คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา คณิตศาสตร์ 3      รหัสวิชา  ค 32102                                         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5      เวลา 40  ชั่วโมง               จำนวน   1.0  หน่วยกิต

 

ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้

ลำดับและอนุกรม  ลำดับ  ลำดับเลขคณิต  ลำดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวก  n  พจน์แรกของอนุกรม

ความน่าจะเป็น  กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

            โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง และใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาที่ต้องใช้คณิตศาสตร์หรือในการเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูง

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกให้มีทักษะ  มีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ ได้จัดการเรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่างๆข้างต้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานต่อไปนี้

มาตรฐาน ค 4.1 ม.4-6/4   

เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด

มาตรฐาน ค 4.1 ม.4-6/5 

เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต และนำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 4.2 ม.4-6/6 

เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและนำไปใช้

มาตรฐาน ค 5.2 ม.4-6/2 

อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  และนำผลที่ได้ไปใช้

คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้

มาตรฐาน ค 5.3 ม.4-6/1 

ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ

มาตรฐาน ค 5.3 ม.4-6/2 

ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/1

ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/2

ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/3

ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/4

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/5

เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/6

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/307489