Årsmelding for Gyland menighetsråd.

lagt inn 29. aug. 2017, 06:13 av Gyland Menighet   [ oppdatert 29. aug. 2017, 06:16 ]

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 

Skrevet av Sverre Hjelleset 

  

 

Menighetsråd. 

 

Gyland menighetsråd var slik sammensatt: 

 

Sverre Hjelleset, leder 

Mona Tollefsen, nestleder 

Turid Tesaker Belland, sekretær

Marianne Aase 

Torbjørn Dunsæd 

Rolf Einar Huus

John Olav Dankel (Sogneprest)

 

Varamedlemmer: 

Roald Kongevold 

Gunhild Lid Wiborg 

Arne Hjelleset 

Agnar Klungland 

 

Gyland menighetsråd har også vært representert i følgende råd/utvalg: 

Fellesrådet: Sverre Hjelleset og Rolf Einar Huus 

 

I tillegg kommer de utvalg som er nedsatt av menighetsrådet. 

 

Gyland menighetsråd har hatt 6 møter i 2016 og behandlet 40 saker.  Blant sakene nevner vi: 

o    Evaluering av kirkejubileet 2015 – overveiende positivt – og det ga et økonomisk overskudd, jubileumsboka og kunstverkene «Kyrkjepråmen», prosesjonskorset og antependiet (alterduken).

o    Vedtatt årsmelding og regnskap for menighetsrådet og for menighetsbladet.

o    Vedtak om å innstallere automatisk ringeanlegg i Gyland kirke

o    Vedtak om innkjøp av den nye salmeboka (2013 utgaven) til Gyland Kirke, ble annonsert og godkjent på menighetsmøte den 4.12.2016.

o    Gudstjenesteplan 

 

 

Menighetens årsmøte ble avholdt den 10.4.2016. I tillegg til evaluering av kirkejubileet, regnskap og årsmelding, så ble det drøfting av planen om anskaffelse av nye salmebøker og vurderinger av ulike prosjektorløsninger.

 

 

Diakoniutvalget – Årsmelding for 2016 

Diakoniutvalget har hatt 1 styremøte i 2016. I 2016 hadde vi ansvar for følgende samlinger:

·         Diakoniens dag i kirken den 28.02.16.

o   Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen holdt andakt og spilte fløyte! 

·         Fasteaksjonen 2016, den 13.03 til 15.03.16.

o   Resultat kr 17 192,-.

·         Gjestebud for besøkstjenesten torsdag 17. november kl. 19.00.     

o   Blomstene og julekortet ble da delt ut. Det var opplesning og en liten utlodning. Gunhild Lid Wiborg viste bilder og fortalte fra Etiopia.

Dessuten bidrar diakoniutvalget til at de som ønsker det, kan få besøk av prest eller diakon.

Diakoniutvalget har bestått av:  Elin Klungland, Ingrid Gyland, Else-Berit Åtland, Mona Tollefsen og Elisabeth Ø. Klungland.

Årsmeldingen for diakoniutvalget er skrevet av Else Berit Åtland 

 

Gudstjenesteutvalg. 

Utvalget har hatt 5 møter og planlagt gudstjenestene ett semester om gangen.  Utvalget bestod av Eva Emsøy, John Olav Dankel, Mona Tollefsen og Marianne Aase.

 

Dåpshilsener

15 av 20 inviterte barn møtte opp på en myldregudstjeneste og fikk en gavehilsen fra menigheten. De som ikke møtte fram, får hilsenen senere.   

 

Skole. 

Det ble ikke utdelt bøker til 5. kl. i 2016, men både 5. og 6. klasse blir invitert i 2017 til barnas misjonsdag  for å få Manga Messias og det Nye testamentet.


Gudstjenester

Det var 29 ordinære gudstjenester i 2016 med 1715 deltakere. I 2015 var det 32 ordinære gudstjenester med 2079 deltakere. Dermed har gudstjenestebesøket gått ned med 17,5 %. Imidlertid var året 2015 selveste jubileumsåret for Gyland kirke 200 år, og det var ikke forventet at besøkstallet skulle bli like stort. Istedenfor et antiklimaks har det likevel vært et jevnt godt besøk.

Ofringene i kirken var i 2016 totalt på kr 69.562, mot kr 84.611 i 2015. Av dette gikk kr 18.819 til egen virksomhet. Menigheten samlet ellers inn kr 17.142 til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I jubileumsåret var det ofringer på alle fem konsertene i stedet for inngangs-penger, noe som forklarer at det totale offerbeløpet var så stort i 2015. Det er ingenting som tyder på at offerviljen er blitt mindre i 2016.  


FredagsAlpha. 

Det har ikke vært treff på fredagsAlfa i 2016. De aller fleste i målgruppen er bortreist på skole. 


Barnehage.

Randi Osen har hatt et opplegg i barnehagen.

 

Menighetsbladet. 

Redaksjonen har i 2016 bestått av Kari Hunsbedt, Torbjørn Dunsæd, Marianne Aase og med Jan Gustav Åtland som leder. Agnar Klungland distribuerer Menighetsbladet.  I 2016 ble det utgitt tre (3) nummer.

 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 3 473,00 og en justert egenkapital på kr. 44 827,20. Kirkekontoret administrerer adresselista til dem som bor utenfor menighetene og sponser utsendelse av menighetsbladet til disse personene. 


