Danh sách chủ tịch nước Việt Nam

Ảnh Tên Từ Đến
Hồ Chí Minh 6 tháng 1, 1946 2 tháng 9, 1969 (qua đời)
Tôn Đức Thắng 22 tháng 9, 1969 30 tháng 3, 1980 (qua đời)
Nguyễn Hữu Thọ (quyền) 30 tháng 3, 1980 4 tháng 7, 1981
Trường Chinh 4 tháng 7, 1981 18 tháng 6, 1987
Võ Chí Công 18 tháng 6, 1987 22 tháng 9, 1992
Lê Đức Anh 23 tháng 9, 1992 24 tháng 9, 1997
Trần Đức Lương 24 tháng 9, 1997 26 tháng 6, 2006
Nguyễn Minh Triết 27 tháng 6, 2006 đương nhiệm