-Fi públiques. 
Establir un bon acord per a l'aprofitament públic dels equipaments de l'Escola Hamelin. 
Millorar la mobilitat dels vianants del Carrer Marina al cantó sud del Túnel amb la construcció d'una passarel·la. 
Reordenar el pas de les bicicletes pel Passeig Marítim. 
Establir  mesures de protecció arquitectònica als barris de Casc Antic, Monsolís i Riera Sant Jordi. 
Remodelar el Parc de la Riera d'en Font. 
Executar el compliment de la concessió de l'espai ocupat pel Panoràmic al Parc de les Bateries. 
Fer una recuperació integral del Parc de les Bateries millorant l'accessibilitat actual i assegurant el manteniment. 
Donar ús social a la "Casa del Capità" del Parc de les Bateries. 
Remodelar els límits de la Riera d'en Font amb Can Maurici. 
Restaurar la font pública de la Plaça de Sant Joan. 
Ampliar el Passeig Marítim fins al terme del Masnou. 
Potenciar les zones enjardinades a tots els barris. 
Executar la 2a. fase del projecte d'arranjament del barri de les Costes. 
Instal·lar àrees d'esbarjo per a gossos en tots els barris. 
Instal·lar aparca-bicicletes on son necessàries.

Comentaris
Vull afegir una proposta