guia


 

COMENTARI  DE  TEXT

 

1.      COHERÈNCIA

 

 • Resum del text
 • Tema, problemàtica i intenció comunicativa.
 • Títol                                                                   

·    Estructura        

 Selecció i organització de la informació

 Idees principal i secundàries

Elements argumentatius

Elements expositius

 • Progressió temàtica

Tema constant

 Temes derivats

Progressió lineal

 • Isotopia

 

2.      ADEQUACIÓ

 

 • Àmbit d’ús, gènere i finalitat.
 • Funcions del llenguatge.
 •   Tipologia textual
 • Canal      

Oral/escrit

     En situació/diferit

     Espontani/preparat

     Unidireccional/multidireccional

 •  Participants                               

Emissor

Receptor o destinatari

           Polifonia  (veus del discurs)         

           Relació E i R. Formalitat

           Coneixements marc i enciclopèdics

           Pressuposicions

                                                         

 •   Variació lingüística    

Diatòpica (dialectal)

Diastràtica (social)

Diafàsica (registres)

 

 • Intertextualitat

 

 

3.      COHESIÓ

 

 • Modalització    
 • Impersonalització
 •   Connectors

Mecanismes de connexió          

Signes de puntuació

 


 • Mecanismes de referència  exofòrica   

 deïxi: persoanl, temporal i espacial

 

Mecanismes de referècia endofòrica  (anàfora,catàfora, extensió de la referència)         

cohesió gramatical    

 pronominalització

el·lipsi  

determinació

cohesió lèxica          

 Sinonímia /antonímial  

Hiponínia /hiperonímia

Camps lèxics i semàntics

                                                                                                                                                                                           

 • Recursos estilístics
 • Estil cohesionat / Estil segmentat

 

4.      VALORACIÓ PERSONAL