Bygdeleir. 

Det var bygdeleir på Skottevik nær Lillesand fra fredag 2. september til søndag 4. september. Det var ca 100 deltakere i alle aldersgrupper, og en av gjestetalere var Sten Sørensen.  Bygdeleiren gikk med et underskudd på ca 10.000 kr som foreslås dekket av menigheten, etter at fondet fra 2015 til bygdeleiren på kr 14.000 er blitt brukt, samt andelen på 60 % av trosopplæringsmidlene til de fire samarbeidspartnerne. Det var blant annet mange deltakere fra Gyland Baptistmenighet. Samarbeidet er ypperlig på tvers av ulike trossamfunn i Gyland.


Bibelordstafett

Bibelordstafetten går sin gang, men litt langsomt. Siste gang var på Hommegudstjenesten 3. juli, og utfordrer er klar. Det er et viktig poeng med stafetten at det skal være personer som ikke vanligvis opptrer i kirken, men som likevel har eller har hatt et forhold til et bibelord.

 

Konserter

Frisk Bris holdt konsert i kirka den 10.12.2016 i samarbeid med menighetsrådet.

 

Trosopplæring. 

Sokneprest John Olav Dankel hadde ansvaret for trosopplæringsarbeidet i 2016, mens Jan Gustav har overtatt det ansvaret i 2017. I trosopplæringsutvalget sitter dessuten nestleder Mona Tollefsen. Dåpskontakt Heidi Grov takket av etter 20 års tjeneste.

Gyland menighet fikk kr. 35 000,- for året 2016 i statlige midler til trosopplæring for aldersgruppene 0 – 18 år.  Arbeidet med en lokal trosopplæringsplan for Gyland 0 – 14 år er nå ferdig.  Den omfatter samarbeid med In*puls, Maksgjengen, Barnekoret og Søndagsskolen, og det er skrevet avtaler med disse fire samarnbeidspartnere. Samarbeidet omfattet blant annet en «bygdeleir» på Skottevik. Dessuten deles det ut dåpshilsener og annet tilknyttet gudstjenester.  Trosopplæring for aldersgruppene 15 – 18 år planlegges å foregå sentralt i Flekkefjord for kommunens 4 menigheter i fellesskap, men denne planen er fortsatt under arbeid og er krevende å få på plass. 

 

Økonomi.

Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på kr 52 798.  Godtgjørelse for frivillig klokkertjeneste utgjør kr. 36 451. Samlet forvaltningskapital utgjør kr. 461 720 og inkluderer lån på kr. 40 111 til bedehuset.


Generelt. 

Menighetsrådet ønsker at disse tiltak fortsatt skal være i funksjon: 

·          det skal ikke koste mye å bli konfirmert i Gyland, og konfirmantene skal få en god undervisning 

·          konfirmantene skal få Bibelen, 5. klasse skal få Det nye testamentet og tegneserien MangaMessias og 1-4-åringer få dåpshilsener. 

·          FredagsAlpha skal støttes og vokse 

·          brudepar skal få Bibelen og tilbud om gratis LEVEL 1 kurs 

·          diakoniutvalget skal dele ut hilsener og ha andre passende tiltak 

·          at samarbeid med skole og barnehage skal ivaretas på en god måte 

·          menighetsbladet fortsatt utgis 

·          de som ønsker det, kan motta annonsering av arrangementer på SMS 

·          vi får litt kirkekaffe, spesielt på kveldsgudstjenestene 

·          vi opprettholder støtte til misjon og byggende virksomhet hjemme og ute 

·          en lokal trosopplæringsplan som skal sikre best mulig trosopplæring for alle mellom 0 og 18 år 

·          at vi gjennom menighetens virksomhet skal nå stadig lenger med Det glade budskap 

 

For å greie dette ber vi om  

·         frivillige til klokkere slik at vi kan få ”klokkerlønn” til menigheten som utgjør ca 40.000 kr. 

·         frivillige til kirkekaffe, konfirmantarbeid, menighetsblad, SMS-tjeneste, hjemmeside, diakoniutvalg, tekstlesere, råd/utvalg– etter som det passer. 

·         frivillige til annen virksomhet som kanskje kan nå noen, som ikke så ofte besøker kirke og bedehus 

·         at vi har et bevisst forhold til det å gi til Guds rike.  Vi har lov å forvente Guds velsignelse tilbake. 

 

Avslutning. 

Gyland menighetsråd vil rette en stor TAKK til alle som på ulike måter, i styrer, lag og foreninger, har deltatt i arbeidet i menigheten!  Vi gleder oss også over et fint samarbeid med baptistmenigheten! 

La oss be for bygda vår og vår allsidige virksomhet.  Takk til vår Frelser og Herre, Jesus Kristus, for alt det fine som skjer i vår menighet og for velsignelse i året som gikk! 

 

Gyland menighet har følgende visjon: 

Gyland menighet – der troen styrkes, håpet lever og kjærligheten vokser. 

 

VI HAR BRUK FOR DEG!  Si fra om du kan tenke deg å bidra med et eller annet! 

Vi minner også om nettstedet for menighetsarbeid i Gyland:  www.gylandmenighet.no og om mulighet for å motta annonsering på SMS. 


Årsmeldingen ble vedtatt av Gyland menighetsråd den 28.2.2017 under sak 4/17. 

 

Comments