Danh sách Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ảnh Tên Nhiệm kỳ Ghi chú

Vũ Đình Hoè

9/1945 - 3/1946

Bộ trưởng Chính phủ lâm thời

Đặng Thai Mai

3/1946 - 11/1946

Nguyễn Văn Huyên 

11/1946 - 10/1975

qua đời khi đang tại nhiệm

Nguyễn Thị Bình

1976 - 2/1987

Phạm Minh Hạc

2/1987 - 3/1990

Trần Hồng Quân

3/1990 - 1997

Nguyễn Minh Hiển

1997 - 6/2006

Nguyễn Thiện Nhân

2006 - nay

Tạ Quang Bửu

Bộ trưởng Bộ ĐH & THCN

Nguyễn Đình Tứ

Bộ trưởng Bộ ĐH & THCN

Trần Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ ĐH & THCN