esquema

Miquel Siguan.  L’Europa de les llengües. Edicions 62

 

(Selectivitat  juny  1999)

 


 

 

 

 “Dir que la llengua..         equival a dir que....           és per això que..."

        

Contraargumentació   

1.     Les línies ling.  de vegades no són fàcils, gradacions, illots

2.     Exemples de no coincidència front política; front ling a Europa

3.     Memòria històrica

 

Conclusió

         Concessió al contrari i resum

        

         Tesi  - i que sempre caldrà...

                   - i que caldrà..

 

         Exemple per reforçar  la tesi